Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacyjne Unii Europejskiej i Rady Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-114si
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy informacyjne Unii Europejskiej i Rady Europy
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student potrafi korzystać z platformy moodle.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z wybranymi elementami systemu informacyjnego Unii Europejskiej i Rady Europy.

Pełny opis:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Kampus.

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z wybranymi elementami systemu informacyjnego Unii Europejskiej i Rady Europy. Praktyczne ćwiczenia uczą podstaw wyszukiwania informacji i dokumentacji Unii Europejskiej i Rady Europy w Internecie oraz wykorzystania w tym celu ich baz danych.

Nakład pracy studenta:

ćwiczenia - 30 godz.

rozwiązywanie zadanych ćwiczeń - 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 30 godz.

razem - 90 godz.

Literatura:

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. 35 years of Eurobarometer: European integration as seen by public opinion in the Member States of the European Union: 1973-2008 [online], 2009 dostępny w WWW: http://ec.europa.eu/public_opinion/docs/35_years_en.pdf

2. Eurobarometer: measurement instruments for opinions in Europe [online], W.E. Saris, M. Kaase eds., Mannheim 1997, dostępny w WWW: http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/zeitschriften/zuma_nachrichten_spezial/znspezial2.pdf

3. Eurostat, Eurostat publications and databases [online], Luxembourg 2011, dostępny w WWW: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/5927620/KS-EG-10-001-EN.PDF/1820e496-0ba3-438a-b477-2a3277081bee?version=1.0

4. Co to jest numer CELEX i z czego się składa? [online], 2013, dostępny w WWW:

http://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/intro.html?locale=pl#help8

5. European Court of Human Rights, HUDOC User Manual [online], 2016, dostępny w WWW: http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_2016_ENG.PDF

6. How CELEX numbers are composed [online], 2013, dostępny w WWW: http://eur-lex.europa.eu/content/tools/HowCelexNumbersAreComposed.pdf

7. Ogonowska A., Narzędzia informacyjne utworzone na mocy unijnych regulacji o dostępie do dokumentów - analiza i ocena wartości informacyjnej. Część I. Rejestry dokumentów [online], „Studia Europejskie” 2006, nr 3, s.127-148, dostępny w WWW: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2006_Ogonowska1.rar

8. Ogonowska A., Vademecum informacji o prawie Unii Europejskiej: źródła i systemy informacyjne, Warszawa 2003

9. Źródła informacji o Unii Europejskiej. Zarys problematyki [online], Warszawa 2006, dostępny w WWW: http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/publikacje/zeszyty_OIDE_6x.pdf

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

- zna podstawowe systemy informacyjne Unii Europejskiej i Rady Europy,

- rozpoznaje i potrafi odszukać podstawowe typy dokumentów Unii Europejskiej i Rady Europy,

- potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia informatyczne gromadzenia danych,

- potrafi zdobywać informacje i dane,

- rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy o Europie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest obecność na zajęciach i poprawne wykonanie wszystkich zadań. Ocena końcowa z przedmiotu zostanie wystawiona na podstawie wyniku zaliczenia końcowego, które będzie polegało na rozwiązaniu 5 zadań. Aby zaliczyć przedmiot należy poprawnie wykonać co najmniej 3 zadania.

Dopuszczone są dwie nieobecności na zajęciach (brak przygotowanej pracy liczony jest jako nieprzygotowanie do zajęć).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)