Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Unia Europejska wobec światowego kryzysu finansowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-203UEWKF Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Unia Europejska wobec światowego kryzysu finansowego
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: wykłady specjalizacyjne dla studentów II roku europeistyki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie i próba wyjaśnienia wpływu kryzysu finansowego zapoczątkowanego w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku na pojawienie się kryzysu gospodarczo – finansowego w Unii Europejskiej. Ukazanie działań antykryzysowych państw, instytucji unijnych i instytucji międzynarodowych. Analiza pozycji UE w nowym ekonomicznym układzie sił na świecie.

Pełny opis:

W ramach bloków tematycznych zostaną przedstawione najważniejsze problemy z zakresu kryzysu strefy euro i polityki UE w tym zakresie.

• Istota kryzysów gospodarczych – rodzaje

• Kryzys gospodarczy z 2008 r. – istota i znaczenie

• UE wobec kryzysu z 2008 r. – nowy układ sił w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych

• Kryzys strefy euro – geneza, przebieg, mechanizmy

• Działania UE w reakcji na sytuację gospodarczą krajów strefy euro (tzw. kraje PIIGS)

• Przegląd instrumentów antykryzysowych MFW i Banku Światowego (i ich zastosowanie w UE)

• BRICS i USA wobec kryzysu strefy euro

• Propozycje wzmocnienia koordynacji gospodarczej w UE (nadzór fiskalny, pozafiskalny nadzór makroekonomiczny, europejski semestr)

• Europejski Fundusz Stabilności Finansowej i Europejski Bank Centralny

• Pakt fiskalny – rola i znaczenie

• Miejsce i rola UE w postkryzysowym świecie

Nakład pracy studenta:

wykład - 15

przygotowanie do wykładu - 15 h

przygotowanie do zaliczenia ustnego - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

• A. Defossez et al., European Union and the economic crisis, Brussels 2011

• European Commission, The European Union's roadmap for financial reform, Luxembourg 2010

• T. Gruszecki, Świat długu, Lublin 2012

• A. Buszko, Nowy sposób myślenia o ładzie ekonomicznym, Warszawa 2012,

• S. Miklaszewski i inni, Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa 2011

• R. Kuźniar (red.), Kryzys z 2008 roku a pozycja międzynarodowa Zachodu, Warszawa 2011.

• W.M. Orłowski, Świat do przeróbki, Warszawa 2011

• J. Ravenhill, Globalna ekonomia polityczna, Kraków 2011

• G.W. Kołodko, Globalizacja, kryzys i co dalej?, Warszawa 2010

• S.Miklaszewski, E.Molendowski, Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Warszawa 2009

• J. Skodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Warszawa 2004

• E.Oziewicz, Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa 2006

• Wybrane artykuły z: Roczników Strategicznych

• Czasopisma: The Economist

• Wybrane biuletyny PISM dotyczące kryzysu w strefie euro

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien dysponować

WIEDZA:

• posiadał wiedzę dotyczącą przyczyn i mechanizmów kryzysu gospodarczego z 2008 r.

• rozumiał, jakie czynniki determinują kształtowanie się współczesnych kryzysów gospodarczych

• posiadał wiedzę dotyczącą istoty kryzysu w strefie euro

• posiadał wiedzę na temat głównych instrumentów antykryzysowych w międzynarodowych instytucjach finansowych

• posiadał wiedzę z zakresu wpływu kryzysu w strefie euro na polską gospodarkę (i politykę)

UMIIEJĘTNOŚCI:

• umiał wyjaśnić istotę kryzysów gospodarczych we współczesnym świecie

• umiał wyjaśnić rolę i znaczenie państw oraz międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemu kryzysów gospodarczych

• umiał opisać instrumenty i mechanizmy antykryzysowe w strefie euro

• umiał dokonać analizy i oceny działań antykryzysowych w strefie euro

• umiał przedstawić stanowiska poszczególnych państw dotyczące rozwiązania kryzysu w strefie euro

POSTAWY:

• miał większą samodzielność w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych zjawisk z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych

• był bardziej odpowiedzialny dzięki temu, iż obecność na wykładach jest niekontrolowana i pozostawia się studentowi wybór w zakresie sposobów nabywania wiedzy tam prezentowanej

• był bardziej rzetelny i uczciwy dzięki rygorystycznemu egzekwowaniu wymagań egzaminacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne (zaliczane dzięki uzyskaniu minimum 60% punktów)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.