Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria integracji ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-114TIE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria integracji ekonomicznej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z II roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem tego 15-godzinnego wykładu jest zaprezentowanie podstawowych elementów teorii integracji gospodarczej, w kontekście Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Celem tego 15-godzinnego wykładu jest zaprezentowanie podstawowych elementów teorii integracji gospodarczej, w kontekście Unii Europejskiej. Zajęcia rozpoczynają się od analizy efektów handlowych. Najpierw przedstawione będą klasyczne statyczne efekty handlowe a potem zostaną zaprezentowane tzw. alokacyjne efekty dynamiczne związane z występowaniem korzyści skali produkcji, przełamywaniem struktur monopolistycznych oraz zwiększeniem efektywności menedżerskiej. Powyższe rozważania stworzą podstawę do analizy specyficznych instrumentów polityki handlowej stosowanych w Unii Europejskiej. Następnie analizowana są przesłanki teoretyczne i skutki liberalizacji przepływu kapitału siły roboczej i kapitału. Ukazane są również podstawowe regulacje dotyczące swobody przepływu czynników produkcji w UE. Oddzielnie omawiane są zagadnienia związane funkcjonowaniem wspólnej Polityki Rolnej oraz unii monetarnej. Powyższe rozważania stworzą podstawę do analizy specyficznych instrumentów polityki handlowej stosowanych w Unii Europejskiej.

Po omówieniu zasad i efektów integracji w ramach wspólnej polityki rolnej przedstawione zostaną efekty utworzenia wspólnego rynku. Po neoklasycznej analizie skutków mobilności czynników produkcji ukazane zostaną skutki integracji rynku siły roboczej w warunkach niepełnego zatrudnienia. Omówione będą również skutki liberalizacji rynku kapitałowego przy występowaniu rezydualnych ograniczeń w przepływie kapitału. Na zakończenie zostaną ukazane wybrane szacunki skutków integracji Europejskiej po rozszerzeniu o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Zagadnienia związane z unią monetarną są jedynie zasygnalizowane, są one przedmiotem oddzielnego wykładu.

W trakcie wykładu będą omówione następujące zagadnienia:

1. Teoria unii celnej i strefy wolnego handlu:

a. statyczna analiza skutków handlowych (efekt kreacji i przesunięcia handlu) analiza w

ramach równowagi cząstkowej i ogólnej

- rozkład korzyści w zależności od stosowanej polityki handlowej;

b. Dynamiczne (długookresowe) skutki utworzenia unii celnej:

- korzyści skali (analiza cząstkowa w zależności od wyjściowej struktury produkcji)

- wzrost konkurencji i postęp techniczny

- zwiększenie efektywności menedżerskiej

2. Zewnętrzna polityka handlowa i wspólny rynek rolny:

a. zewnętrzna polityka handlowa: protekcjonizm uwarunkowany : polityka anty-

dumpingowa i anty-subwencyjna i klauzule ochronne

b. wspólny rynek rolny

- specyficzne instrumenty polityki rolnej

- sposób organizacji rynku: ceny wewnętrzne a poziom protekcji

- specyficzne instrumenty wspólnej polityki rolnej: porównanie skutków stosowania ceł, subwencji eksportowych, gwarancji cenowych, kwot importowych, kwot produkcyjnych

3. Teoria wspólnego rynku:

a. tradycyjna analiza neoklasyczna przepływu czynników produkcji przy doskonale

funkcjonujących rynkach (rozkład korzyści)

b. analiza rynku siły roboczej przy niepełnym zatrudnieniu i występowaniu barier w

przepływie czynników

c. Korzyści z integracji rynków kapitałowych

4. Elementy teorii unii monetarnej i przykładowe badania empiryczne skutków integracji

handlowej:

- Optymalny obszar walutowy,

- Korzyści i koszty z utworzenia unii monetarnej

- Model Armingtona

- Szacunki komisji Europejskiej w oparciu o modele równowagi ogólnej Baldwina, Francoisa, Portesa, Ormowskiego oraz UKIE.

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 45 h

razem - 90 h

Literatura:

Literatura polska:

- W. Molle: Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja gospodarcza, Gdańsk 2000

- S. Ładyka, Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa, 2000.

- M. Tracy, Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej, Wprowadzenie do teorii i praktyki, Olympus, Warszawa 1997.

- W. Orłowski, Koszty i korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Metody, modele, szacunki. CASE, Warszawa, 2000.

- Konsekwencje realizacji III etapu unii gospodarczej i walutowej dla Polski dla Polski, IKC 1998

Literatura angielska:

- European Economic Integration, (red.: F. McDonald, D. Dearden), Longman 1999.

- A. El-Agraa: The European Union, History, Institutions, Economics and Politics. Prentice Hall 1998.

- M. Artis, N. Lee (red.) The Economics of the European Union, Oxford University Press, 1998.

- T. Hitris, European Union Economics, Prentice Hall, 1998.

- The European Economy (red. D. Dyker), Longman 1999.

- R. Baldwin, J. Francois, R. Portes: The costs and benefits of eastern enlargement, Economic Policy, 224, 1997

- Trade Blocks, A World Bank Policy Research Paper, World Bank 2000.

- A. Mayhew, Recreating Europe: The EU's Policy towards Central and Eastern Europe, Cambridge 1998.

Efekty uczenia się:

Studenci tego wykładu powinni na zakończenie zajęć znać:

kluczowe elementy teorii unii celnej, przepływu siły roboczej i kapitału oraz unii monetarnej.

Studenci powinni rozumieć na czym polegają korzyści i koszty z uczestnictwa w unii celnej, wspólnym rynku oraz unii monetarnej;

Studenci powinni umieć uczestniczyć w dyskusji na temat korzyści, kosztów i potencjalnych zagrożeń wynikających z udziału Polski w UE, a zwłaszcza w unii monetarnej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest egzamin pisemny na zakończenie zajęć. Składa się one z serii około 20 pytań testowych i 1-2 pytań otwartych. Dodatkowo premiowana jest obecność na zajęciach: maksymalnie do 15% sumy punktów z egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.