Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces rozszerzania UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-204PRUE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proces rozszerzania UE
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: wykłady specjalizacyjne dla studentów II roku europeistyki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot na na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z przyszłymi rozszerzeniami UE. Przedmiot obejmuje skrótową analizę poprzednich rozszerzeń i okoliczności im towarzyszących. Następnie przedstawia analizę potencjalnego obszaru rozszerzenia oraz przedstawia sytuację w państwach-potencjalnych członkach UE. Szczególna uwaga poświęcona jest problemom związanym z rozszerzeniem oraz omówieniu kwestii strategicznych w przypadku każdego z państw (w odniesieniu do sektora energetycznego, możliwych migracji, stabilizacji politycznej itp.).

Pełny opis:

Przedmiot rozpoczyna się od wprowadzenia w problematykę rozszerzenia Unii Europejskiej, kwestii instytucjonalnych i prawnych, okoliczności i czynników przyspieszających i hamujących ten proces. Następnie omówione zostanie zagadnienie dotychczasowych doświadczeń wynikających z rozszerzenia UE, w tym przypadek Polski. Analizowane będą dalsze możliwe kierunki rozszerzenia, na przykładzie Turcji pokazane zostaną ograniczenia wynikające z integracji europejskiej. Przedstawiona będzie także Europejska Polityka Sąsiedztwa, jako projekt alternatywny dla rozszerzenia UE. Szczegółowo zostaną przestawione państwa, w tym Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Albania, Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii jako przyszły, „południowy” kierunek rozszerzenia. Analizowane będą kryteria rozszerzenia o te kraje, pokazane szanse i zaawansowanie procesów integracyjnych wyżej wymienionych państw. Następnie szczegółowo zostaną przedstawione państwa o potencjalnych warunkach do integracji z UE: Ukraina, Mołdawia, Armenia i Azerbejdżan, jako „wschodni” kierunek rozszerzenia UE. Pokazana zostanie rola Polski w promocji wschodniego wymiaru przyszłego rozszerzenia UE i ograniczenia wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu. Analiza case study pozwoli także na zbadanie wybranych kandydatów pod względem ich wiarygodności we współpracy z UE.

Na koniec przeprowadzona jest analiza przygotowania instytucjonalnego i gospodarczego UE do dalszego rozszerzenia, w tym analiza rynku pracy, strefy Schengen, systemu monetarnego.

Student powinien potrafić analizować sytuację wewnętrzną państw, kandydatów do UE i ze zrozumieniem kojarzyć uwarunkowania instytucjonalno-prawne dalszych procesów rozszerzenia UE. Powinien umieć myśleć przyczynowo-skutkowo

Zakres tematów

1. Proces rozszerzenia UE – przesłanki, kryteria, zagadnienia instytucjonalne, czynniki sprzyjające i utrudniające ten proces

2. Dotychczasowe rozszerzenia – ujęcie historyczne i problemowe

3. Kwestia rozszerzenia UE o Turcję

4. Relacje Unii Europejskiej z sąsiadami (Europejska Polityka Sąsiedztwa i stosunki z państwami bałkańskimi)

4. Przyszłe rozszerzenia UE – Południe Europy

5. Przyszłe rozszerzenia UE – Wschód Europy

7. Analiza wybranych przypadków państw kandydujących obecnie do UE

8. Zaliczenie przedmiotu

Nakład pracy studenta:

zajęcia - 15 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do zaliczenia - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

Kaplan, Robert D. (2010), Na wschód do Tatarii. Podróże po Bałkanach, Bliskim Wschodzie i Kaukazie, Wydawnictwo Czarne

Szymczyński, Tomasz R. (red.) (2009), „Negocjacje granic: od „UE-15” do „UE-27”: rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej: Grupa Helsińska”, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Legucka, Agnieszka (2008), Polityka wschodnia Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.

“Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Strategia rozszerzenia UE”, Bruksela, 10.11.2015 r., COM(2015) 611 final.

R. Parkes, 2015, „Turkey’s refugee politics“,EUISS, Alert No. 44

E. Gross, 2014, „Unfinished business in the Balkans“, EUISS, Alert No. 47

E. Prifti (ed.), 2013, “The European future of the Western Balkans. Thessaloniki@10 (2003-2013)”, EUISS, Paris

„Serbia and Kosovo: The Path to Normalisation“, Internatioanl Crisis Groupe, Europe Report No. 223, February 2013.

J. Rupnik (ed.), 2011, “The Western Balkans and the EU: ‘the hour of Europe’”

EUISS, Chaillot Papers No. 126.

Á. de Vasconcelos, 2010, „The Western Balkans: the path to European integration”, ISS Seminar 19 May 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien osiągnąć następujące efekty kształcenia:

1.(wiedza) dysponować wiedzą na temat uwarunkowań i etapów rozszerzenia Unii Europejskiej; przedstawiać usystematyzowaną wiedzę na temat kandydatów do UE, oraz ograniczeń w środowisku międzynarodowym dotyczących procesu rozszerzenia Wspólnoty.

2.(umiejętności) umieć scharakteryzować podstawowe obszary dalszego rozszerzenia UE, określić warunki gospodarcze i polityczne integracji kandydatów z UE; analizować możliwości instytucjonalne dalszego rozszerzenia, mieć umiejętność krytycznej oceny sytuacji wewnętrznej politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach kandydujących do UE, a także warunków utrudniających proces rozszerzenia wewnątrz Wspólnoty.

3.(kompetencje społeczne) potrafić pracować w zespole przygotowującym wypowiedź ustną, prowadzić merytoryczną dyskusję na forum grupy i mieć świadomość uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Zbadanie umiejętności zastosowania poznanego materiału w praktyce na podstawie zaliczenia pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.