Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dynamika polityk Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-203DPUE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Dynamika polityk Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego roku europeistki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zalecana jest podstawowa wiedza z zakresu instytucji i prawa europejskiego oraz polityk UE. Przedmiot jest tak skonstruowany, aby umożliwić w nim udział zarówno absolwentom europeistyki I stopnia jak i studentom innych kierunków, zwłaszcza ekonomii, politologii czy polityki publicznej. Początkowe zajęcia mają charakter wprowadzający i przeglądowy, aby wyrównać ewentualne różnice w poziomie wiedzy studentów. Zasadnicza część zajęć opiera się na interaktywnych metodach dydaktycznych, które wymagają obecności studentów i ich aktywnego zaangażowania w zajęcia, m.in. przez prace grupowe, dyskusje nad case study, prezentacje indywidualne i zespołowe.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy studentów II stopnia europeistyki na temat polityk Unii Europejskiej na wybranych przykładach oraz rozwinięcie ich umiejętności analizy i oceny tych polityk z wykorzystaniem dorobku polityki publicznej. Zajęcia mają charakter interaktywny, wymagają obecności studentów i ich aktywnego zaangażowania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy studentów II stopnia europeistyki na temat polityk Unii Europejskiej na wybranych przykładach oraz rozwinięcie ich umiejętności analizy i oceny tych polityk z wykorzystaniem dorobku polityki publicznej. Zajęcia mają charakter interaktywny, wymagają obecności studentów i ich aktywnego zaangażowania.

Cele szczegółowe zajęć:

1. Zapoznanie studentów z ramami pojęciowymi, podstawami teoretycznymi i metodologią polityki publicznej.

2. Zaznajomienie studentów z etapami procesu polityki publicznej, w tym ustalaniem agendy, formułowaniem polityki, implementacją polityki i ewaluacją polityki.

3. Charakterystyka polityk UE i ich systematyzacja.

4. Zaprezentowanie wybranych polityk UE w ujęciu dynamicznym z wykorzystaniem dorobku polityki publicznej.

5. Rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie pogłębionej analizy i oceny wybranych polityk UE przy wykorzystaniu dorobku polityki publicznej.

6. Zwiększenie zainteresowania studentów problematyką polityk UE.

Wstępny program zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Polityka publiczna – wprowadzenie (m.in. ramy pojęciowe, podstawy teoretyczne i metodologia).

3. Polityka publiczna – etapy procesu polityki publicznej (ustalanie agendy, formułowanie polityki, implementacja polityki, ewaluacja polityki).

4. Polityki UE – wprowadzenie i systematyzacja.

5. Polityki UE – geneza, podstawy prawne, cele i założenia, narzędzia i mechanizmy, aktorzy (interesariusze), funkcjonowanie: ewolucja, stan obecny i perspektywy na przyszłość.

6. Przegląd wybranych polityk UE z uwzględnieniem dorobku polityki publicznej – studia przypadku.

Nakład pracy studenta:

ogółem – 120 godz., w tym:

1. konwersatorium – 30 godz.

2. przygotowanie do konwersatorium – 30 godz.

3. przygotowanie do egzaminu testowego – 20 godz.

4. przygotowanie do projektu indywidualnego/zespołowego (prezentacja + pisemny raport) – 40 godz.

Literatura:

Polityka publiczna (wybrane rozdziały):

PL

1. Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, red. Marcin Zawicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.

2. Zybała Andrzej, Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Difin, Warszawa 2013.

EN

3. Cairney Paul, Understanding Public Policy: Theories and Issues, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012.

4. Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods, eds. Frank Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Taylor & Francis Group, Boca Raton/London/New York 2007.

5. Knill Christoph, Tosun Jale, Public Policy: a New Introduction, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012.

6. The Oxford Handbook of Public Policy, eds. Michael Moran, Martin Rein, Robert E. Goodin, Oxford University Press, 2006.

Polityki UE i policy-making w UE (wybrane rozdziały):

PL

1. Barcz Jan, Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta, Michałowska-Gorywoda Krystyna, Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.

2. Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, red. Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

3. Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, red. Jan Barcz, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

4. Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej: stan i perspektyw, red. Marek Świstak, Jan Wiktor Tkaczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

EN

7. Buonanno Laurie, Nugent Neill, Policies and Policy Processes of the European Union, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013.

8. European Union Politics, eds. Michelle Cini, Nieves Cini Michelle, Pérez-Solórzano Borragán Nieves, Oxford University Press, 2016.

9. Lelieveldt Herman, Princen Sebastiaan, The Politics of the European Union, Cambridge University Press, 2011.

10. Olsen Jonathan, McCormick John, The European Union: Politics and Policies, Westview Press, 2016

11. Policy-Making in the European Union, eds. Helen Wallace, Mark A. Pollack, Alasdair R. Young, Oxford University Press, 2015.

Dokumenty i materiały źródłowe (m.in.):

1. Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)

2. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

3. Akty prawne i dokumenty oficjalne UE

Literatura dotycząca poszczególnych polityk UE będzie zalecana studentom przez wykładowcę podczas zajęć. Przygotowanie do zajęć podczas semestru i ich zaliczenie będzie wymagało regularnego korzystania ze stron www instytucji UE, Portalu Unia Europejska, Eurostatu oraz innych krajowych i zagranicznych baz publikacji (w tym anglojęzycznych czasopism naukowych) i danych statystycznych, a także z mediów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna podstawy polityki publicznej, w tym jej ramy pojęciowe, podstawy teoretyczne i metodologię

2. omawia i rozumie etapy procesu polityki publicznej

3. posiada szeroką wiedzę na temat całego spectrum polityk UE i ich systematyzacji

4. dysponuje pogłębioną wiedzą na temat wybranych polityk UE w ujęciu dynamicznym

5. rozpoznaje mechanizmy funkcjonowania wybranych polityk UE i ich ewolucję

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie samodzielnie poszukiwać, gromadzić i selekcjonować rzetelne i obiektywne informacje i dane na temat wybranych polityk UE w celu przeprowadzenia ich pogłębionej analizy

2. potrafi dokonać analizy i oceny dowolnej polityki UE, korzystając z dorobku polityki publicznej

3. umie porównać wybrane polityki UE między sobą

4. potrafi wyjaśnić mechanizmy tworzenia, funkcjonowania i reformowania polityk UE w oparciu o przykłady

5. identyfikuje argumenty za i przeciw określonym rozwiązaniom

6. artykułuje swoje stanowisko na forum grupy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. wykazuje większe zainteresowanie problematyką polityk UE i ich dynamiki

2. jest przygotowany do podjęcia pracy w krajowych i unijnych instytucjach zajmujących się poszczególnymi politykami UE

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

1. Egzamin testowy – 30%

2. Projekt indywidualny/zespołowy (prezentacja + pisemny raport) – 40%

3. Aktywność na zajęciach (dyskusje, cases tudy) – 30%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.