Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-112pe Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyta (CE) - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Przedmioty obowiązkowe z I roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2020/2021
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Problemy wyboru ekonomicznego na podstawie analizy granicy możliwości produkcyjnych – rzadkość i ograniczoność zasobów, koszt alternatywny. Analiza zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku – podaż, popyt, równowaga rynkowa oraz ingerencja rządu w ceny. Interpretacja ekonomiczna i zastosowanie w praktyce analizy współczynników elastyczności popytu i podaży. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem konsumenta i przedsiębiorstwa na rynku. Analiza decyzji ekonomicznych konsumenta przy występujących ograniczeniach na rynku. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku wraz z omówieniem funkcji produkcji i kosztów produkcji, analiza utargów, zysku/ straty i modeli cenowych na rynku konkurencji doskonałej, monopolu, oligopolu i konkurencji monopolistycznej. Analiza rynków czynników produkcji – rynek pracy i rynek czynników produkcji.

Pełny opis:

1. Ekonomia – przedmiot i metody analizy ekonomicznej - A/ Kluczowe zagadnienia ekonomii; B/ Dobra ekonomiczne, koszty alternatywne, ograniczoność zasobów, rzadkość; C/ Problemy wyboru ekonomicznego

2. Krzywa możliwości produkcyjnych - A/ Liniowe i wygięte w łuk krzywe możliwości produkcyjnych; B/ Wybór między inwestycjami a konsumpcją; C/ Przesuwanie krzywej możliwości produkcyjnych

3. Rynek - A/ Popyt, podaż i ich determinanty, prawo popytu i podaży, analiza graficzna; B/ równowaga rynkowa, analiza statyczna i dynamiczna; C/ Cena równowagi rynkowej, cena minimalna i cena maksymalna

4. Intensywność reakcji nabywców na zmiany cen - A/ Elastyczność cenowa popytu; B/ Analiza graficzna i ekonomiczna współczynnika elastyczności cenowej popytu

5. Intensywność reakcji nabywców na zmiany dochodów oraz cen innych dóbr - A/ Elastyczność dochodowa popytu; B/ Elastyczność mieszana popytu; C/ elastyczność podaży; D/ Interpretacja współczynników elastyczności

6. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta - A/ Koncepcja użyteczności - problemy racjonalnego wyboru; B/ Krzywa obojętności i jej cechy; C/ Linia ograniczenia budżetowego; D/ Równowaga konsumenta

7. Wpływ zmian dochodów i cen na decyzje ekonomiczne konsumenta - A/ Krzywa cenowo-konsumpcyjna; B/ Krzywa dochodowo konsumpcyjna

8. Funkcje produkcji - A/ Dwuczynnikowa funkcja produkcji - / izokwanta, izokoszta / -wybory technik wytwarzania; B/ Jednoczynnikowa funkcja produkcji / produkt całkowity, produkt przeciętny, produkt krańcowy.

9. Koszty w przedsiębiorstwie – analiza krótkookresowa - A/ Koszty stałe, koszty zmienne, koszty całkowite; B/ Koszty przeciętne i koszt krańcowy; C/ Analiza graficzna kosztów w krótkim okresie.

10. Przedsiębiorstwo działające na rynku konkurencji doskonałej - A/ Założenia rynku konkurencji doskonałej; B/ Cena, utarg przeciętny i krańcowy; C/ Maksymalizacja zysku i minimalizacja strat w przedsiębiorstwie; D/ Zmiana popytu rynkowe a sytuacja przedsiębiorstwa.

11. Rynek monopolu pełnego - A/ Założenia rynku monopolu pełnego; B/ Utarg całkowity, utarg przeciętny, utarg krańcowy w monopolu; C/ Cena monopolowa i wielkość produkcji; D/ Doskonałe i niedoskonałe różnicowane cen w monopolu

12. Rynek konkurencji niedoskonałej - A/ Założenia rynku oligopolu; B/ koncepcje przywództwa cenowego w oligopolu; C/ Model „łamanej krzywej popytu „ w oligopolu; D/ Założenia rynku konkurencji monopolistycznej; E/ Równowaga na rynku konkurencji monopolistycznej

13. Rynki czynników wytwórczych - A/ Rynek pracy – popyt i podaż na rynku pracy; B/ Równowaga na wolnokonkurencyjnym rynku pracy; C/ Kartel pracodawców i monopson na rynku pracy; D/ Rynek zasobów naturalnych. Kategoria renty ekonomicznej

14. Rachunek dochodu narodowego/ PKB, PNB, PNN, DN,DO,YD, metody liczenia ,PKB- podejście realne i nominalne, deflator,PKB w cenach rynkowych i cenach czynników produkcji, metoda dochodowa, metoda wydatkowa, PKB, PNB a poziom życia. Omówienie makroagregatów na przykładzie danych statystycznych

15. Determinanty dochodu narodowego / ruch okrężny, składniki popytu globalnego- popyt konsumpcyjny, wydatki inwestycyjne, popyt globalny, produkcja w punkcie równowagi, KSK, KSO, mnożnik, paradoks zapobiegliwości.

16. Ruch okrężny w gospodarce 3-podmiotowej zamkniętej / udział państwa w ruchu okrężnym, wpływ wydatków państwa i podatków na wielkość produkcji, budżet państwa, dług publiczny i deficyt, automatyczne stabilizatory.

17. Wpływ handlu zagranicznego na dochód narodowy / eksport netto a dochód zapewniający równowagę, mnożnik w gospodarce otwartej, model gospodarki 3-podmoiotowej otwartej.

18. Pieniądz i jego funkcje / początki systemu bankowego, współczesny system bankowy, banki komercyjne a podaż pieniądza, baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza.

19. Bank centralny i system pieniężny / bank centralny a podaż pieniądza, popyt na pieniądz, kontrola podaży pieniądza, cele i narzędzia polityki pieniężnej.

20. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej / efekt tłumienia, efekt wypierania, pieniądz , stopa procentowa i popyt globalny , ekspansywna i restrykcyjna polityka pieniężna i fiskalna,

21. Podstawowe problemy makroekonomiczne – bezrobocie/ struktura bezrobocia, rodzaje bezrobocia, naturalna stopa bezrobocia, prywatny i społeczny koszt bezrobocia.

22. Podstawowe problemy makro ekonomiczne – inflacja / rodzaje inflacji, inflacja pieniądz i deficyt budżetowy, krótko i długookresowa krzywa Phillipsa, metody walki z inflacją.

23. Handel międzynarodowy i polityka handlowa/ struktura geograficzna i towarowa handlu światowego, przewaga komparatywna, ekonomiczne aspekty ceł i subsydiów, inne środki polityki handlowej.

24. Międzynarodowy system walutowy/ system waluty złotej, stałe i płynne kursy walutowe, Europejski System Walutowy.

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

razem - 90 h

Literatura:

1. D. Kamerschen, R. MCKenzie, C. Nardinelli – Ekonomia, Gdańska 1992, rozdz.1,2,3,4,18, aneks do rozdz. 18, 19,20,21,22,,23,24,,26,,27,27,28.

2. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch – Ekonomia T.1 i 2, PWE, Warszawa 2003, rozdz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,20,21,22,23,24,25,27,28,2931,33,34.

3. H. Bednarska, E. Krakowińska, K. Ryć, Z. Skrzypczak, W. Zborowska – Mikroekonomia- kurs podstawowy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, 2006

4. M. Nasiłowski – System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2002

5. N. Mankiw, M. Taylor – Mikroekonomia, Makroekonomia, PWE 2009

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu studenci będą znali:

1. podstawową terminologię ekonomiczną

2. różnice pomiędzy mikro- i makroekonomią

3. znaczenie ekonomii dla studiów europejskich.

Po zakończeniu kursu studenci będą potrafili:

1. zastosować koncepcje teoretyczne w rozwiązywaniu problemów występujących na rynku

2. myśleć abstrakcyjnie

3. zbudować model ekonomiczny i dokonać jego analizy

4. ocenić specyficzne warunki, w których problemy próbuje się rozwiązać

5. wybrać właściwą metodę statystyczną i graficzną dla danego problem badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów z testu, który będzie składał się z czterech części:

1. określenie czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe z krótkim uzasadnieniem,

2. test wyboru,

3. zadania,

4. przedstaw graficznie i omów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krakowińska
Prowadzący grup: Joanna Gocłowska-Bolek, Michał Kołtuniak, Ewa Krakowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krakowińska
Prowadzący grup: Joanna Gocłowska-Bolek, Michał Kołtuniak, Ewa Krakowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.