Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka wschodnia UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-204PWUE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka wschodnia UE
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: wykłady specjalizacyjne dla studentów II roku europeistyki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie polityki wschodniej Unii Europejskiej: jej genezy, uwarunkowań oraz osiągnięć realizacyjnych. Ukazana zostanie specyfika tej polityki i związane z nią wyzwania: zróżnicowanie podmiotów, do których jest skierowana oraz mnogość form współpracy.

Pełny opis:

Relacje Unii Europejskiej z regionem Europy Wschodniej mają strategiczny charakter dla Europy, gdyż dotyczą współpracy, z jednej strony, z Rosją, a z drugiej – z państwami, które były (względnie wciąż pozostają) w rosyjskiej strefie wpływów.

Główni aktorzy tej polityki stanowią grupę zróżnicowaną zarówno pod względem politycznym jak i gospodarczym. Polityka wschodnia UE charakteryzuje się wielopłaszczyznowością, a jej analiza musi uwzględniać różnorodne i liczne, wzajemnie wpływające na siebie elementy.

Zagadnienia te prezentowane będą w ramach następujących grup tematycznych:

- Historyczne, polityczne, gospodarcze uwarunkowania polityki wschodniej UE

- Istota i zakres polityki wschodniej UE, pojęcie „wymiaru wschodniego” UE,

- Partnerstwo Strategiczne UE - Rosja,

- Etapy realizacji polityki wschodniej UE (rozszerzenie UE w 2004 oraz 2007 r., Europejska Polityka Sąsiedztwa z 2004, Partnerstwo Wschodnie z 2009),

- Partnerstwo Wschodnie: zróżnicowanie adresatów,

- Korzyści oraz koszty polityki wschodniej UE

Nakład pracy studenta:

zajęcia w sali - 15 h

przygotowanie do zajęć (w tym prezentacji) - 15 h

przygotowanie do zaliczenia - 30 h

razem 60 h

Literatura:

1. O.Barburska, D.Milczarek, Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces?,Warszawa 2014

2. O.Barburska, Blaski i cienie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej „Studia Europejskie” nr 4/2015

3. D.Milczarek, Polska jako kreator polityki wschodniej Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” nr 4/2015

4. Eastern Partnership Revisited. Associated Countries in Focus, eds. Grzegorz Gromadzki, Bastian Sendhardt, Warsaw 2015

5.T.Stępniewski, The EU’s Eastern Partnership and the way forward after Riga, „International Issues&Slovak Foreign Policy Affairs”, No. 1-2 (vol.24)/2015

6. E.Kaca, A.Sobják, Recalibrating the Eastern Partnership: Pressure for a More Relevant Policy, „The Polish Quarterly of International Affairs” No. 4/2014

7. A.Cianciara, Partnerstwo Wschodnie 2009-2014, ISP PAN, Warszawa 2014

8. Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, red. Andrzej Szeptycki, Warszawa 2011

9. T.Kapuśniak, Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE. Inkluzja bez członkostwa?, Warszawa 2010

10. Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M.Pietraś, K.Stachurska-Szczesiak, J.Misiągiewicz, Lublin 2012

11. I.Lyubashenko, Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec Europy Wschodniej, Toruń 2012

12. P.Marcinkowska, Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska i jej sąsiedzi – wzajemne relacje i wyzwania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

13. K.Pełczyńska-Nałęcz, Integracja czy imitacja? - UE wobec wschodnich sąsiadów, „Prace OSW”, kwiecień 2011

14. Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej demokracji, red. M.Zdanowicz, T.Dubowski, A.Piekutowska, Warszawa 2010

15. Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania - Koncepcje - Realizacja, red. A.Gil, T.Kapuśniak, Lublin-Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauczania studenci powinni:

w zakresie WIEDZY:

• rozumieć, jaka była geneza polityki wschodniej UE

• znać podstawowe założenia wymiaru wschodniego UE

• posiadać wiedzę dotyczącą głównych etapów kształtowania polityki wschodniej UE (od rozszerzeń UE na Wchód aż do Partnerstwa Wschodniego)

• posiadać podstawową wiedzę o procesach współpracy i rywalizacji w Europie Wschodniej

• rozumieć, jakie czynniki i mechanizmy mogą określać przyszły kształt polityki wschodniej

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić genezę współczesnych procesów integracyjnych w Europie Wschodniej

• umieć opisać podstawowe instrumenty i mechanizmy współpracy w ramach polityki wschodniej UE

• umieć wyjaśnić zróżnicowanie partnerów objętych Partnerstwem Wschodnim

• umieć dokonać analizy informacji naukowej oraz przekazów medialnych dotyczących aktualnych wydarzeń i zjawisk z zakresu funkcjonowania polityki wschodniej UE

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat działalności oraz kierunków rozwoju polityki wschodniej Unii Europejskiej

• być krytycznym w ocenie różnorodnych przekazów dotyczących wydarzeń w Europie

• pozostawać otwartym na nieustające i samodzielne poszukiwania wiedzy oraz informacji na temat stosunków Unia Europejska - Rosja oraz Unia Europejska - państwa Partnerstwa Wschodniego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie:

- zaliczenie pisemne lub

- przygotowania ustnej prezentacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.