Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo cyfrowe i e-administarcja w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-203SCIEAUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo cyfrowe i e-administarcja w Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego roku europeistki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studenta z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki elektronicznej administracji.

Pełny opis:

Zajęcia w formie konwersatorium będą się odbywały w trzech grupach w laboratorium komputerowym. W ramach zajęć wspólnie przeanalizowane zostaną najpierw wybrane dokumenty oficjalne Unii Europejskiej i jej państw członkowskich dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień elektronicznej administracji. Dokumenty wskazywane będą z zajęć na zajęcia w ramach poszczególnych grup. Następnie, w trybie online, wspólnie analizowane będą różne rozwiązania stosowane w zakresie elektronicznej administracji w Unii Europejskiej i państwach członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Student powinien na bieżąco czytać polecane dokumenty i wykazywać się ich znajomością, a w ramach ćwiczeń wykazać się umiejętnością posługiwania się omawianymi systemami elektronicznej administracji wykonując też ćwiczenia zadane z zajęć na zajęcia.

Główne tematy:

1. Rys historyczny rozwoju społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego oraz elektronicznej administracji.

2. Terminologia w zakresie społeczeństwa informacyjnego, cyfrowego i elektronicznej administracji.

3. Stan obecny rozwoju społeczeństwa cyfrowego w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich w świetle „Europejskiej agendy cyfrowej” (mechanizmy wdrażania i wskaźniki oceny)

4. Plany i działania Unii Europejskiej w zakresie elektronicznej administracji do 2020 r.

5. Polskie plany i działania w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego oraz elektronicznej administracji ze szczególnym uwzględnieniem Programu „Polska Cyfrowa”.

6. Strategia budowy systemu elektronicznej administracji (m. in. warunki, poziomy, elementy składowe, trudności, umiejętności, informacja publiczna, dostępność i ochrona danych, dane otwarte a dane personalne i sensytywne, wtórny obrót danymi otwartymi itd.)

7. Elektroniczna administracja a elektroniczny handel (koncepcja „Jednolitego Rynku Cyfrowego” w Unii Europejskiej i jej wpływ na kształt elektronicznej administracji).

8. Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w budowie „biura bez papieru”. Najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne w służbie elektronicznej administracji.

9. Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów elektronicznej administracji.

10. Analiza wybranych systemów Unii Europejskiej w zakresie elektronicznej administracji,

11. Analiza wybranych polskich systemów w zakresie elektronicznej administracji.

Nakład pracy studenta:

konwersatorium – 30 h

przygotowanie do konwersatorium – 45 h

przygotowanie do testu – 45 h

razem – 120 h

Literatura:

Szczegółowy zestaw literatury podany zostanie na zajęciach poszczególnym grupom

1. Bangeman M. [i in.] Europe and the global information society. Recommendations to the European Council [online] European Commission, Brussels 1994 [przeglądany 10 lipca 2016] Dostępny w: http://aei.pitt.edu/1199/1/info_society_bangeman_report.pdf

2. Castells M.: Społeczeństwo sieci. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2240 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiająca program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych i wspólnych ram dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (program ISA2) jako środek modernizacji sektora publicznego. Dz. U.U. E. L. 318 z 4.12.2015 s. 1-16

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisu elektronicznego. DZ.U.U.E. L 13 z 19 I 2000 s. 12-20, Polskie wydanie specjalne Rozdział 13 Tom 024 s. 239-248

5. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Dz. U.U.E. L 345 z 31.12. 2003 s. 90-96 Polskie wydanie specjalne Rozdział 13 Tom 032 s. 700-707

6. EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM 2010/2020 końcowy

7. eEurope 2005 [online] European Commission, Brussels 2002 [przeglądany 10 lipca 2016] Dostępny w: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24226&from=EN

8. European Parliament eGovernment. Using technology to improve public services and democratic participation .In depth analysis [online] European Union, 2015 [przeglądany 13 lipca 2016] Dostępny w: http://bookshop.europa.eu/en/egovernment-pbQA0115228/

9. Gałach A.: Krajowe ramy interoperacyjności. Systemy informatyczne w administracji publicznej. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2015

10. Grabowska M., Ogonowska A.: The Information Society Policy in the European Union and Poland „Yearbook of Polish European Studies” 2013 vol.16 s. 267 -288:

11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.. Europejska agenda cyfrowa. KOM/2010/0245 końcowy

12. Luterek M.: E-government. Systemy informacji publicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Sp. zoo, (Seria: Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo), 2010

13. Program operacyjny – Polska Cyfrowa [online] Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2014 [przeglądany 10 lipca 2016] Dostępny w: https://mac.gov.pl/files/program_operacyjny_polska_cyfrowa_05122014.pdf

14. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Dz. U. U. E. L 145 z 31 maja 2001.s. 43-48. Polskie wydanie specjalne: Rozdział 01 Tom 003 P. 331 – 336

15. Toffler A.: Trzecia fala, Warszawa PIW 2003.

16. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. DZ. U 2001 nr 112 poz.1198

17. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. DZ. U. 2001 nr 130 poz. 1450

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, cyfrowego oraz elektronicznej administracji w Unii Europejskiej,

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie rozwoju technologii ICT w Europie i na świecie oraz związanych z nimi polityk

- ma pogłębioną wiedzę o instytucjach europejskich, krajowych i światowych w zakresie polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego

- zna wybrane zaawansowane metody analizy i interpretacji danych w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego oraz elektronicznej administracji,

- zna w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu struktur europejskich i procesów społecznych związanych z postępem technologicznym,

- ma pogłębioną wiedzę o działalności Unii Europejskiej,

- potrafi prognozować rozwój społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego w Europie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na stopień nastąpi na podstawie obecności, wykonywanych zadań na zajęciach oraz sprawdzianu pisemnego, który zostanie przeprowadzony na ostatnich zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.