Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-114PW Kod Erasmus / ISCED: 10.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Przedmioty z II roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje: podstawowe zagadnienia dotyczące istoty UE, prawa ustrojowo-konstytucyjnego post-lizbońskiej Unii Europejskiej z uwzględnieniem najnowszych reform wynikających z kryzysu finansowego i bieżących wydarzeń (Brexit), zagadnienia podziału kompetencji pomiędzy UW i państwa członkowskie, stosowania i funkcjonowania prawa unijnego w krajowych porządkach prawnych, w tym, w polskim (zasada skutku bezpośredniego, nadrzędności, efektywności) oraz podstawowe informacje o ochronie praw człowieka w UE i pozycji jednostki jako obywatela UE.

Pełny opis:

W trakcie wykładu wyjaśniane są szczegółowo zagadnienia teoretyczne i praktyczne prawa Unii Europejskiej oraz podkreślane są głównie te pojęcia, problemy i orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które mogą studentom nie posiadającym przygotowania prawniczego sprawiać największe trudności. Charakter zajęć (wykład) polega na omawianiu poszczególnych tematów przez wykładowcę z elementami interakcji ze studentami (np. dyskusja).

W ramach każdego wykładu wskazywane są odniesienia do bieżących wydarzeń celem zobrazowania aktualności omawianej tematyki. Oprócz obowiązujących podręczników, na każdy wykład przygotowywane są dodatkowe materiały, które służą ułatwieniu zrozumienia przez studentów toku wykładu oraz stanowią pomoc w przygotowaniu się do egzaminu.

Wykład obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:

I. Zagadnienia wprowadzające

II. Istota Unii Europejskiej

III. Podstawowe zagadnienia ustrojowe dla UE

IV. Unia Europejska, a państwa członkowskie

V. Unia Europejska, a państwa członkowskie

VI. Źródła prawa unijnego (cz. I)

VII. Źródła prawa unijnego (cz. II)

VIII. Tworzenie aktów prawnych UE – podstawowe wiadomości

IX. Prawo UE w porządkach prawnych państw członkowskich (cz. I)

X. Prawo UE w porządkach prawnych państw członkowskich (cz. II)

XI. Prawo UE w porządkach prawnych państw członkowskich (cz. III)

XII. Jednostka w Unii Europejskiej

XIII. Ochrona praw podstawowych w prawie unijnym

XIV. Stosunki zewnętrzne UE

XV. Prawo UE w polskim porządku prawnym

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

razem - 90 h

Literatura:

Podręcznik podstawowy:

• J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, „Instytucje i Prawo Unii Europejskiej”, Wolters Kluwer, wydanie 4, Warszawa 2015.

Podręczniki dodatkowe:

• A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, „Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej. Vademecum”, wydanie 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2015.

• M. Koenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo Instytucjonalne Unii Europejskiej, wydanie 6, C.H. Beck, Warszawa 2015.

• J. Barcz (red.), „Ustrój Unii Europejskiej” (wydanie zbiorowe, tomy I-XII; lub podstawowe tomy II, IV-VI z tej samej serii pt. „System prawa UE”), Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010 – wydanie 3, uwzględniające Traktat Lizboński.

Polecana literatura uzupełniająca:

• Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, A. Wróbel (red.), Warszawa 2012.

• Karta Praw Podstawowych UE. Komentarz, A. Wróbel (red.), Warszawa 2013.

• D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, European Union law: cases and materials, New York, Cambridge University Press, 2010.

• P. Craig, G. de Burca, EU law Text Cases and Materials, Oxford, Oxford University Press 2011.

ORZECZENIA:

1. 26-62 Van Gend en Loos p. Holenderska Administracja Skarbowa

2. C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein

3. C-265/95 Komisja p. Francji

4. C-380/03 Niemcy p. Parlamentowi i Radzie (pkt 36-88 kwestia podstawy prawnej i pkt 144-158- zasada proporcjonalności)

5. C-58/08 Vodafone

6. 34/73 Variola v Amministrazione delle Finanze

7. 6/64 F. Costa p. ENEL

8. 11/70 Internationale Handelsgesellschaft p. Einfuhr- und Vorratsstelle

9. 106/77 Simmenthal II p. Administracja Finansów Państwowych

10. C-314/08 Krzysztof Filipiak

11. 43-75 G. Defrenne p. Sabena

12. 9/70 Franz Grad

13. 8/81 U. Becker p. Urząd Finansowy Munster-Innenstadt

14. 152/84 Marshall i C-80/06 Carp p. Ecorad Srl

15. C-194/94 CIA Security International p. Signalson SA

16. 14/83 S. Colson i E. Kamann p. Kraj Federalny Północna Nadrenia-Westfalia

17. C-144/04 Mangold

18. C-555/07 Seda Kucukdeveci

19. C-6/90 i C-9/90 Francovich

20. C-91/92 P. Faccini Dori p. Recreb Srl.

21. C-46/93 i C-48/93 Brasserie du Pecheur p. RFN.

22. C-224/01 Gerhard Köbler

23. C-200/02 Zhu and Chen p. Secretary of State

24. C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano

25. C-135/08 Janko Rottman p. Bawarii

26. C-300/11 ZZ p. Secretary of State

27. C-293/12 Digital Rights Ireland (punkty 23-72 dotyczące ochrony praw podstawowych)

28. 22-70 Komisja p. Rada (sprawa ERTA)

29. 104/81 Urząd Skarbowy Mainz p. Kupferberg

30. Wyrok polskiego TK z dnia 16 listopada 2011 r. (SK 45/2009) – rozporządzenie UE

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student będzie:

WIEDZA

1. Posiadał znajomość regulacji unijnych odnoszących się do podstawowych zagadnień części ustrojowej systemu prawa UE

2. Rozumiał podstawowe zasady, cele oraz podstawowe pojęcia z zakresu prawa konstytucyjnego UE

3. Znał i rozumiał strukturę źródeł prawa UE oraz unijny horyzontalny i wertykalny podział kompetencji do stanowienia i stosowania prawa

4. Znał i rozumiał zasady, zakres i procesy obowiązywania i stosowania praw UE w porządkach krajowych z uwzględnieniem przykładów z polskiego systemu prawnego

5. Znał aktualne orzecznictwo TS UE w omawianej dziedzinie prawa z uwzględnieniem treści aktów prawa pierwotnego i wtórnego będącego przedmiotem interpretacji

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafił rozpoznawać problemy prawne i ich znaczenie dla działania systemu prawa UE

2. Potrafił zinterpretować poznane regulacje prawne i odnieść je do orzecznictwa TSUE

3. Potrafił rozwiązywać problemy prawne i proste kazusy w zakresie konstytucyjnego prawa UE

4. Umiał dokonać krytycznej analizy wyroków Trybunału w omawianej dziedzinie wraz z uzasadnieniem

5. Umiał przeprowadzić argumentację prawniczą odnoszącą się do rozwiązywania konkretnego problemu z prawa konstytucyjnego UE z wykorzystaniem pozostałej wiedzy z prawa UE i europeistyki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Posiadał umiejętność oceny i krytycznego analizowania zjawisk w życiu publicznym dotyczących omawianych zagadnień, przede wszystkim systemu prawnego UE i jego relacji do prawa krajowego

2. Miał większą samodzielność w zakresie zastosowania posiadanej wiedzy teoretycznej do udziału w debatach na temat pozytywnego i negatywnego znaczenia sytemu ustrojowego UE dla obywateli UE

3. Czuł odpowiedzialność za rozumienie miejsca Polski i systemu prawa polskiego w systemie prawnym UE oraz możliwość aktywnej realizacji uprawnień obywateli UE

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy studentów następuje na podstawie egzaminu przeprowadzonego na końcu semestru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie przez studenta zaliczenia z ćwiczeń.

Egzamin ma formę pisemną i składa się z 3 części: testu jednokrotnego wyboru, zadania na rozumienie tekstu prawnego lub prawniczego oraz kazusów do rozwiązywania. Każda część ma odmienny charakter kształceniowy celem zapewnienia maksymalnie zobiektywizowanego ocenienia pracy studenta.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.