Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy obsługi oprogramowania biurowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-111pob
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy obsługi oprogramowania biurowego
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności komputerowych przydatnych w toku studiów.

Pełny opis:

Zajęcia skoncentrowane są na wyćwiczeniu umiejętności posługiwania się podstawowym pakietem oprogramowania biurowego, w skład którego wchodzą edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Studenci w trakcie zajęć zdobywają wiedzę związaną z najlepszymi praktykami posługiwania się wspomnianym oprogramowaniem oraz wyrabiają umiejętności praktycznej obsługi pakietu biurowego.

W trakcie prac domowych studenci przygotowują prezentacje multimedialne na tematy związane z szeroko pojętą informatyką (w tym również teleinformatyką). Prace domowe stanowią ok 30% całego czasu, który student poświęca przedmiotowi.

Zajęcia w pracowni komputerowej CE realizowane są wg planu opublikowanego w USOS z zachowaniem podziału na grupy.

Nakład pracy studenta:

ćwiczenia w pracowni komputerowej - 15 h

zadania wykonywane w domu - 15 h

przygotowanie do ćwiczeń - 30 h

ogółem - 60 h

Literatura:

Materiały udostępnione przez prowadzących, Internet.

G. Kowalczyk, Word 2010 PL. Kurs, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010

S. Basham, Word 2010 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011

K. Masłowski, Excel 2010 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010

D. Hałas, Excel 2010, Edgard, Warszawa 2012

J. Walkenbuch. Excel 2010 PL Biblia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- obsługuje edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do tworzenia prezentacji multimedialnych w sposób świadomy, na poziomie średniozaawansowanym

- potrafi ocenić skuteczność danej techniki wykonania zadania

- samodzielnie gromadzi, przetwarza i osadza materiały do prezentacji multimedialnej zgodnie z prawem autorskim

- prowadzi dyskusje na tematy związane z szeroko pojętą informatyką, argumentuje swoje zdanie na dany temat

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa studenta zależy od liczby punktów zdobytych za wykonanie zadań w trakcie trwania kursu oraz za uczestnictwo w zajęciach. Zadania wykonywane są zarówno na ćwiczeniach w pracowni, jak i samodzielnie w domu. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie 2/3 wszystkich punktów przez studenta. Za zadania na każdych zajęciach student może uzyskać od 0 do 3 pkt). Za każdą pracę domową (3 prace w semestrze) student może otrzymać od 0 do 5 pkt.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)