Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja w państwach UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-201AWPUE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Administracja w państwach UE
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego roku europeistyki - studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z modelami administracji w państwach UE i przedstawienie w drodze analizy porównawczej elementów wspólnych oraz cech specyficznych wybranych systemów narodowych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie modeli administracji w wybranych państwach UE i analizę porównawczą przyjętych rozwiązań pod względem organizacyjnym i kompetencyjnym. Słuchacze poznają podstawowe pojęcia związane z administracją publiczną. Wskazane i scharakteryzowane zostaną cechy wspólne oraz specyficzne poszczególnych systemów narodowych administracji. Szczegółowo omówione zostaną systemy administracyjne: francuski, angielski, niemiecki, włoski i skandynawski. Na tle rozwiązań państw członkowskich przedstawiony zostanie także model administracji Unii Europejskiej.

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

przygotowanie do wykładu - 15 h

przygotowanie do zaliczenia - 30 h

ogółem - 60 h

Literatura:

J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008

J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2012 (2006)

T. Kaczmarek, Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań 2005

G. Rydlewski, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007

H. Izdebski, Introduction to public administration and administrative law, Warsaw 2006.

E.Ferlie, L.E. Lynn, Jr., Ch. Pollitt (eds), The Oxford handbook of public management, New York 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

w zakresie wiedzy

- zna pojęcia, teorie i metody stosowane w nauce o administracji

- zna modele administracji w państwach UE

- zna sposób organizacji i kompetencje administracji w wybranych krajach europejskich

- zna model administracji Unii Europejskiej.

w zakresie umiejętności

- przedstawić definicję, funkcje i zadania administracji publicznej,

- scharakteryzować modele administracyjne występujące w państwach UE,

- analizować uwarunkowania kształtu systemu administracji w poszczególnych państwach,

- opisać różnice pomiędzy rozwiązaniami instytucjonalnymi, kompetencyjnymi i proceduralnymi w administracjach państw UE,

- określić główne kierunki zmian w UE w dziedzinie administracji publicznej,

- odnieść doświadczenia narodowe do administrowania Unią Europejską,

- przedstawić ramy prawa UE odnoszące się do administracji publicznej,

- ocenić wpływ procesu integracji europejskiej na systemy administracji państw członkowskich.

w zakresie kompetencji

- rozumie znaczenie administracji publicznej dla funkcjonowania państwa i UE

- rozumie podział kompetencyjny w administracji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.