Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwalczanie terroryzmu w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-202ZT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie terroryzmu w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego roku europeistyki - studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student będzie w stanie zdefiniować zjawisko terroryzmu oraz wymienić główne czynniki generujące działania terrorystyczne. Będzie umiał scharakteryzować aktywne ugrupowania terrorystyczne działające na terenie Europy (wymienić cele, metody działania, skutki działań itp.)

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie konwersatorium z naciskiem położonym na pracę studentów samodzielnie oraz w grupach. Zajęcia będą poświęcone przedstawieniu zjawiska terroryzmu występującego w Europie. W pierwszej kolejności studenci wspólnie z prowadzącym zbudują definicję terroryzmu, która zostanie porównana z innymi definicjami dostępnymi w literaturze przedmiotu. Następnie zaprezentowana zostanie historia współczesnego terroryzmu, formach i nurtach terroryzmu. W trakcie zajęć omówione zostaną również aktywne grupy terrorystyczne działające w Europie oraz ich cele i metody działania. Celem kursu jest pokazanie zjawiska terroryzmu w kontekście politycznym, ekonomicznym, czy społecznym. Student zostanie zaznajomiony z takimi pojęciami jak: zamach, rewolucja, wojna domowa, wojna hybrydowa, cyberwojna, sekurytyzacja. W dalszej kolejności zadaniem studenta będzie zastanowienie się w jaki sposób społeczność międzynarodowa może zapobiegać zdarzeniom terrorystycznym, jakie metody i narzędzia mogą być do tego wykorzystywane oraz czy działania te są uzasadnione w kontekście ograniczania swobód obywatelskich.

Nakład pracy studenta:

konwersatorium - 15 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do zaliczenia - 30 h

ogółem - 30 h

Literatura:

Literatura:

K. Liedel (red.), Terroryzm Anatomia zjawiska, Warszawa 2006.

R. Bania, "Państwo Islamskie" - nowy wymiar terroryzmu na Bliskim Wschodzie?, w: T. Domański (red.), Międzynarodowe oblicza terroryzmu, Łódź 2017.

B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.

W. Zubrzycki, Tak zwany terroryzm, Szczytno 2017.

K. Jałoszyński (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem, Szczytno 2013.

R. Polko, GROM w działaniach przeciwterrorystycznych, Warszawa 2008.

T. Aleksandrowic, A. Bógdał-Brzezińska, J. Gryz, G. Ostasz, I. Oleksiewicz, Terroryzm i cyberterroryzm jako największe wyzwanie bezpieczeństwa współczesnego państwa, Warszawa 2016.

D. Pisoiu, S. Hain, Theories of Terrorism: an introduction, Londyn 2018.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

w zakresie wiedzy

- zna pojęcia i teorie związane z terroryzmem,

- zna aktywne organizacje terrorystyczne działające w Europie,

- zna główne historyczne europejskie grupy terrorystyczne,

- zna metody zapobieganiu terroryzmowi,

- rozumie związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przeciwdziałaniem terroryzmowi i ograniczaniu swobód obywatelskich,

- zna i rozumie cele aktywnych organizacji terrorystycznych działających w Europie.

w zakresie umiejętności

- przedstawi definicję terroryzmu, zamachu, rewolucji, wojny domowej, wojny hybrydowej, cyberwojny oraz sekurytyzacji,

- przedstawi główne cechy organizacji terrorystycznych,

- potrafi dokonać analizy terroryzmu w różnych kontekstach (ekonomicznym, politycznym, społecznym),

- potrafi scharakteryzować metody zapobiegania terroryzmowi,

w zakresie kompetencji

- jest świadomy zagrożeń terrorystycznych w Europie,

- jest gotowy do współdziałania w zapobieganiu terroryzmowi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.