Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-204PWBS Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: wykłady specjalizacyjne dla studentów II roku europeistyki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie studentów ze współpracą w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości (sądową) i spraw wewnętrznych UE

Pełny opis:

Współpraca w zakresie sądowa i policyjna jest istotnym elementem konstrukcji rynku jednolitego i jego ochrony przed niekorzystnymi zjawiskami zewnętrznymi, zwłaszcza jeśli chodzi o zwalczanie przestępczości.

W ramach przedmiotu omawiane będą: regulacje Rady Europy mające znaczenie dla prawa unijnego; regulacje konwencji z Schengen, regulacje traktatowe na podstawie Traktatu Lizbońskiego (rozwiązania instytucjonalne); współpraca w sprawach karnych, w szczególności europejski nakaz aresztowania; współpraca w zakresie prawa cywilnego, w tym wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych i arbitrażowych; współna polityka wizowa, imigracyjna i azylowa

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

przygotowanie do zajęć (w tym do zaliczenia ustnego) - 45 h

razem - 60 h

Literatura:

W.Czaplinski, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Warszawa 2005 (nowe wydanie w opracowaniu);

J.Barcz (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (3 t.), Warszawa 2012;

P.Wawrzyk, Polityka Unii Europejskiej w obszarze wolności, spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2007;

G.Vermeulen, W. de Bondt,, EU Justice and Home Affairs, Antwerpen-Apeldoorn 2014

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student:

w zakresie wiedzy

- wie, na czym polega współpraca sądowa i policyjna

- zna jej znaczenie jednolitego rynku UE

- zna zagrożenia płynące z zewnętrz UE (przestępczość)

- zna wybrane regulacje Rady Europy

- zna powiązania prawa unijnego i Rady Europy

- zna konwencję z Schengen

- zna prawo UE w zakresie współpracy sądowej i policyjnej

- zna wybrane aspekty współpracy w sprawach karnych, w szczególności europejski nakaz aresztowania,

- wie, na czym polega współpraca w zakresie prawa cywilnego, w tym wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych i arbitrażowych

- zna zasady wspólnej polityki wizowej, imigracyjnej i azylowej UE

w zakresie umiejętności

- potrafi interpretować wybrane przepisy prawne UE

- potrafi prognozować rozwój współpracy sądowej i policyjnej

- zna zasady wspólnej polityki wizowej, imigracyjnej i azylowej UE

w zakresie kompetencji społecznych

- rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy prawnej

- rozumie wagę norm prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, ewentualnie w razie wątpliwości kolokwia ustne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.