Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań nad integracją europejską

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-115MB Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań nad integracją europejską
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów trzeciego roku europeistyki - studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem niniejszego przedmiotu jest wprowadzenie studentów w najważniejsze zagadnienia dotyczące metod badawczych w studiach nad integracją europejską. W tym kontekście wyróżnić można następujące cele szczegółowe:

- wprowadzenie do najważniejszych pojęć metodologii badań społecznych

- rozwijanie praktycznych umiejętności przydatnych w projektowaniu badania naukowego

- omówienie podejść badawczych stosowanych w studiach nad integracją europejską

Pełny opis:

Mieszana forma zajęć: wykład i konwersatorium.

Celem niniejszego przedmiotu jest wprowadzenie studentów w najważniejsze zagadnienia dotyczące metod badawczych w studiach nad integracją europejską. W tym kontekście wyróżnić można następujące cele szczegółowe:

- wprowadzenie do najważniejszych pojęć metodologii badań społecznych

- rozwijanie praktycznych umiejętności przydatnych w projektowaniu badania naukowego

- omówienie podejść badawczych stosowanych w studiach nad integracją europejską.

Obok refleksji teoretycznej, przemyślane zastosowanie metod badawczych to jeden z kluczowych elementów określających jakość pracy naukowej. Z jednej strony chodzi o znajomość trendów badawczych występujących w literaturze przedmiotu, a z drugiej o wiedzę z zakresu metod i technik badawczych w naukach społecznych. Cechą szczególną niniejszego przedmiotu jest skupienie się na metodach i technikach najczęściej stosowanych przez studentów, zaś wszelkie przykłady oparte będą na literaturze z zakresu integracji europejskiej. Umiejętności nabyte podczas niniejszego kursu będą mogły być wykorzystane nie tylko w pracy naukowej, ale również w przyszłej pracy zawodowej, np. przy przygotowywaniu raportów dla przełożonych.

1. Spotkanie organizacyjne

2. Logika wyboru tematu badawczego

3. Podstawowe elementy procesu badawczego

4. Budowanie problemów naukowych

5. Hipotezy, konceptualizacja i operacjonalizacja

6. Wybór metodologii (studium przypadku, metoda porównawcza)

8. Omawianie literatury przedmiotu

9. Analiza danych zastanych

10. Analiza treści

11. Metody i techniki ilościowe

12. Metody i techniki jakościowe

13. Europeistyka jako nowa dyscyplina naukowa?

Nakład pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 h

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie projektu - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

razem - 120 h

Literatura:

Frankfort-Nachmias, Chava; Nachmias, David. Metody Badawcze W Naukach Społecznych. Poznań: Zysk i S-ka, 2001.

Jemielniak, Dariusz, red. Badania jakościowe t.1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Johnson, Janet Buttolph, Henry T. Reynolds, i Jason D. Mycoff. Metody badawcze w naukach politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Ruszkowski, Janusz. Wstęp do studiów europejskich: zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Silverman, David. Prowadzenie Badań Jakościowych. Wyd. 1, 1 dodr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Wojtaszczyk, Konstanty Adam, i Wojciech Jerzy Jakubowski, red. Studia europejskie: zagadnienia metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010

Cryer, Robert, Tamara Hervey, Bal Sokhi-Bulley, i Alexandra Bohm. Research Methodologies in EU and International Law. Oxford ; Portland, Or: Hart Publishing, 2011.

Kuciński, Kazimierz, red. Naukowe Badanie Zjawisk Gospodarczych. Perspektywa Metodologiczna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2014.

Lynggaard, Kennet, Ian Manners, i Karl Löfgren, red. Research Methods in European Union Studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. opisuje podstawowe elementy procesu badawczego

2. rozpoznaje specyfikę obszaru badawczego studiów europejskich

UMIEJĘTNOŚCI

1. stosuje nabytą wiedzę w celu przygotowania pracy licencjackiej

2. formułuje oraz uzasadnia wybór tematu pracy licencjackiej

3. określa pytania badawcze

4. identyfikuje źródła wiedzy naukowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. identyfikuje argumenty za i przeciw określonym rozwiązaniom

2. artykułuje powyższe argumenty w złożonych wypowiedziach pisemnych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują projekt badawczy, który następnie bronią podczas egzaminu ustnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.