Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie polityki społeczeństwa cyfrowego, badań naukowych i innowacji - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-203EPSCBN-K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie polityki społeczeństwa cyfrowego, badań naukowych i innowacji - konwersatorium
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego roku europeistki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatorium. Jest ono uzupełnieniem wykładu o tej samej nazwie. W ramach konwersatorium dyskutowane będą i praktykowane w laboratorium komputerowym (w dwóch grupach) niektóre wybrane zagadnienia przedstawione na wykładzie.

Jednak spośród całości problematyki wykładu, w ramach konwersatorium podjęty zostanie i rozbudowany temat "e-Government'u". Wybór przede wszystkim tej problematyki w ramach konwersatorium wiąże się z rolą, jaką e-Government odgrywa w pracy zawodowej oraz w prawidłowym funkcjonowaniu każdego obywatela w epoce społeczeństwa cyfrowego.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatorium, które stanowi uzupełnienie wykładu o tej samej nazwie. Konwersatorium będzie się odbywać w laboratorium komputerowym (w dwóch grupach). W jego ramach dyskutowane będą i praktykowane wybrane zagadnienia przedstawione na wykładzie.

Jednak głównym obszarem omawianym w ramach konwersatorium będzie e-Government. Poznawanie tej problematyki odbywać się będzie w oparciu o dokumenty oficjalne Unii Europejskiej, Państw Członkowskich, w tym Polski oraz w oparciu o dostępne źródła elektroniczne (internetowe). Z tego zakresu także każdy uczestnik zajęć będzie zobowiązany przygotować pracę pisemną, której temat będzie ustalony na zajęciach.

Główne tematy będące przedmiotem konwersatorium:

1.Zakres pojęcia i rys historyczny rozwoju e-Government'u,

2.Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w służbie e-Governmenti,

3.Stan obecny rozwoju e-Government'u w Unii Europejskiej, Państwach Członkowskich, w tym w Polsce, w świetle „Europejskiej agendy cyfrowej” i "Programu Operacyjnego - Polska Cyfrowa".

4.Strategie budowy systemów e-Government'u (m. in. warunki, poziomy, elementy składowe, trudności, umiejętności, informacja publiczna, dostępność i ochrona danych, itd.),

5.Koncepcja Jednolitego Rynku Cyfrowego w Unii Europejskiej i jej wpływ na funkcjonowanie e-Government'u.

6.Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów e-Governmet'u.

7. Rola norm europejskich,

8.Analiza wybranych systemów e-Government'u i ich elementów składowych.

Nakład pracy Studenta: (2 ECTS)

konwersatorium – 30 godz.

przygotowanie do konwersatorium, wykonanie pracy pisemnej i przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

razem: 60 godz.

Literatura:

Poniższy zestaw literatury uzupełniany będzie i dobierany na zajęciach.

Zestaw ogólny:

1. Wybrane dokumenty oficjalne Unii Europejskiej oraz Państw Członkowskich, w tym, dotyczące problematyki e-Government'u, np.:

- Strategia Lizbońska (2000) oraz odnowiona Strategia Lizbońska (2005),

- Program e-Europe,

- Deklaracje Ministerialne z Rygi, Malme i Talina,

- Karta praw podstawowych i wybrane przepisy traktatowe Unii Europejskiej,

- wybrane konwencje Rady Europy,

- Europejska agenda cyfrowa,

- Wybrane rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące m. in. dostępu do informacji i dokumentów, ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, podpisu elektronicznego, interoperacyjności, bezpieczeństwa i in.,

- European Parliament: e-Gvernment. Using technology to improve public services and democratic participation. In depth analysis [online] European Union, 2015 [przeglądany 29 maja 2018] Dostępny w: http://bookshop.europa.eu/en/egovernment-pbQA0115228/

- Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan działania na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011-2015. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do promowania inteligentnego, zrównoważonego i innowacyjnego rządu”. COM (2010) 743 final,

- European eGovernment Action Plan 2011-2015, [online][przeglądany 29 maja 2018]. Dostępny w: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015

- Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan działania na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020. Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji”. COM(2016) 179 final

- Program operacyjny – Polska Cyfrowa [online] Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2014 [przeglądany 29 maja 2018] Dostępny w: https://mac.gov.pl/files/program_operacyjny_polska_cyfrowa_05122014.pdf

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. DZ. U 2001 nr 112 poz.1198

- Polskie przepisy dotyczące podpisu elektronicznego i inne wybrane przepisy dotyczące e-Government'u,

2. Wybrane portale internetowe i publikacje:

- European Commission e-Government. The EU's e-Government strategy, electronic payments and invoicing, the digital single market [online][przeglądany 30 maja 2018] Dostępny w: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_en

- Portale CEN, CENELEC i ETSI

- E-administracja jako element społeczeństwa informacyjnego, [online][przeglądany 29 maja 2018]. Dostępny w: http://e-administracja.net/e-administracja/e-administracja-jako-element-spoleczenstwa-informacyjnego#more-24

- Luterek M.: E-government. Systemy informacji publicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Sp. zoo, (Seria: Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo), 2010

- Tannam E.: Tallinn declaration on e-government envisions Europe's digital future [online][przeglądany 30 maja 2018] Dostępny w:

https://www.siliconrepublic.com/enterprise/eu-egovernment-tallinn

- Ministerstwo Cyfryzacji: Od papierowej do cyfrowej Polski [online][przegladany 29 maja 2018] Dostępny w:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/od-papierowej-do-cyfrowej-polski

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć Student:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę o działalności Unii Europejskiej,

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie e-Government'u w Unii Europejskiej, Państwach Członkowskich, w tym w Polsce,

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie zastosowań nowych technologii (ICT) w e-Governmet,

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie organizacji oraz wymagań unijnych i polskich w zakresie e-Government'u,

- ma pogłębiona wiedzę w zakresie narzędzi i metod badawczych stosowanych do opisywania struktur europejskich i procesów społecznych odnoszących się do

rozwoju technologicznego.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi posługiwać się systemami e-Governmet'u Unii Europejskiej, Państw Członkowskich oraz Polski jako pracownik i obywatel.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- posiada kompetencje w zakresie realizacji działań zawodowych i obywatelskich w obszarze e-Governmet.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym w dwóch grupach. Zaliczenie konwersatorium jest na stopień. Stopień ten liczy się do średniej ze studiów. Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach, które są obowiązkowe oraz czynny udział w nich na podstawie znajomości polecanej z zajęć na zajęcia literatury. Ponadto, przewidziane jest wykonanie pracy pisemnej. której tytuł będzie ustalony podczas zajęć. Praca pisemna oceniana będzie na stopień.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.