Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie rynki pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-204ERP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie rynki pracy
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem rynków pracy w państwach członkowskich UE. W zakres przedmiotu wchodzić będzie analiza ustawodawstwa dotyczącego prawa pracy, świadczeń socjalnych, koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, płacy minimalnej a także wymiar praktyczny funkcjonowania rynków pracy.

Pełny opis:

Studenci podczas konwersatorium poznawać będą rolę rynku pracy w procesie integracji europejskiej. Pierwsza część zajęć skoncentrowana będzie na sytuacji demograficznej państw członkowskich i jej skutkach dla rynków pracy, polityce wykorzystania zasobów ludzkich, mobilności pracowników, metodom zwalczania bezrobocia oraz aktywizacji pracowników. Kolejna część zajęć poświęcona będzie analizie porównawczej regulacji prawnych dotyczących rynku pracy w różnych państwach członkowskich a także ich praktycznej realizacji. Przedmiotem dyskusji będzie również Europejska Strategia Zatrudnienia, systemy socjalne i zasady koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych. Końcowa część konwersatorium skupiona będzie na problemie imigrantów zarobkowych na europejskich rynkach pracy, wykorzystaniu ich potencjału i procesach ich integracji w państwach przyjmujących.

Nakład pracy studenta:

- konwersatorium - 30 h

- przygotowanie do konwersatorium - 30 h

- przygotowanie do zaliczenia - 30 h

- razem - 90 h

Literatura:

Literatura:

1. Kaczmarczyk P., Okólski M.: "Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej". Departament Analiz i Strategii UKIE, Warszawa 2005.

2. Irena E. Kotowska, Zmiany demograficzne a przyszły rynek pracy, [w:] Stanisława Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, Warszawa 2005.

3. Europejski model społeczny: doświadczenia i przyszłość, (red. nauk. Dariusz K. Rosati), Warszawa 2009.

4. Florek L., Europejskie prawo pracy, LexisNexis 2007.

5. Ghosh, B., The Global Economic Crisis and the Future of Migration: Issues and Prospects. What will migration look like in 2045?, London 2013

6. Jacek Męcina, Dialog społeczny w Unii Europejskiej – ramy prawno-instytucjonalne i wpływ na stosunki pracy [w:] Włodzimierz Anioł, Maciej Duszczyk, Piotr W. Zawadzki (red.), Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Warszawa 2011

7. Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki, Przejściowe rynki pracy jako nowa koncepcja Europejskiej Strategii Zatrudnienia, „Polityka Społeczna” 2005, nr 4.

8. Komisja Europejska, Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, KOM (2007) 359 wersja ostateczna, Bruksela, 27 czerwca, [w:] http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/flexi_komunikat_ue.pdf.

9. Dany Lang, Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity). Wzór do naśladowania? [w:] http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/lang.pdf

10. Employment and Social Developments in Europe. Quarterly Review, Autumn 2016

11. http://www.egospodarka.pl/tematy/rynek-pracy-w-UE

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY student:

1. ma wiedzę teoretyczną w zakresie specyfiki najnowszych ruchów migracyjnych;

2. zna i rozumie fundamentalne pojęcia związane z europejskim rynkiem pracy, takie jak: polityka zatrudnienia, polityka ochrony rynku pracy, migranci zarobkowi, system zabezpieczeń społecznych,

3. rozumie procesy decyzyjne podejmowane przez instytucje unijne i organy państw członkowskich w odniesieniu do krajowych rynków pracy,

4. ma wiedzę na temat migrantów na europejskich rynkach pracy, z uwzględnieniem różnic kulturowych i problemów adaptacji,

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI student potrafi:

1. interpretować zjawiska migracyjne na tle szybkiej zmiany w świecie i wykorzystywać wiedzę do weryfikacji hipotez;

2. dokonać samodzielnej analizy dokumentów dotyczących działań podejmowanych na rynku pracy,

3. podjąć dyskusję na temat przeczytanych lektur i posłużyć się w dyskusji przykładami złych i dobrych praktyk państw członkowskich w zakresie polityki zatrudnienia.

4. przedstawić stanowiska poszczególnych państw dotyczące polityki migracyjnej państw i ich działań na rynkach pracy;

W zakresie KOMPETENCJI PERSONALNYCH I SPOŁECZNYCH student posiada kompetencje do:

1. formułowania wyważonych opinii odnośnie zjawisk migracyjnych poprzez dobór wiarygodnych źródeł;

2. formułowania wniosków odnośnie znaczeniem współczesnych migracji w tworzeniu się społeczeństw wielokulturowych;

3. stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych zjawisk z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych

4. kształtowania w sobie i otoczeniu postaw tolerancji wobec inności, wielokulturowości i akceptacji „obcych” pracowników na rynku pracy.

Metody i kryteria oceniania:

udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji, pozytywna ocean z kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pacek
Prowadzący grup: Małgorzata Pacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.