Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzułmanie w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-115-MWE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Muzułmanie w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów trzeciego roku europeistyki - studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie umożliwić studentowi nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie problematyki dot. relacji UE z krajami Bliskiego Wschodu. Studenci powinni nabyć umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem związanym z tymi procesami we wskazanym obszarze. W programie przewidziano: podstawowe informacje o społeczeństwach wybranych krajów Bliskiego Wschodu i rozwój relacji z Europą w XX w. problem współistnienia dwóch odrębnych kultur.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie umożliwić studentowi nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie relacji państw europejskich z państwami muzułmańskimi; historię obecności muzułmanów w Europie w poprzednich wiekach i w XX i pierwszej dekadzie XXI w. Sytuację prawno-społeczną ludności muzułmańskiej: początkowo w Niemczech, a następnie krajach Beneluxu i Skandynawii ( np. Szwecja). Dokonana zostanie charakterystyka imigracji muzułmanów do państw członkowskich Unii Europejskiej w I. dekadzie XXI w., wpływ fundamentalizmu muzułmańskiego na sytuacją polityczną. Wsparcie państw muzułmańskich w propagowaniu ideologii fundamentalistycznej w Europie. Omówione zostaną przyczyny powstawania i narastania konfliktów między przybyszami a ludnością lokalną w poszczególnych krajach. Stosunek władz państwowych do realizacji zawieranych umów międzynarodowych w poszczególnych okresach. Przewiduje się zapoznanie studentów z religią muzułmanów-islamem. I rolą religii w życiu europejskich muzułmanów. Z nastaniem XXI w. zmieniła się sytuacja na Bliskim Wschodzie, pogłębiły sie konflikty polityczne i społeczne (arabska wiosna) co diametralnie zmieniło nastawienie krajów europejskich do muzułmanów. Terroryzm islamski, polityka UE wobec imigrantów muzułmańskich, udział krajów UE w walce z organizacjami terrorystycznymi, będą omawianymi również tematami. Wykład ma pomóc kreować umiejętność analitycznego myślenia o procesach politycznych i kulturowych, a także wzmacniać umiejętności dyskusji i wystąpień ustnych. Przedmiot ma pomóc studentom w zrozumieniu funkcjonowania obszaru bliskowschodniego w relacji z UE.

Nakład pracy studentów 90 h

zajęcia w sali 30 h.

przygotowanie do zajęć 10 h

przygotowanie prezentacji przez grupę 20 h.

przygotowanie do sprawdzianu 30 h.

Literatura:

Anna Parzymies, Muzułmanie w Europie, Warszawa 2005

Anna G. Edmonda, Turkey’s Religious Sites, 1997

Anna Rusinek, Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2012

Józef Bielawski (tłum.) Koran

Maurice Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988

Władysław Natanson, Prądy umysłowe w dawnym islamie, Lwów 1937

Monika i Udo Tworuschka, Islam, mały słownik, Warszawa 1995

Adam Mez, Renesans islamu, Warszawa 1980

Opowieści Koranu, spisał Janusz Danecki, Warszawa 1991

Aktualne artykuły w prasie, informacje w mediach

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

Ma pogłębioną wiedzę na temat społeczność muzułmańskiej w Europie i na świecie.

Ma specjalistyczną wiedzę na temat islamu.

Analizuje, rozpoznaje i potrafi wyjaśniać zachodzące w świecie islamu przemiany.

Potrafi samodzielnie badać i wyjaśnić rolę struktur muzułmańskich w Europie.

Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów, różnych autorów w kontekście różnorodnych nurtów teoretycznych.

Posiada rozbudowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

Umie krytycznie ocenić działalność i dorobek islamu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest aktywność podczas zajęć (20%), wystąpienie (20%), sprawdzian zaliczeniowy (60%). Ten ostatni ma sprawdzać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje, a będzie składać się z pytań problemowych RO, KO, także ze źródłami. Część pytań będzie wymagała od studenta umiejętności analizy i syntezy oraz oceniania z wykorzystaniem nabytej wiedzy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.