Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-113MSG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są najważniejsze zagadnienia ekonomii międzynarodowej, szczególnie aktualne w dobie globalizacji i postępującej integracji gospodarczej. Zajęcia z MSG składają się z dwóch głównych części. Pierwsza, oparta o podstawy mikroekonomiczne, obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. W tej części zajęć prezentowane są tradycyjne teorie handlu (Ricardo, Heckscher-Ohlin) jak i nowa teoria handlu. Przedstawione są również ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania instrumentów polityki handlowej w warunkach doskonałej i niedoskonałej konkurencji. Natomiast część druga, oparta o podstawy makroekonomiczne, prezentuje zagadnienia związane z kursami walutowymi, równowagą bilansu płatniczego oraz polityką makroekonomiczną w warunkach gospodarki otwartej. W części tej odnosimy się także do ekonomicznych podstaw integracji finansowej i walutowej.

Pełny opis:

Zajęcia z MSG składają się z dwóch głównych części. Pierwsza przedstawia

teorię wymiany międzynarodowej (podejście klasyczne, neoklasyczne oraz

nowe teorie handlu) oraz teorię polityki handlowej, a także instytucje

światowego systemu handlowego. Druga koncentruje się na analizie

problemów równowagi płatniczej w obrotach międzynarodowych, kursów

walutowych i rynku dewizowego, relacjach pieniądza, stopy procentowej i

kursów walutowych, problemów polityki pieniężnej i fiskalnej w

gospodarce otwartej oraz funkcjonowaniu międzynarodowego systemu walutowego.

Wykład prezentuje podstawowe pojęcia, modele i teorie, a także odnosi je

do aktualnych faktów gospodarczych, ilustrując je najnowszymi dostępnymi

danymi empirycznymi. Odnosi się także przy tym i odsyła do dodatkowych

lektur przewidzianych w ramach pracy samodzielnej studenta.

Szczegółowa sekwencja tematyczna przedmiotu przewiduje omówienie

następujących zagadnień:

1. Gospodarka światowa i ekonomia międzynarodowa

2. Wprowadzenie do teorii wymiany międzynarodowej i model Ricardo

3. Model Heckschera-Ohlina (HO)

4. Nowe teorie handlu

5. Przepływy czynników produkcji

6. Polityka handlowa - część 1

7. Polityka handlowa - część 2

8. Rynek walutowy i kurs walutowy

9. Bilans płatniczy

10. Parytet stóp procentowych

11. Parytet siły nabywczej

12. Determinanty wielkości produkcji w krótkim okresie w gospodarce

otwartej

13. System sztywnego kursu walutowego

14. Międzynarodowy system walutowy: od systemu waluty złotej do EMU

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

razem - 90 h

Literatura:

Literatura obowiązkowa (rozdziały wskazane w konspekcie):

[CFJ]: Caves C., Frankel J., Jones C., Handel i finanse międzynarodowe, PWE 1998;

[dG]: De Grauwe P., Unia walutowa, PWE 2003;

[JJM]: Michałek J. J. Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN 2002;

[KO]: Krugman P., Obstefld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, PWN Warszawa 2007;

[RZ] Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWN Warszawa 2008;

[vM]: C. van Marrewijk, International Trade and the World Economy, Oxford University Press, 2002;

Literatura uzupełniająca:

[C1]: Cieślik A., Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, PWN Warszawa 2000;

[C2]: Cieślik A., Geografia inwestycji zagranicznych: przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, WUW Warszawa 2005;

[G]: Gandolfo G., International Finance and Open-Economy Macroeconomics, Spriger 2002;

[GZ]: Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja Europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004;

[Me]: Melitz M., The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity, Econometrica, vol. 71 (6), str. 1695-1725, 2003.

[MSS] Michałek J.J., Siwiński W., Socha M. (red.) Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, PWN Warszawa 2007;

[N] Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2007;

[SM]: Skodlarski J., Matera C., Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, PWN Warszawa 2008;

[Z]: Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE Warszawa 2007;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kształcenia w zakresie MSG student będzie:

WIEDZA

1. Posiadał podstawową znajomość historii i mechanizmów powstania współczesnej gospodarki światowej,

2. Posiadał podstawową wiedzę na temat teoretycznych podstaw międzynarodowej wymiany handlowej (w zakresie teorii klasycznych, neoklasycznych i nowych teorii handlu pierwszej i drugiej generacji) posługując się analizą graficzną oraz z użyciem podstawowej notacji matematycznej,

3. Rozumiał znaczenie założeń, zwłaszcza w odniesieniu do form konkurencji rynkowej, dla wyjaśnienia przyczyn i skutków wymiany dóbr i usług oraz rozumiał komplementarność różnych podejść,

4. Rozumiał, jakie czynniki determinują przestrzenną dystrybucję aktywności gospodarczej i jaką rolę odrywają przy tym czynniki związane z handlem międzynarodowym oraz przepływami czynników produkcji

5. Posiadał wiedzę na temat współczesnych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie wymiany międzynarodowej

6. Rozumiał, jakie czynniki determinują strukturę bilansu płatniczego

7. Potrafił opisać podmioty i transakcje rynku walutowego

8. Znał koszty i korzyści związane z utworzeniem unii walutowej oraz potrafił krytycznie wypowiedzieć się na temat jej skutków

9. Posiadał wiedzę na temat współczesnych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie międzynarodowych przepływów finansowych

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umiał wyjaśnić skutki wymiany międzynarodowej dla gospodarek biorących w niej udział, w szczególności z punktu widzenia analizy dobrobytu społeczeństwa jako całości, poszczególnych grup społecznych oraz struktury gospodarki,

2. Umiał opisać i wyjaśnić przyczyny i skutki międzynarodowych przepływów czynników produkcji,

3. Umiał wyjaśnić przyczyny powstawania firm wielonarodowych oraz umiał powiązać je z przepływem dóbr i czynników produkcji

4. W stanie wyjaśnić, czemu kraje stosują aktywną politykę handlową, jakimi narzędziami się przy tym posługują i jakie skutki przynosi ona dla krajów je stosujących (w ujęciu ogólnym i sektorowym) i dla innych krajów,

5. Potrafił opisać strukturę bilansu płatniczego i wyjaśnić, jakie konsekwencje dla równowagi makroekonomicznej niesie konkretna struktura tego bilansu

6. Potrafił wyjaśnić podstawowe czynniki determinujące kształtowanie się kursu walutowego w krótkim i długim okresie

7. Potrafił opisać skutki polityki makroekonomicznej w gospodarce otwartej posługując się modelem Keynesa.

POSTAWY

1. Miał większą samodzielność w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych zjawisk z zakresu międzynarodowych przepływów handlowych i finansowych, poprzez posługiwanie się wieloma przykładami empirycznymi; odwoływanie się do wielu źródeł wiedzy etc.,

2. Bardziej odpowiedzialny dzięki temu, iż obecność na wykładach jest niekontrolowana i pozostawia się studentowi wybór w zakresie sposobów nabywania wiedzy tam prezentowanej,

3. Bardziej rzetelny i uczciwy dzięki rygorystycznemu egzekwowaniu wymagań egzaminacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, do którego student dopuszczany jest na podstawie zaliczenia ćwiczeń (na ocenę), przeprowadzany w formie egzaminu pisemnego składającego się z pytań testowych i otwartych. Zdanie egzaminu wymaga uzyskania 50% punktów, a ocena końcowa wynika z liczby punktów uzyskanych w trakcie egzaminu i ćwiczeń, przy czym waga ćwiczeń wynosi 40%, zaś waga egzaminu końcowego - 60%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)