Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityczne problemy współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-114-c-ppws
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityczne problemy współczesnego świata
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci powinni dysponować odpowiednią wiedzą z zakresu szkoły średniej w ramach przedmiotów: geografia świata i Europy, historia powszechna i Europy oraz wiedza o społeczeństwie (WOS).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie kluczowych problemów politycznych współczesnego świata. Ukazana zostanie różnorodność oraz wielowymiarowość wyzwań, które stoją przed społecznością międzynarodową. Przybliżone zostaną najistotniejsze pojęcia i zjawiska warunkujące zrozumienie złożoności ładu międzynarodowego u progu XXI wieku.

W celu kompleksowej analizy tych zagadnień przedstawione zostaną zarówno aspekty teoretyczne determinujące kluczowe zagadnienia współczesności, jak też omówione zostaną najważniejsze zjawiska empiryczne kształtujące rzeczywistość międzynarodową.

Pełny opis:

Polityczne problemy współczesnego świata należą do zagadnień wielopłaszczyznowych, a ich analiza musi uwzględniać liczne, wzajemnie wpływające na siebie elementy rzeczywistości międzynarodowej.

W ramach bloków tematycznych zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia niezbędne do samodzielnej analizy najważniejszych problemów współczesnego świata.

1. Stosunki międzynarodowe - podstawowe pojęcia

- Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa: przedmiot, zakres, metody badawcze

- Geneza i rozwój nowożytnych stosunków międzynarodowych – pojęcie ładu międzynarodowego

2. Ład międzynarodowy u progu XXI wieku

- Objaśnienia terminologiczne i instytucjonalizacja.

- Dziedziny globalizacji. Ewolucja procesów globalizacyjnych.

3. Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe

- Systematyka czynników - kryteria porządkowania i klasyfikacji: czynniki warunkujące, czynniki realizujące

4. Główni uczestnicy stosunków międzynarodowych

- Pojęcie uczestnika stosunków międzynarodowych

- Państwowi i niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych

- Hierarchia uczestników państwowych

- Interesy i oddziaływanie uczestników stosunków międzynarodowych

5. Najważniejsze problemy globalne

- Konflikty i spory międzynarodowe

- Problemy demograficzne

- Problemy ekologiczne i międzynarodowa ochrona środowiska

- Problemy wyżywienia i ubóstwa

- Problem surowcowo-energetyczny

- Kwestia zadłużenie międzynarodowego

6. Rola poszczególnych państw w kształtowaniu stosunków międzynarodowych

- Hierarchia uczestników państwowych – od supermocarstwa, poprzez mocarstwa regionalne i sektorowe do mini-państw

- Aktywność państw w stosunkach międzynarodowych

- Pojęcie i istota polityki zagranicznej - polityka zagraniczna a polityka wewnętrzna

- Problem redefinicji suwerenności państw we współczesnych uwarunkowaniach międzynarodowych

Nakład pracy studenta:

konwersatorium - 30 h

przygotowanie do prezentacji i lektury do zajęć - 30 h

przygotowanie do kolokwium końcowego - 30 h

ogółem - 90 h

Literatura:

- Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E.Haliżak, R.Kuźniar, Warszawa 2006

- R.Bierzanek, J.Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1998

- Z.Cesarz, E.Stadtmüller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2002

- E.Cziomer, L.W.Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2005

- Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E.Haliżak, R.Kuźniar, J.Symonides, Bydgoszcz-Warszawa 2004

- W.Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001

- Kryzys z 2008 roku a pozycja międzynarodowa Zachodu,, red. R.Kuźniar, Warszawa 2011

- P.Ostaszewski, Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Warszawa 2008

- K.Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006

- Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M.Pietraś, Lublin 2006

- J. D. Boudreaux, Globalization, Westport, Conn. 2008

- M. Griffiths, T. O'Callaghan, S. C. Roach, International relations: the key concepts, New York 2014

- P. Roberts, The end of food, Boston 2008

- M. M. Robin, The world according to Monsanto: pollution, corruption, and the control of the world's food supply, New York 2010

- S. Zrinscak, S. Lawrence, Active ageing and demographic change: challenges for social work and social policy, Abingdon 2016

- Wybrane artykuły z: Roczników Strategicznych

- Czasopisma: Polityka, Newsweek, The Economist

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY:

• posiadać wiedzę dotyczącą współczesnych problemów globalnych

• rozumieć zależności pomiędzy różnymi aspektami i przejawami rzeczywistości międzynarodowej

• rozumieć, jakie czynniki determinują określone zjawiska określające ład międzynarodowy

• posiadać wiedzę z zakresu metod i sposobów przezwyciężania problemów politycznych

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić istotę politycznych problemów globalnych

• potrafić wyjaśniać zależności pomiędzy różnymi przejawami rzeczywistości międzynarodowej

• umieć opisać instrumenty i mechanizmy zapobiegające powstawaniu problemów globalnych

• umieć dokonać analizy i oceny działań uczestników stosunków międzynarodowych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie problemów globalnych

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat politycznych wyzwań współczesnego świata

• być krytyczny w ocenie przekazów medialnych dotyczących wydarzeń politycznych na świecie

• pozostawać otwartym na nieustające i samodzielne poszukiwania wiedzy i informacji o ciągle zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Na końcową ocenę studenta składa się ewaluacja następujących elementów:

- jego aktywności podczas każdych zajęć i uczestniczenia w dyskusjach inicjowanych na zajęciach,

- przygotowania przez niego prezentacji z wybranego zagadnienia,

- pozytywnego zaliczenia pisemnego kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)