Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe podstawy społeczeństw Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-112-k-kpje Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe podstawy społeczeństw Europy
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2017/2018
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem konwersatorium jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia nauk społecznych, ze szczególnych uwzględnieniem tych problemów, które ułatwiają rozumienie współczesnych Europy w porównawczej perspektywie globalnej. Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy w ciągu pierwszego roku studiów stopniowo zapoznają się z problematyką nauk społecznych.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest kulturowym podstawom funkcjonowania społeczeństw Europy, widzianym z perspektywy nauk społecznych, a szczególnie antropologii. Dlatego rozpoczyna je wprowadzenie do podstaw klasycznej antropologii, takich jak rozumienie pojęcia „kultury” i koncepcja relatywizmu kulturowego. W trakcie kolejnych zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami nauk społecznych, które zarysowują, w ujęciu chronologicznym, ewolucję społeczną i kulturową Europy, a jednocześnie stanowią klucz do rozumienia współczesnych problemów tego kontynentu. Konwersatorium ma za zadanie wprowadzić studentów w podstawy nauk społecznych, a także rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz analizowania literatury naukowej z tej dziedziny. Są to umiejętności niezbędne dla osób, które podejmują studia wyższe na kierunku europeistyka i zamierzają w przyszłości samodzielnie przygotować pracę licencjacką.

Nakład pracy studenta:

konwersatorium (zajęcia) - 30 h

przygotowanie do zajęć - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

• Benedict Ruth, Nauka o zwyczajach, Różnorodność kultur, Integracja kultur [rozdz. 1-3] w: tejże, Wzory kultury, Warszawa 2002, s.74-138.

• Tönnies Ferdinand, Teoria wspólnoty, Teoria stowarzyszenia [rozdz. 1 i 2: fragmenty] w: tegoż, Wspólnota i stowarzyszenie, PWN, Warszawa 1988, s. 27-46 i 66-77.

Durkheim Emile, O podziale pracy społecznej, w: Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, Warszawa 2008, s. 188-197.

• Ossowski Stanisław, Społeczna rola mitów etnicznych, w: tegoż, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa 1966, s.110-139.

• Eliade Mircea, Czas święty i mity, w: Sacrum, mit, historia: wybór esejów, Warszawa 1993, s.89-123.

• Anderson Benedict, Korzenie kulturowe, Źródła świadomości narodowej [rozdz. 1 i 2] w: tegoż, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997, s.15-57.

• Berlin Isaiah, Nacjonalizm zlekceważona potęga, w: tegoż, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Warszawa 1991, s.193-231.

Weber Max, Osobliwości kultury zachodniej, w: tegoż, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984, s.69-87.

• Ritzer George, Wprowadzenie do MacDonaldyzacji, MacDonaldyzacja i jej poprzedniki [rozdz. 1 i 2], w: tegoż, MacDonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997, s. 16-73.

• Mills Charles Wright, Społeczeństwo mas, w: tegoż, Elita władzy, Warszawa 1991, s.391-426.

• Bauman Zygmunt, Czas i klasa, Wojny o przestrzeń – sprawozdanie z przebiegu działań [wstęp i rozdz. 1, 2] w: tegoż, Globalizacja, Warszawa 2000, s. 5-91.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kształcenia w zakresie przewidzianym przez konwersatorium student będzie:

1. wiedza:

• potrafił myśleć o współczesnej Europie w kategoriach nauk społecznych w perspektywie globalnej i historycznej,

• znał i rozumiał fundamentalne pojęcia dotyczące kulturowej ewolucji społeczeństw Europy, takie jak: kultura tradycyjna, kultura nowoczesna, kultura ponowoczesna,

• znał i rozumiał podstawowe pojęcia nauk społecznych, takie jak: kultura, relatywizm kulturowy, więź społeczna, naród, państwo, nacjonalizm, racjonalizacja, demokracja, sfera publiczna, społeczeństwo masowe, globalizacja etc.

• rozumiał procesy kształtowania się kultury współczesnej Europy, a szczególnie społeczeństw narodowych,

2. umiejętności:

• umiał dostrzec i przeanalizować współczesne problemy Europy w kategoriach nauk społecznych,

• umiał posłużyć się w swoich analizach pojęciami wprowadzonymi w trakcie zajęć,

• umiał samodzielnie czytać, analizować i interpretować podstawową literaturę z dziedziny nauk społecznych,

• potrafił zilustrować poruszane problemy przykładami z życia codziennego współczesnej Europy.

3. postawy:

• świadom uproszczeń i stereotypów, które często występują w życiu społecznym i politycznym współczesnej Europy, szczególnie w dyskusjach dotyczących szeroko rozumianej kultury,

• miał większą samodzielność w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych problemów społecznych i kulturowych Europy, poprzez posługiwanie się wieloma przykładami empirycznymi; odwoływanie się do wielu źródeł wiedzy etc.

• bardziej rzetelny i uczciwy, dzięki rygorystycznemu egzekwowaniu wymagań związanych z zaliczeniem konwersatorium.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie udziału w zajęciach. Uczestników konwersatorium obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności, przy 3-6 obowiązuje zaliczenie opuszczonego materiału), czytanie przewidzianych lektur i udział w dyskusji. Studenci, którzy przekroczą limit nieobecności otrzymują ocenę niedostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielewska
Prowadzący grup: Agnieszka Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.