Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-115-c-mrf
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe rynki finansowe
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw prawa, finansów, makroekonomii, finansów publicznych i prawamiędzynarodowego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przebiegiem procesów zachodzących na miedzynarodowym rynku finansowym. Istota poruszanych zagadnień związana jest z rolą pieniądza w gospodarce, w której utożsamia się go z jej "krwioobiegiem". Zajęcia prezentują szerokie spektrum makroekonomicznego kontekstu, w ramach którego kształtuje się polityka finansowa. Rozważania prowadzone na szczeblu krajowym, poziomie UE i globalnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie roli pieniądza oraz finansów we współczesnym świecie na trzech poziomach: krajowym, europejskim i globalnym oraz przez pryzmat interakcji pomiędzy nimi. Zajęcia opieraja się na przedstawieniu szerokiego kontekstu makroekonomicznego decydującego o kształcie polityki gospodarczej, finansowej, pieniężnej i budżetowej.

Omówiona zostanie polityka pieniężna najważniejszych banków centralnych świata jak Rezerwa Federalna USA i EBC, kształtujących trendy głównych centrów finansowych. Na poziomie krajowym analizowana będzie polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego.

W ramach zajęć ocenie i weryfikacji podlegają również podstawowe instrumenty wspólnotowe kształtujące politykę budżetową i fiskalną jak kryteria konwergencji nominalnej, Pakt Stabilności i Wzrostu, budżet UE oraz inne procedury koordynacji polityki gospodarczej. Ocenie podlegają także czynniki dedcyujące o korzyściach i kosztach wynikających z uczestnictwa we wspólnym obszarze walutowym.

Swobodny przepływ kapitału, jako główny element świata finansów jest oceniany poprzez wykorzystanie narzędzia analizy silnych i słabych stron oraz szans i zarożeń (SWOT). Szczegółowej analizie podlegają również czynniki przepływu kapitau w perspektywie międzynarodowej w podziale na kapitał bankowy, kapitał portfelowy oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Nakład pracy studenta:

ćwiczenia - 30 h

przygotowanie do zajęć i zaliczeń - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

Podstawowa

• Al.-Kaber Munir, Rynki finansowe, 2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,

• System finansowy w Polsce (red. Pietrzak) PWE, 2008

• Oręziak L., Finanse UE, PWN, 2009

• Górski M., Rynkowy system finansowy, Warszawa: PWE, 2013

Uzupełniająca

• Wyzwania integracji ze strefą euro, NBP, 2014,

http://nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2014/20141120_raport_wyzwania_integracji_ze_strefa_euro.pdf

• Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, 2010

• Europejska integracja monetarna, NBP, 2009

http://www.nbp.pl/publikacje/integracja_monetarna/raporty.pdf

• Grosse G., T., Systemowe uwarunkowania kryzysu w strefie euro

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35518/015.pdf

• Tchorek G. Źródła kryzysu a nowe rozwiązania instytucjonalne w strefie euro, Czasopismo FINANE, Komitet Nauk o Finansach PAN, 2014, http://www.knfpan.pan.pl/index.php/36-uncategorised/108-numer-1-7-2014-czasopisma-finanse

• Tchorek G. Nierównowagi fiskalne i makroekonomiczne a nowe rozwiązania w strefie euro, MBA, 2013, http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1056018

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

1/ rozpoznaje rodzaje przepływów finansowych i ich nadawców,

2/ rozpoznaje kluczowe podmioty w gospodarce, pomiędzy którymi odbywa się obieg pieniądza,

3/ identyfikuje zagrożenia i rozpoznaje korzyści dla gospodarki z różnego typu działań i operacji finansowych,

4/ ocenia mechanizmy ostrożnościowe i motywy decyzji podmiotów międzynarodowych pod kątem bezpieczeństwa i stabilności gospodarki oraz systemu finansowego,

5/ identyfikuje zagrożeń kryzysem finansowym,

6/ rozpoznaje zasady obiegu pieniądza, w tym pieniądza międzynarodowego.

Metody i kryteria oceniania:

1/ obecności na zajęciach, 2/ aktywność na zajęciach, 3/ praca w grupach, 4/praca z danymi

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)