Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie prawo rynku bankowego - europejskie prawo walutowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-204EPRB Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo rynku bankowego - europejskie prawo walutowe
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: wykłady specjalizacyjne dla studentów II roku europeistyki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozważania prowadzone podczas wykładu pozostają w zakresie prawa finansowego w Unii Europejskiej. Koncentrują się, z jednej strony, na wybranych aspektach prawnych funkcjonowania rynku bankowego Unii Europejskiej, m.in. na warunkach podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, w tym bankowych norm ostrożnościowych, oraz nadzoru nad działalnością instytucji kredytowych, z drugiej natomiast strony, na wybranych aspektach prawnych funkcjonowania euro, m.in. na omówieniu warunków koniecznych do przyjęcia euro oraz wybranych środków służących zachowaniu zbieżności ekonomicznej i prawnej przez państwa członkowskie UE.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane będą następujące tematy:

1. Europejskie prawo rynku bankowego a europejskie prawo walutowe- zagadnienia wstępne.

2. Europejskie prawo rynku bankowego

• Bank jako instytucja zaufania publicznego – implikacje regulacyjne.

• Europejskie prawo rynku bankowego jako element europejskiego prawa rynku finansowego.

• Źródła europejskiego prawa rynku bankowego.

• Pojęcie instytucji kredytowej i formy prowadzenia przez nią działalności; Warunki podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe; Bankowe normy ostrożnościowe.

• Zasady sprawowania nadzoru nad działalnością instytucji kredytowych. Nadzór w ujęciu indywidualnym. Nadzór skonsolidowany. Nadzór uzupełniający; Europejski System Nadzoru Finansowego.

• System gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej.

• Konsument na europejskim rynku bankowym.

3. Europejskie prawo walutowe

• Europejskie prawo walutowe – pojęcie i źródła.

• Warunki konieczne do przyjęcia euro oraz wybrane środki dyscyplinujące i wspierające zachowanie zbieżności ekonomicznej i prawnej przez państwa członkowskie UE.; . Kryteria konwergencji (zbieżności) ekonomicznej i prawnej oraz inne czynniki; Raporty o konwergencji Komisji Europejskiej (KE) oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC); Obowiązek zasięgania opinii EBC w sprawie krajowych projektów przepisów prawnych.; Wprowadzenie i funkcjonowanie euro.

• Wspólna waluta europejska – nazwa, zasady pisowni, jednostki pieniężne; Scenariusze i zasady wymiany waluty narodowej na euro.

• Europejskie prawo walutowe wobec kryzysu zadłużenia publicznego w strefie euro; Od Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej i Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej do Europejskiego Mechanizmu Stabilności; Reforma zarządzania gospodarczego w UE dokonana tzw. Sześciopakiem; Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (tzw. Pakt fiskalny).

• Prawne aspekty przyjęcia euro przez Polskę – zarys problemu.

1. Europejskie prawo rynku bankowego a europejskie prawo walutowe- zagadnienia wstępne.

2. Europejskie prawo rynku bankowego

• Bank jako instytucja zaufania publicznego – implikacje regulacyjne.

• Europejskie prawo rynku bankowego jako element europejskiego prawa rynku finansowego.

• Instytucje kredytowe – pojęcie i aspekty prawne podejmowania i prowadzenia działalności.

• Zasady sprawowania nadzoru nad działalnością instytucji kredytowych.

• Konsument na europejskim rynku bankowym i system gwarantowania depozytów.

3. Europejskie prawo walutowe

• Europejskie prawo walutowe – pojęcie i źródła.

• Warunki konieczne do przyjęcia euro oraz wybrane środki służące osiągnięciu i zachowaniu konwergencji ekonomicznej i prawnej przez państwa członkowskie UE.

• Wprowadzenie i funkcjonowanie euro.

• Europejskie prawo walutowe wobec kryzysu zadłużenia publicznego w strefie euro (Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej, Europejski Instrument Stabilności Finansowej, Europejski Mechanizm Stabilności, tzw. Sześciopak, Pakt Fiskalny).

• Prawne aspekty przyjęcia euro w Polsce – zarys problemu.

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do egzaminu pisemnego - 60 h

ogółem - 120 h

Literatura:

1. M. Olszak, Rozdział 2. Europejskie prawo walutowe, (w:) J. Głuchowski (red.), System Prawa Finansowego, Tom IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 23 – 57;

2. M. Olszak, Prawne przygotowania do przyjęcia euro przez Polskę – zarys problemu, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2010, nr 5.

3. Europejski Bank Centralny, Raport konwergencji. Maj 2012, wersja w j. polskim: www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr201205pl.pdf

4. European Central Bank, Convergence Report. May 2012, english version:

www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr201205en.pdf

5. C. Kosikowski, Prawne aspekty wejścia Polski do strefy euro, Państwo i Prawo 2008, nr 12.

6. C. Kosikowski, M. Olszak, Rozdział 7. Od prawa bankowego do prawa rynku finansowego, (w:) J. Głuchowski (red.), System Prawa Finansowego, Tom IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 195 – 250;

7. A. Jurkowska-Zeidler, Publicznoprawne formy oddziaływania państwa i Unii Europejskiej na instytucje kredytowe i finansowe, (w:) J. Głuchowski (red.), System Prawa Finansowego, Tom IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s.251 – 297;

8. T. Nieborak, Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, wyd. DIFIN, Warszawa 2008;

9. C. Kosikowski, Prawo Unii Europejskiej w systemie finansowym prawa finansowego, wyd. Temida2, Białystok 2010;

10. M. Olszak, Bankowe normy ostrożnościowe, wyd. Temida2, Białystok 2011, s. 27 - 126.

Frankfort-Nachmias, Chava; Nachmias, David. Metody Badawcze W Naukach Społecznych. Poznań: Zysk i S-ka, 2001.

11. B. Bartels et al., European banking and financial services law, European Association of Public Banks, Brussels 2010

12. European Commission, The European Union's roadmap for financial reform, EU Publication Office, Luxembourg 2010

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

w zakresie wiedzy

- wymienia oraz omawia warunki podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe;

- określa przyczyny wprowadzenia oraz cele i katalog bankowych norm ostrożnościowych;

– wymienia oraz omawia zasady sprawowania nadzoru nad europejskim rynkiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad działalnością instytucji kredytowych;

- wymienia i omawia warunki, od których spełnienia uzależnione jest wprowadzenie euro w państwie członkowskim UE;

- wymienia i omawia kryteria konwergencji ekonomicznej i prawnej;

- zna zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku zasięgania opinii EBC w sprawie krajowych projektów przepisów prawnych;

- zna zasady pisowni i jednostki pieniężne euro;

- wymienia oraz omawia scenariusze i zasady wymiany walut narodowej na euro;

- identyfikuje i omawia problemy prawne wprowadzenia euro w Polsce

- zna i omawia warunki, od których spełnienia uzależnione jest wprowadzenie euro w państwie członkowskim UE;

- wymienia i omawia kryteria konwergencji ekonomicznej i prawnej;

- wymienia oraz omawia scenariusze i zasady wymiany walut narodowej na euro;

- wskazuje i omawia zmiany wprowadzone w europejskim prawie walutowym w odpowiedzi na kryzys zadłużenia publicznego w strefie euro,

w zakresie umiejętności

– wskazuje zasady gwarantowania depozytów w UE;

- wskazuje i omawia zmiany wprowadzone w europejskim prawie rynku bankowego w następstwie kryzysu finansowego;

- wskazuje różnice między instytucjami kredytowymi a innymi instytucjami finansowymi;

- określa zakres badania konwergencji w państwach członkowskich UE, których walutą nie jest euro, przeprowadzanego cyklicznie przez Komisję Europejską oraz przez Europejski Bank Centralny (EBC) w raportach o konwergencji;

w zakresie kompetencji społecznych

- jest świadomy konieczności aktualizowania wiedzy prawnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, na który składają się, w szczególności: test zamknięty oraz udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące zagadnień rozpatrywanych podczas wykładu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.