Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-113pzbue Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Przedmioty z II roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W celu właściwego przyswojenia wiedzy przekazywanej w trakcie wykładu, studenci powinno posiadać podstawowy zasób informacji z zkaresu szkoły średniej odnoszący się do historii powszechnej, dziejów Europy oraz WOS.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem wykładu jest prezentacja oraz analiza genezy, ewolucji, aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Problematyka wykładu dzieli się na dwa podstawowe moduły:

1. Uwarunkowania międzynarodowego wymiaru integracji europejskiej;

2. Funkcjonowanie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.

W ramach pierwszego modułu zaprezentowane są główne determinanty geopolityczne, historyczne oraz instytucjonalno-prawne określające znaczenie Unii Europejskiej UE w świecie. Ponadto przedstawiana jest pozycja UE w stosunkach międzynarodowych (dzięki analizie jej potencjału gospodarczego, społecznego i militarnego) oraz odgrywane przez nią główne role międzynarodowe.

Drugi moduł zawiera analizę polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, ujmowanej w kontekście szerszej kategorii tzw. unijnej polityki zewnętrznej, obejmującej zarówno politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, jak też ekonomiczne stosunki zewnętrzne. Analiza polityki zagranicznej i bezpieczeństwa obejmuje jej genezę, ewolucję, etapy i perspektywy rozwoju, wraz z prezentacją podstawowych modeli i instrumentów. W końcowej części modułu oceniane są dokonania tej polityki, a także perspektywy dalszego umocnienia pozycji i roli UE w świecie.

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 45 h

przygotowanie do zaliczenia na ocenę - 45 h

razem - 120 h

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- K. Zajączkowski, O brakach i niedostatkach w polityce zagranicznej UE, „Studia Europejskie” 2014, nr 3, s. 9-30 (wersja skrócona i zmodyfikowana: Shortcomings of the EU Foreign Policy – from Iraq to Crimea and Eastern Ukraine w: Tatjana Muravska, Alexandre Berlin (ed.), EU Eastern Partnership: From Capacities to Excellence. Strengthening Research, Regional and Innovation Policies in the Context of Horizon 2020, European Commission, University of Latvia Press, Riga 2014).

- D. Milczarek, K. Zajączkowski, Unia Europejska we współczesnym świecie - gospodarczy olbrzym, polityczny karzeł? w: K.A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), Warszawa 2014, s. 167-199.

- A. Ciupiński, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Geneza, rozwój, funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- D.Milczarek, Świat na rozdrożu - ewolucja międzynarodowego otoczenia UE (część 1) i (część 2), "Studia Europejskie" 2009, nr 4 i "Studia Europejskie" 2010, nr 1.

- S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? UE w stosunkach międzynarodowych, Warszawa, 2009.

- R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

- D.Milczarek, Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005.

- D.Milczarek, Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa 2003.

- O. Osica, Ujarzmianie chaosu – przyszłość stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, "Sprawy Międzynarodowe" 2010, nr 2.

- F. Cameron, An Introduction to European Foreign Policy, 2nd edition, London 2012.

- K. Smith, Can the European Union be a pole in a multipolar world?, “The International Spectator”, 2013, vol 48, nr 2, s. 114–126.

- A global actor in search of a strategy. European Union foreign policy between multilateralism and bilateralism, European Commission, Luxembourg, 2014.

- S. Santander, The EU and the Shifts of Power in the International Order: Challenges and Responses, “European Foreign Affairs Review”, 2014, vol. 19, nr 1, s. 65–81.

- J. Koops, G. Macaj (eds), The European Union as a Diplomatic Actor, London-New York 2015.

- F. Austermann, European Union Delegations in EU Foreign Policy, London-New York 2014

- D. Spence, J. Bátora (eds), The European External Action Service, London-New York 2015.

Literatura uzupełniająca:

- R. Kuźniar, My, Europa, Warszawa 2013.

- N. Gnesotto, Przyszłość Europy strategicznej, Warszawa 2012,

- T. R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Warszawa 2011, rozdział 5.

- A. Kreczmańska, Reforma UE w traktacie lizbońskim, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 6/2008, s. 133.

- R.Zięba, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.

- E.Haliżak, S. Parzymies (red.), Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002.

- R. Kempin, M. Overhaus, EU Foreign Policy in Times of the Financial and Debt Crisis, „European Foreign Affairs Review” nr 2/2014, s. 179–194.

- L. Simon, Geopolitical Change, Grand Strategy and European Security, London-New York 2014.

- H. Kostanyan, The Rationales behind the European External Action Service: The Principal-Agent Model and Power Delegation, “Journal of Contemporary European Research” 2014, vol. 10, nr 2.

- M. Telò, F. Ponjaert (eds.), The EU's Foreign Policy: What Kind of Power and Diplomatic Action?, Aldershot 2013.

- D. Mahncke, S. Gstöhl (eds.), European Union Diplomacy: Coherence, Unity and Effectiveness, Cahiers du Collège d'Europe/College of Europe Studies, Vol. 15, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2012.

- A. de Vasconcelos, A Strategy for EU Foreign Policy, Paris, Institute for Security Studies, 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY znać:

- genezę europejskiej integracji w sferze polityczno-obronnej

- podstawowe elementy polityki zewnętrznej UE

- główne etapy rozwoju oraz podstawowe mechanizmy funkcjonowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej (WPZiB i EPBiO)

- czynniki mogące wpływać na przyszły kształt europejskiej integracji polityczno-obronnej

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafić:

- wyjaśnić istotę oraz cechy charakterystyczne integracji polityczno-obronnej w Europie

- rozpoznawać główne elementy, instytucje oraz mechanizmy funkcjonowania WPZiB oraz EPBiO

- dokonywać analizy i oceny ewolucji europejskiej integracji polityczno-obronnej

- podawać krytyce prace naukowe oraz przekazy medialne dotyczące polityki zewnętrznej UE

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH umieć:

- samodzielnie formułować opinie na temat genezy oraz współczesnego przebiegu europejskich procesów integracyjnych w sferze polityczno-obronnej

- krytycznie analizować różnorodne przekazy dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE

- samodzielne i ustawiczne poszukiwać informacji oraz wiedzy na temat historii i współczesności europejskich procesów integracyjnych w sferze polityczno-obronnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest w formie egzaminu pisemnego: test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, zaliczany dzięki uzyskaniu minimum 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Zajączkowski
Prowadzący grup: Kamil Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Górka-Winter
Prowadzący grup: Beata Górka-Winter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.