Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-112log
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza humanistyczna oraz matematyka na poziomie podstawowym szkoły średniej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie studentów z zastosowaniem logiki w praktycznej działalności.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest: historia logiki, analiza języka i wyodrębnienie różnych rodzajów funkcji języka, problemy rozbioru syntaktycznego zdania i podziału nazw oraz definicji, w szczególności definicji legalnych. W toku wykładu analizowane będą zagadnienia rachunku zdań i nazw oraz praw logicznych Ponadto analizowane będą rodzaje wnioskowań i błędy w przekazywaniu myśli.

Historia logiki

Język i charakterystyka syntaktyczna zdań

Zdania (rodzaje, prawa logiczne)

Nazwy (rodzaje, prawa logiczne)

Defnicje

Pytania i odpowiedzi

Argumentacja

Rodzaje wnioskowań

Literatura:

M. Omyła, Zarys logiki,

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki,

T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach,

K. Wieczorek, Wprowadzenie do logiki dla studentów wszystkich kierunków,

M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia na wykładach i ćwiczeniach z logiki ma być zdobycie praktycznych umiejętności:

1. poprawnego formułowania zagadnień

2. precyzyjnego wyrażania przekonań i ich uzasadniania

3. definiowania pojęć

4. wyciągania wniosków z informacji

5. krytycznego myślenia

6. analizowania argumentów i uzupełniania brakujących elementów

7. rozpoznawania błędów logicznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)