Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowe dylematy współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-113-k-dyl
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe dylematy współczesności
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie najważniejszych kulturowych dylematów współczesności w perspektywie procesów społecznych i kulturowych zachodzących w Europie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu integracji europejskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest kulturowym dylematom współczesności, które widziane w perspektywie europejskiej mają duży wpływ na przebieg procesów integracyjnych. Konwersatorium jest próbą odczytania dynamiki współczesnych procesów kulturowych w ujęciu teoretyczno-problemowym. Zajęcia proponują zatem identyfikację, a następnie analizę najważniejszych społeczno-kulturowych dylematów, przed którymi staje współczesna Europa. Wśród nich bardzo wydają się pytania o przyszłość Europejskiego Modelu Socjalnego, o kierunki polityki społecznej i edukacyjnej związanej z kwestiami demografii, bezrobociem wśród młodzieży i kwestiami zatrudnienia. W tym kontekście istotne są zagadnienia związane z kulturowymi dylematami polityki migracyjnej i współczesnym kryzysem ideologii multikulturalizmu. Niemniej ważne wydają się pytania o miejsce religii we współczesnym świecie, zwłaszcza w kontekście silnie rozwijających się fundamentalizmów religijnych i świeckich. Celowym jest także pytanie o kulturowe podstawy integracji europejskiej i o europejski system wartości, na których oparty został projekt integracyjny, w tym o kierunek ewolucji praw człowieka i szeroko rozumianej polityki równościowej. Kulturowe dylematy przed którymi stoi Europa to także pytania o tożsamość kulturową Europejczyków i stosunek społeczeństw europejskich do przeszłości, zarówno w wymiarze narodowym, jak i europejskim. Jesteśmy świadkami narodzin nowej polityki pamięci – zjawiska, które będzie wywierało coraz poważniejszy wpływ na postawy i wybory kulturowe Europejczyków. W tym kontekście pojawia się pytanie o europejskie dziedzictwo kulturowe, a także zagadnienia związane z konstruowaniem i funkcjonowaniem kanonu narodowego i napięciami, które towarzyszą jego przekształceniom.

Nakład pracy studenta:

konwersatorium - 30 h

przygotowanie referatu - 30 h

przygotowanie do zajęć (lektury) - 30 h

przygotowanie do zaliczenie pisemnego - 30 h

razem - 120 h

Literatura:

Pomian Krzysztof, „Europa jako pluralistyczna wspólnota wartości” w: tegoż, Europa i jej Narody, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004, s. 217-227.

Barber, Benjamin, „Dziki kapitalizm a demokracja” w: tegoż, Dżihad kontra McŚwiat, Spectrum, Muza SA, Warszawa 1997, s. 302-315.

Giddens, Anthony, „Model socjalny” w: tegoż, Europa w Epoce globalnej, PWN, Warszawa 2009, s. 15-47.

Standing, Guy, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2016.

Laqueur, Walter. „Migracje“ w: Ostatnie Dni Europy; epitafium dla Starego Kontynentu. Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2008, r. II, str. 25-34.

Scheffer, Paul, „Wielka wędrówka ludów” w: tegoż, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, s. 125-185.

Hannam, June, „Prywatne jest polityczne” – ruch wyzwolenia kobiet i „druga fala” feminizmu w: tejże, Feminizm, Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Poznań 2010, s. 143-170.

Rifkin, Jeremy, „Drugie Oświecenie” w: Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream, NADIR, Warszawa 2005, s. 380-430.

Cohn-Bendit, Daniel, „Wyzwanie multikulturalizmu”, w: tegoż, Co robić? Mały traktat o wyobraźni politycznej na użytek Europejczyków, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 94-114.

Casanova José, Religia, europejskie tożsamości laickie, integracja, „Znak” nr 12/2004, s.18-39.

Kepel, Gilles. „Zakończenie” w: Zemsta Boga [tłum. A. Adamczak], Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 265-278.

Chwedoruk, Rafał, Polityka historyczna w Europie – periodyzacja i wiodące dyskursy, „Studia Politologiczne” vol. 35, październik 2015, s. 47-74.

Kostro, Robert, Merta Tomasz (red), Pamięć i odpowiedzialność, Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Konserwatywne, Kraków-Wrocław 2005.

Smolar, Aleksander, Władza i geografia pamięci w: Pamięć jako przedmiot władzy, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2008, s.49-74.

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia w ramach wymagań i zakresie merytorycznym przewidzianym dla przedmiotu student

1. w zakresie wiedzy będzie:

- potrafił zidentyfikować i wskazać główne dylematy kulturowe współczesnej Europy w kontekście zjawisk o wymiarze globalnym.

- rozumiał podstawowe koncepcje i pojęcia związane z współczesnymi wyzwaniami społeczno-kulturowymi, przed którymi stoi Europa.

- rozumiał dynamikę współczesnych przemian społeczno-kulturowych w Europie.

- potrafił określić i scharakteryzować główne osie debat społeczno-kulturowych w Europie.

2. w zakresie umiejętności będzie:

- potrafił identyfikować i hierarchizować współczesne zjawiska społeczno-kulturowe w kontekście procesów integracji europejskiej

- potrafił zastosować instrumenty pojęciowe w pracy z tekstami z zakresu literatury przedmiotu

- posiadał umiejętności pozwalające na podjęcie samodzielnej i krytycznej interpretacji tekstu z zakresu literatury przedmiotu

- potrafił zastosować w praktyce i przywołać poznane teorie i wyniki badań naukowych w dyskusji lub pracy pisemnej.

3. w zakresie postawy będzie:

- krytycznie odbierał treści komunikowane w sferze publicznej, ze świadomością potencjalnych lub realnych uproszczeń lub manipulacji obecnych we współczesnym dyskursie publicznym.

- konstruktywnie wykorzystywał treści merytoryczne i poznaną literaturę przedmiotu w dalszych etapach kształcenia akademickiego.

Metody i kryteria oceniania:

Trzy składowe oceny:

1. obecność na zajęciach i aktywność (bieżące przygotowywanie się do zajęć, znajomość omawianej lektury). Dopuszczalne 2 nieobecności, 3 i 4 nieobecność obowiązkowo do zaliczenia ustnego). Każda nieusprawiedliwiona nieobecność (max.4) powoduje niedopuszczenie do zaliczenie pisemnego i automatyczne otrzymanie oceny niedostatecznej z przedmiotu.

2. referat

3. zaliczenie pisemne

Każda z trzech składowych musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)