Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracje ekonomiczne i polityka integracyjna imigrantów w państwach członkowskich UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-203MEPI Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Migracje ekonomiczne i polityka integracyjna imigrantów w państwach członkowskich UE
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: wykłady specjalizacyjne dla studentów II roku europeistyki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pierwsza część zajęć poświęcona będzie problemom demograficznym Europy wywierającym istotny wpływ na europejskie rynki pracy. Omówione też zostaną migracje europejskie w ich wymiarze wewnętrznym (swoboda przepływu osób) i zewnętrznym (migracje z państw trzecich). Istotną część zajęć stanowić będzie problem bezrobocia w państwach UE i analiza wybranych rynków pracy (pokazanie ich specyfiki i różnorodności). W tym kontekście istotna jest też analiza polityki zatrudnienia UE i koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych państw członkowskich. Ostatnia część zajęć poświęcona zostanie problematyce wpływu kryzysu gospodarczego na europejskie rynki pracy i przepływom migracyjnym z tym związanym.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu omówienie najważniejszych zagadnień związanych z procesem mobilności przestrzennej: trendów, wzorów i mechanizmów migracji, kontekstów procesów migracyjnych (rasizm, kolonializm), modeli polityk migracyjnych. Uczestnictwo w zajęciach dostarczy studentom elementarnej wiedzy z zakresu problemów demograficznych Europy, procesów migracyjnych we współczesnym świecie oraz skutków migracji w rozpatrywanych w perspektywie: kapitału społecznego, procesów integracji i asymilacji i wpływu na bezpieczeństwo obywateli. Wśród omawianych zagadnień są takie kwestie jak: zasoby ludzkie współczesnego świata, globalizacja migracji we współczesnym świecie – przyczyny, skala i główne kierunki, polityka migracyjna i azylowa państw europejskich, polityka wielokulturowości – rodzaje polityki i jej skutki (na przykładzie wybranych państw: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Polska), polityka zatrudnienia UE i system zabezpieczeń społecznych, wpływ kryzysu gospodarczego na rynki pracy i przepływy migracyjne.

W ramach bloków tematycznych zostaną przedstawione najważniejsze problemy z zakresu migracji ekonomicznych i ich znaczenia dla rynków pracy w UE

Problemy demograficzne Europy (3 godz.)

Swobodny przepływ osób – podstawy prawne, praktyka (2 godz.)

Polityka migracyjna UE (3 godz.)

Migranci na europejskim rynku pracy (2 godz.)

Problem bezrobocia w UE (2 godz.)

Rynek pracy w UE – wybrane kraje (10 godz.)

a. Wielka Brytania

b. Francja

c. Niemcy

d. Holandia

e. Polska

Polityka zatrudnienia UE i system zabezpieczeń społecznych (2 godz.)

Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki pracy i przepływy migracyjne (2 godz.)

Uchodźcy w Europie (2 godz.)

Podsumowanie i zaliczenie (2 godz.)

Nakład pracy studenta

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 60 h

ogółem - 120 h

Literatura:

Literatura:

Balicki J., E. Frątczak, C. B. Nam, „Przemiany ludnościowe: fakty- interpretacje- oceny” Tom I „Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa”, Warszawa 2003

„Biuletyn Migracyjny” – wybrane numery

Bos- Karczewska M., „Migracje, szansa czy zagrożenie?”, Gdańsk 2005,

Brzozowski J., Procesy migracyjne w krajach Unii europejskiej-problemy teoretyczne i praktyczne, Kraków 2005.

Castles S., Miller M.J., Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011

Castro-Martín T., Cortina C., Demographic Issues of Intra-European Migration: Destinations, Family and Settlement, European Journal of Population, May 2015, Volume 31, Issue 2

Europejski model społeczny: doświadczenia i przyszłość, (red. nauk. Dariusz K. Rosati), Warszawa 2009.

Europejskie prawo pracy.(red. A. Flisek), Stan prawny styczeń 2009 – Teksty ustaw.

Eurostat, „European Social Statistics Migration”, European Communities, Luksemburg 2009

Fesnak Firlit G, Skoczny Szylko M. (red.) Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN 2008

Florek L., Europejskie prawo pracy, LexisNexis 2007.

Ghosh, B., The Global Economic Crisis and the Future of Migration: Issues and Prospects. What will migration look like in 2045?, London 2013

Huntington S., Kim jesteśmy? Warszawa 2007.

Jonczyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Zakamycze 2001.

Kaczmarczyk P., Okólski M., „Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, Warszawa 2005 K., Warszawa 2007.

Lesińska M., Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie, Warszawa 2013

Okólski M. , „Demografia zmiany społecznej”, Warszawa 2004

Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012

Problemy integracji imigrantów, Koncepcje, badania, polityki, pod red. A. Grzymały-Kazłowskiej i S.Łodzińskiego, Warszawa 2008

Statystyka międzynarodowa dotycząca migracji: OECD International Migration Statistics, UNHCR, Eurostat.

Sosnowska A., Problemy demograficzne „starej” Europy, w: Procesy demograficzne a kapitał społeczny, red. S. Kluza, K. Plotzka, Warszawa 2007.

Wach K., Europejski rynek pracy, Warszawa 2007.

Watson P.: EU social and employment law : policy and practice in an enlarged Europe, Oxford 2009.

Wybrane dokumenty oraz raporty z badań na temat migracji, dyskryminacji, polityki wobec migrantów (OECD, ILO, MPI, UE, OBM), polskie i zagraniczne źródła urzędowe, materiały filmowe, internetowe, prasowe.

Świątkowski A.M., Europejskie prawo socjalne, Tom 1 (1998) i Tom 2 (1999), Dom Wydawniczy ABC

Eurostat, „European Social Statistics Migration”, European Communities, Luksemburg 2009

Brzozowski J., Procesy migracyjne w krajach Unii europejskiej-problemy teoretyczne i praktyczne, Kraków 2005.

Warat M. (red.),: Ponad granicami : kobiety, migracje, obywatelstwo, Kraków 2010.

Watson P.: EU social and employment law : policy and practice in an enlarged Europe, Oxford 2009.

Wróbel I.: Zasady przyjmowania w Unii Europejskiej wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY student:

1. ma wiedzę na temat sytuacji demograficznej Europy

2. ma wiedzę teoretyczną w zakresie specyfiki najnowszych ruchów migracyjnych;

3. ma wiedzę praktyczną związaną z formułowaniem polityk: imigracyjnych i emigracyjnej, procesów tożsamościowych i programów adaptacyjno-integracyjnych imigrantów w państwie przyjmującym

4. zna i rozumie fundamentalne pojęcia związane z europejskim rynkiem pracy, takie jak: polityka zatrudnienia, polityka ochrony rynku pracy, migranci zarobkowi, system zabezpieczeń społecznych,

5. rozumie procesy decyzyjne podejmowane przez instytucje unijne i organy państw członkowskich w odniesieniu do krajowych rynków pracy,

6. ma wiedzę na temat migrantów na europejskich rynkach pracy, z uwzględnieniem różnic kulturowych i problemów adaptacji,

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI student potrafi:

1. interpretować zjawiska migracyjne na tle szybkiej zmiany w świecie i wykorzystywać wiedzę do weryfikacji hipotez;

2. analizować wyniki międzynarodowych badań nad migracją i adaptować je do kontekstu polskiego;

3. przedstawiać zagadnienia migracyjne w oparciu o samodzielne poszukiwania materiałów nt. migracji w różnorodnych bazach instytucjonalnych i naukowych;

4. dokonać samodzielnej analizy dokumentów dotyczących działań podejmowanych na rynku pracy,

5. podjąć dyskusję na temat przeczytanych lektur i posłużyć się w dyskusji przykładami złych i dobrych praktyk państw członkowskich w zakresie polityki zatrudnienia.

6.przedstawić stanowiska poszczególnych państw dotyczące polityki migracyjnej państw i ich działań na rynkach pracy;

W zakresie KOMPETENCJI PERSONALNYCH I SPOŁECZNYCH student posiada kompetencje do:

1. formułowania wyważonych opinii odnośnie zjawisk migracyjnych poprzez dobór wiarygodnych źródeł;

2. formułowania wniosków odnośnie znaczeniem współczesnej imigracji w tworzeniu się społeczeństw wielokulturowych;

3. stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych zjawisk z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych

4. kształtowania w sobie i otoczeniu postaw tolerancji wobec inności, wielokulturowości i akceptacji.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne: będzie zaliczone dzięki uzyskaniu minimum 60% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.