Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-116-K-UE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z III roku dla studentów rozpoczynających nauke w roku 2017/2018
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla właściwego przyswojenia wiedzy przekazywanej na wykładzie student powinien posiadać podstawowy zasób informacji z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Analizie poddane zostaną relacje transatlantyckie; polityka UE wobec basenu Morza Śródziemnego, Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oraz wobec Europy Południowo-Wschodniej, a także Rosji i Ukrainy.

Pełny opis:

Wykład z elementami konwersatorium

Analizie poddane zostaną relacje transatlantyckie; polityka UE wobec basenu Morza Śródziemnego, Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oraz wobec Europy Południowo-Wschodniej, a także Rosji i Ukrainy. W ramach bloków tematycznych zostaną przedstawione uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne determinujące kształt współpracy między UE a poszczególnymi regionami świata. Pokazane zostaną główne płaszczyzny realizacji i etapy stosunków z tymi regionami. Omówione zostaną problemy i wyzwania stojące przed Unią na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście pogłębiającej się globalizacji procesów ekonomicznych i współzależności.

I. UNIA EUROPEJSKA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - analiza jakościowa i ilościowa

II. STOSUNKI TRANSATLANTYCKIE - wymiar polityczny i proces instytucjonalizacji

III. STOSUNKI TRANSATLANTYCKIE - wymiar ekonomiczny

IV. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC REGIONU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - Partnerstwo Eurośródziemnomorkie

V. UNIA EUROPEJSKA WOBEC KONFLIKTÓW NA BLISKIM WSCHODZIE

VI. ROSJA W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ - wymiar polityczny i ekonomiczny

VII. UKRAINA I BIAŁORUŚ W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ - wymiar polityczny i ekonomiczny

VIII. UNIA EUROPEJSKA WOBEC SYTUACJI NA BAŁKANACH - konflikt w b. Jugosławii, kryzys w Albanii, Kosowo, kraje bałkańskie a ich akcesja do UE

IX. STOSUNKI UNIA EUROPEJSKA - AZJA

X. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC CHRL

XI. UNIA EUROPEJSKA A AMERYKA ŁACIŃSKA

XII. WSPÓŁPRACA UNII EUROPEJSKIEJ Z KRAJAMI AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU

Nakład pracy studenta

udział w zajęciach - 30 h

przygotowanie do zajęć - 45 h

przygotowanie do zaliczenia - 45 h

razem - 120 h

Literatura:

1. WYKŁADY – OBOWIĄZKOWO (podstawa egzaminu)

2. E. Haliżak, S. Parzymies (red.), Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2002 – ROZDZIAŁ DOTYCZĄCY RELACJI UE Z: AZJĄ WSCHODNIĄ,

3. S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? UE w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009, ROZDZIAŁY VI, VIII.3 ,IX.2,3,4,5; X, XII(USA, Stosunki z państwami Europy Wschodniej, Bałkany; Basen Morza Śródziemnego, Ameryka Łacińska)

4. J.Zajączkowski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. Wymiar

polityczny, Oficyna Wydawnicza ASPRA–JR, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2006 - ROZDZIAŁY DOTYCZĄCE RELACJI UE Z: BLISKIM WSCHODEM, USA (STOSUNKI TRANSATLATYCKIE)

5. K. Zajączkowski, Ameryka Łacińska w polityce Unii Europejskiej, (w:) M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006

6. K. Zajączkowski, Unia Europejska – Afryka Subsaharyjska: stosunki u progu XXI w., „Studia Europejskie” 2006, nr 4 (PDF na stronach internetowych CE UW - Program Wydawniczy CE UW)

7. Problematyka bezpieczeństwa w relacjach UE-Afryka: wymiar polityczny i energetyczny, „Studia Europejskie” 2010, nr 4, s. 89-98 (PDF na stronach internetowych CE UW - Program Wydawniczy CE UW)

8. K. Zajączkowski, Relacje między ChRL a Unią Europejską w dobie globalizacji, w: J.Nakonieczna, J.Zajączkowski (red.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo-gospdarka-cywilizacja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 525-539

9. Biuletyn PISM nr 38 z 22 sierpnia 2008 r.

(http://www.pism.pl/biuletyn_content/id/542 - strona PISM/ publikacje/biuletyn)

dotyczący porozumienia między Polską a USA

10. P.J. Borkowski, Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, Warszawa 2009, ROZDZIAŁY 4 i 9.3 (PARTNERSTWO

WSCHODNIE I UNIA DLA ŚRÓDZIEMNOMORZA i TURCJI)

11. Beata Wojna, Unia Europejska wobec arabskiej wiosny: problemy i dylematy nowego partnerstwa, „Sprawy Międzynarodowe” 2011, nr 313.

12. K. Zajączkowski, Międzynarodowy potencjał gospodarczy Unii Europejskiej w dobie wyzwań globalnych w: B. Góralczyk (red.), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?,

Warszawa 2014.

13. B. Góralczyk, K. Zajączkowski, J. Zajączkowski, European Union and Asia, Latin America and Sub-Saharan Africa – Different Regions, Particular Policies (autor części dotyczącej regionu Ameryki Łacińskiej oraz Afryki Subsaharyjskiej) w: D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, Warsaw 2013, s. 581-626.

14. J. Zając (red.), Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich,Warszawa 2014

15. O. Barburska, K. Zajączkowski, Ukrainian Crisies – European and Polish Perspectives, „Calcutta Historical Journal” 2015, vol. 31, nr 2.

16. K. Zajączkowski, Economic relations between the European Union and Sub-Saharan Africaw: E.Latoszek, M.Proczek, A.Kłos, M.Pachocka, E.Osuch-Rak (eds.) Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), Warsaw 2015, s. 209-228.

17. B. Góralczyk (red.), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, Warszawa 2014.

18. O. Barburska, D. Milczarek, Polityka wschodnia Unii Europejskiej: Porażka czy sukces?, Warszawa 2014

19. B. Góralczyk (ed.), European Union on the Global Scene: United or Irrelevan?, Warsaw 2015.

Literatura uzupełniająca (obcojęzyczna):

Dotycząca basenu Morza Śródziemnego:

- R. Youngs, Europe in the New Middle East: Opportunity or Exclusion?, Oxford, 2014.

- T.A. Börzel, A. Dandashly, T. Risse, T., Special Issue: Responses to the “Arabellions”: The EU in Comparative Perspective, "Journal of European Integration", vol. 37, nr 1, 2015.

- J.A. Horst, A. Jünemann, D. Rothe (eds), Euro-Mediterranean Relations after the Arab Spring, Persistence in Times of Change, Farnham, Ashgate, 2013.

Dotycząca Bałkan:

- A. Elbasani (ed.), European Integration and Transformation in the Western Balkans Europeanization or Business as Usual? Abingdon 2013.

- A. E. Juncos, A. E., EU Foreign and Security Policy in Bosnia: The Politics of Coherence and Effectiveness, Manchester 2013.

- S. Keil (ed.), State-building in the Western Balkans European Approaches to Democratization, Abingdon 2013.

- F. Bieber (ed.), EU Conditionality in the Western Balkans, London 2012.

Dotycząca polityki wschodniej UE:

- R. Dragneva, R., K. Wolczuk, Ukraine Between the EU and Russia. The Integration Challenge, Basingstoke 2015.

- G. Van der Loo, The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area. A New Legal Instrument for EU Integration Without Membership, Nijhoff, Brill, 2015.

- E. Korosteleva, M. Natorski, L. Simão, EU Policies in the Eastern Neighbourhood. The practices perspective, Abingdon 2014.

- T. Cierco, The European Union Neighbourhood: Challenges and Opportunities, Farnham 2013.

- E. Korosteleva (ed.), Eastern Partnership: A New Opportunity for the Neighbours, London 2013.

- J. Langbein, T.A. Börzel (eds.), Special Issue: Explaining Policy Change in the European Union's Eastern Neighbourhood, "Europe Asia Studies", vol. 65, nr 4, 2013, s. 571-798.

Dotycząca stosunków transatlantyckich:

- M.N. Hampton, A Thorn in Transatlantic Relations. American and European Perceptions of Threat and Security, Basingstoke 2013.

- J.D. Hornsby, Risk Regulation, Science, and Interests in Transatlantic Trade Conflicts, Basingstoke 2013.

- S. Simoni, Understanding Transatlantic Relations Whither the West?, Abingdon, Routledge, 2013.

- S. Fröhlich, The New Geopolitics of Transatlantic Relations: Coordinated Responses to Common Dangers, Baltimore, 2012.

Dotycząca relacji z Afryką, Azją i Ameryką Łacińską:

- M. Carbone(ed.) The European Union in Africa: Asymmetric Relations, Declining Relevance, Development Effectiveness, Manchester 2013.

- U. Engel U., J.M. Ramos (eds.), African Dynamics in a Multipolar World, Leiden-Boston 2013.

- T. Haastrup, Charting Transformation through Security: Contemporary EU-Africa Relations (New Security Challenges), Basingstoke-New York 2013.

- R.K. Jain (ed.), India and the European Union in the 21st Century, New Delhi 2002.

- R.C. Mohan, Crossing the Rubicon. The Shaping of India’s New Foreign Policy, New Delhi 2006.

- Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Latin America and the Caribbean and the European Union: Striving for a renewed partnership, Santiago de Chile 2012.

- T. Christiansen, E. Kirchner, P.B. Murray (eds.), The Palgrave Handbook of EU–Asia Relations, Basingstoke2013.

- K. Kinzelbach, The EU's Human Rights Dialogue with China, London 2013.

-Z. Pan (ed.), Conceptual Gaps in China–EU Relations: Global Governance, Human Rights and Strategic Partnerships, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student dysponuje

WIEDZA:

• posiadał wiedzę dotyczącą aktywności politycznej i ekonomicznej UE w świecie,

• posiadał wiedzę na temat głównych mechanizmów polityki zewnętrznej UE

• posiadał wiedzę z zakresu celów i interesów UE w poszczególnych regionach świata

UMIIEJĘTNOŚCI:

• umiał wyjaśnić istotę roli UE w świecie,

• umiał wyjaśnić rolę UE w rozwiązywaniu problemów w poszczególnych regionach świata,

• umiał dokonać analizy i oceny polityki zewnętrznej UE

KOMPETENCJE:

• miał większą samodzielność w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych zjawisk z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych

• był bardziej odpowiedzialny dzięki temu, iż obecność na wykładach jest niekontrolowana i pozostawia się studentowi wybór w zakresie sposobów nabywania wiedzy tam prezentowanej

• był bardziej rzetelny i uczciwy dzięki egzekwowaniu wymagań egzaminacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest w formie egzaminu pisemnego lub egzaminu ustnego: zaliczany dzięki uzyskaniu minimum 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Zajączkowski
Prowadzący grup: Kamil Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.