Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki kulturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-116MSK Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki kulturalne
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z II roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie miejsca i roli kultury w stosunkach międzynarodowych i wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia międzynarodowych stosunków kulturalnych w ujęciu teoretycznym, instytucjonalnym i problemowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie miejsca i roli kultury w stosunkach międzynarodowych i wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia międzynarodowych stosunków kulturalnych w ujęciu teoretycznym, instytucjonalnym i problemowym.

Zajęcia są poświęcone uszczegółowieniu problematyki instytucjonalizacji międzynarodowych stosunków kulturalnych w wymiarze europejskim i światowym. W ramach zajęć analizowana jest szczegółowo działalność UNESCO, Rady Europy i Unii Europejskiej w sferze kultury, a także rola kultury w polityce zagranicznej państw i problematyka dyplomacji kulturalnej.

Omawiany jest udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania Polski w działania instytucji międzynarodowych i jej uczestnictwa w programach UE w dziedzinie kultury. Innym analizowanym problemem jest restytucja polskich dóbr kultury po II Wojnie Światowej w kontekście przemieszczeń dóbr kultury w Europie Środkowej i Wschodniej. Słuchacze zapoznają się także z wybranymi aspektami polskiej dyplomacji kulturalnej na przykładzie działań Instytutu Adama Mickiewicza i polskich instytutów kulturalnych w Europie i w USA.

1. Wprowadzenie do problematyki miejsca i roli kultury w stosunkach międzynarodowych.

2. Cywilizacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, tożsamość kulturowa, kultura w dobie globalizacji - zagadnienia teoretyczne.

3. Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych - wprowadzenie.

4. Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych w wymiarze światowym. Działalność UNESCO w dziedzinie kultury. Konwencja światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

5. Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych w wymiarze europejskim. Działalność i konwencje Rady Europy.

6.Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych. Problem restytucji dóbr kultury zagrabionych i przemieszczonych w czasie i w wyniku II wojny światowej. Rodzaje roszczeń o odzyskanie dóbr kultury. Wybrane aspekty międzynarodowych sporów o dobra kultury. Międzynarodowy obrót dobrami kultury- wybrane aspekty.

7. Rola i miejsce kultury w Unii Europejskiej. Flagowe projekty UE w dziedzinie kultury: Europejskie Stolice Kulturalne, nagrody europejskie w dziedzinie kultury, Europejski Znak Dziedzictwa i Europeana. Kultura w innych programach i funduszach UE.

8. Zagraniczna polityka kulturalna państw, dyplomacja kulturalna i publiczna - aspekty teoretyczne i wybrane przykłady.

9. Udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych. Polska dyplomacja kulturalna - instytucjonalizacja i wybrane projekty. Tworzenie marki narodowej przez kulturę. Promocja Polski przez projekt "Brand Polska" w dziedzinie kultury.

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 60 h

razem - 120 h

Literatura:

Teksty źródłowe:

Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wybór dokumentów i literatury, red. Cz. Lewandowski, Wrocław 2001.

Międzynarodowe stosunki kulturalne. Teksty źródłowe, wyb. L. Leszczenko Wrocław 2004.

Podręczniki:

Międzynarodowe stosunki kulturalne. Podręcznik akademicki, red. Agata W. Ziętek, Warszawa 2010.

R. Zenderowski, M. Krycki, K. Cebul, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010.

Literatura

Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury, red naukowa K. Zalasińska, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014.

E. Keough, Heritage in Peril; A Critique of UNESCO’s World Heritage Program, “Washington University Global Studies Law Review”, 2011, vol.10, n. 3, s. 593-615.

A. Bloed, Dwadzieścia lat procesu KBWE: od konfrontacji do współpracy, Warszawa 1994.

Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego – 60 lat Konwencji Haskiej i 15 lat jej Protokołu II, Warszawa 2014, wybrane rozdziały.

L.H. Nicolas, Grabież Europy. Losy dzieł sztuki w Trzeciej Rzeszy i podczas II wojny światowej, Kraków 1997

W. Kowalski, Rodzaje roszczeń o odzyskanie utraconych dóbr kultury, w: Przemieszczone dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku, red. G. Czubek i P. Kosiewski, Warszawa 2004, s.25-49.

K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer 2007.

G. Michałowska, Działalność Rady Europy w dziedzinie kultury, w: Studia politologiczne i historyczne, red. Cz. Sękowski, J. Macała, Zielona Góra 2005

N. Dołowy-Rybińska, Sytuacja języków mniejszościowych i regionalnych w Europie. Wymiar finansowy. Rekomendacje dla Polski, Opinie i Ekspertyzy OE-236, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015.

Z. Sokolewicz, Kultura w procesie integracji europejskiej, w: Europeistyka w zarysie, red. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek, Warszawa 2006, s.319-337.

D. Jurkiewicz-Eckert, Od Traktatu z Maastricht do Europejskiej Agendy dla Kultury. Narodziny i rozwój polityki kulturalnej UE, „Studia Europejskie”, 2015, nr 1, s. 65-89.

B. Gierat-Bieroń, Europejskie Miasto Kultury/Europejska Stolica Kultury, Instytut Dziedzictwa, Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2009

J. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

P. van Ham, Social Power in International Politcs, Routlegde, London 2010, s. 46-68.

European Public Diplomacy: Soft Power at Work, eds. M. David Cross, J. Mellisen, Palgrave Mamillan, New York 2013.

The New Public Diplomacy, ed. J. Mellisen New York 2005.

G. Szondi, The role and challenges of country branding in transition countries: The Central and East European experience, “Place Branding and Public Diplomacy”, 2007,vol.3,n.1, s.8-20.

B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Historia w dyplomacji publicznej, red. B. Ociepka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

Pamięć jako przedmiot władzy, red. P. Kosiewski, Fundacja Stefana Batorego, Warszawa 2008.

G. Michałowska, Polska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych w: Polska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2007, s.69-83.

G. Michałowska, Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, Warszawa 2012.

Promocja Polski w świecie. Kultura-dyplomacja-marka narodowa, red. E.Mocek, Warszawa 2010.

D.Jurkiewicz-Eckert, The Polska Brand as a Challenge for Polish Cultural Diplomacy. Old Determinants, New Strategies, “Yearbook of Polish European Studies”, 2014, vol. 17, s. 259-292.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu konwersatorium student:

- rozumie rolę i znaczenie kultury w stosunkach międzynarodowych w wymiarze globalnym, regionalnym i bilateralnym.

- zna zasady funkcjonowania i działalność instytucji międzynarodowych zajmujących się problematyką kulturalną

- zna i potrafi zanalizować akty prawne regulujące międzynarodowe stosunki kulturalne w wielu różnych obszarach kultury

- zna i potrafi zanalizować najważniejsze aspekty polityki kulturalnej UE

- rozumie rolę kultury w polityce zagranicznej państw europejskich i pozaeuropejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: obecność na zajęciach i zaliczenie pisemnego egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.