Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe pojęcia filozofii i etyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-113PPFE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawowe pojęcia filozofii i etyki
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z II roku dla studentów rozpoczynających nauke w roku 2017/2018
Przedmioty z II roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami i nurtami filozofii i etyki.

Pełny opis:

1. Powstanie i rozwój filozofii Zachodu oraz najważniejszych filozofii Wschodu (filozofia indyjska, chińska, arabska i żydowska). Filozofia a religia i światopogląd naukowy. 2 godz.

2. Byt. Ontologia jako dziedzina filozoficznej wiedzy o bycie. Najważniejsze stanowiska ontologiczne (idealizm, realizm, solipsyzm, materializm). Filozoficzne poznanie Boga. Teizm, ateizm, panteizm, deizm. 2 godz.

3. Prawda i poznanie. Epistemologia jako dziedzina filozoficznej wiedzy o poznawaniu rzeczywistości. Klasyczna i nieklasyczne definicje prawdy. Status prawd moralnych i estetycznych. Racjonalizm i empiryzm. Prawda i pawdopodobieństwo.2 godz.

4. Dobro i zło. Dobro jako kategoria metafizyczna i etyczna. Etyka jako dziedzina wiedzy o dobru moralnym. Pojęcie prawa moralnego. Pojęcie oceny i normy etycznej. Egoizm i altruizm moralny. Zło metafizyczne i moralne. Nihilizm, bunt i zgoda na los. Pesymizm i optymizm. 4 godz.

5. Piękno i brzydota. Piękno jako kategoria metafizyczna i estetyczna. Estetyka jako dziedzina filozoficznej wiedzy o pięknu estetycznym. Pojęcie przeżycia estetycznego. Piękno a inne wartości estetyczne. Brzydota jako kategoria estetyczna. 2 godz.

6. Szczęście. Najważniejsze pojęcia szczęścia. Szczęście jako cel moralnego postępowania. Eudajmonizm i hedonizm. Szczęście i los. Niewiara w szczęście. Eudajmonologia jako dziedzina praktycznej wiedzy o osiąganiu szczęścia. Szczęście a zdrowie psychiczne i wolność. Szczęście i afirmacja istnienia. 6 godz.

7. Miłość. Najważniejsze rodzaje miłości. Pojęcie miłości uniwersalnej. Platońska i chrześcijańska koncepcja miłości. Wartości związane ściśle lub pokrewne wartości miłości (pokora, przebaczenie, życzliwość, współczucie, dobroczynność, duchowa radość). Buddyjska koncepcja życzliwości. 4 godz.

8. Przyjaźń. Rodzaje przyjaźni. Arystotelesowska i epikurejska koncepcja przyjaźni. 2 godz.

9. Cnoty etyczne, intelektualne i teologiczne. Koncepcja złotego środka w etyce Arystotelesa. Sprawiedliwość, męstwo, łagodność i umiarkowanie jako najważniejsze cnoty etyczne. Mądrość i wiedza. Wiara, nadzieja i miłość jako cnoty teologiczne. 2 godz.

10. Wolność i konieczność. Pojęcie wolnej woli. Chrześcijańskie pojęcie łaski Bożej. Determinizm. Prawo współzależnego powstawania w filozofii buddyjskiej. Koncepcja wolności w egzystencjalizmie. 2 godz.

11. Człowiek i natura ludzka. Pojęcie człowieka w różnych koncepcjach filozoficznych. Dusza i ciało. Rozważania psychologiczne w filozofii. Najważniejsze koncepcje natury ludzkiej. 2 godz.

Literatura:

1. K. Ajdukiewicz, „Zagadnienia i kierunki filozofii”

2. W. Tatarkiewicz , „O szczęściu” , rozdz. II „Cztery pojęcia szczęścia”

3. W. Tatarkiewicz, „Dzieje sześciu pojęć”, rozdz. II „Piękno”

4. M. Ossowska, „Normy moralne”, rozdz. II

5. Platon, „Uczta” i „Fedon” (fragmenty)

6. Arystoteles, „Etyka Nikomachejska”, ks. I-II

7. Marek Aureliusz, „Rozmyślania”, ks. IV –V

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

Studenci zdobywają wiedzę na temat

- podstawowych filozoficznych pojęć

- najważniejszych kierunków i nurtów w filozofii

- rozwoju filozofii jako dziedziny wiedzy

- etyki i estetyki jako dziedzin filozoficznej wiedzy o wartościach

2. Umiejętności:

- posługiwania się pojęciami filozoficznymi na poziomie elementarnym

- orientacji w filozoficznych światopoglądach i systemach wartości

3. Kompetencje społeczne:

- zdolności krytycznego i opartego na empatii myślenia

- kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla racjonalnej argumentacji

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium zaliczenia zajęć jest ocena aktywności studentów w dyskusji o problemach, do których odsyłają teksty źródłowe. Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.