Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo europejskie w dobie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-BKRU-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo europejskie w dobie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych w formie konwersatorium jest zapoznanie Studentów z determinantami architektury bezpieczeństwa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownych przemian w polityce państw Zachodu związanych z wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej. Rosyjska agresja wobec Ukrainy, będąca początkiem otwartego konfliktu zbrojnego pomiędzy sąsiednimi państwami, wywarła znaczny wpływ na stan bezpieczeństwa europejskiego, które znalazło się w głębokim kryzysie. Przedmiotem rozważań będzie wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na politykę bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej oraz pozostałych państw Europy.

Pełny opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone będą refleksji związanej z koniecznością przedefiniowania dotychczasowych założeń polityki bezpieczeństwa państw Europy wobec toczącej się wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Tematyka ta obejmuje m. in. pojmowanie bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, suwerenność państw europejskich, determinanty architektury bezpieczeństwa europejskiego, wybrane koncepcje bezpieczeństwa, wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 2014 r. na politykę wschodnią państw Europy, tło konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz zmiany zachodzące w dotychczasowych założeniach polityki bezpieczeństwa europejskiego.

Są to m. in. następujące tematy:

1. Pojmowanie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe oraz międzynarodowe, zagrożenia a potrzeba bezpieczeństwa.

2. Bezpieczeństwo a suwerenność państw europejskich.

3. Determinanty architektury bezpieczeństwa europejskiego. Aspekty wojskowe bezpieczeństwa. Koncepcje bezpieczeństwa.

4. Dynamika europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.

5. Europejski system bezpieczeństwa. Polski punkt widzenia.

6. Ukraiński test dla europejskiej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony.

7. Rosyjska polityka roku 2014.

8. Perspektywy Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej.

9. Wpływ kryzysu gospodarczego z lat 2008–2009 oraz wydarzeń z lat 2014–2015 na politykę wschodnią Unii Europejskiej.

10. Wojna rosyjsko-ukraińska w 2022 r. Tło polityczno-historyczne konfliktu.

11. Dotychczasowy przebieg rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę.

12. Kontekst Naddniestrza oraz Mołdawii w rosyjskiej agresji na Ukrainę.

13. Unia Europejska i NATO wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej.

14. Turcja wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej.

15. Europejska autonomia strategiczna w dobie konfliktu.

16. Powrót do polityki siłowej w kontestowanym świecie wielobiegunowym.

17. Wojna w Ukrainie – implikacje dla bezpieczeństwa Polski.

Nakład pracy:

konwersatorium 15 godz.

przygotowanie prezentacji lub pracy zaliczeniowej 45 godz.

zapoznanie się z dokumentami Unii Europejskiej 30 godz.

Razem - 90 godz.

Literatura:

Wybrane dokumenty i publikacje:

Wybrane dokumenty oficjalne Unii Europejskiej:

1. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony

w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.,

2. Europejska strategia bezpieczeństwa. Bezpieczna Europa w lepszym świecie, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2009 r.

3. Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

4. Strategia bezpieczeństwa UE na lata 2020-2025, Strasburg, 28 kwietnia 2015 r.,

5. Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa: wszystkie elementy układanki we właściwym miejscu – nowy ekosystem bezpieczeństwa, Komisja Europejska - Komunikat prasowy, Bruksela, 24 lipca 2020 r.,

6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie sytuacji na granicy ukraińskiej i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję (2021/3010(RSP)),

7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę (2022/2564(RSP)),

8. Strategiczny kompas na rzecz bezpieczeństwa i obrony – dla Unii Europejskiej, która chroni swoich obywateli, swoje wartości i interesy oraz przyczynia się do międzynarodowego pokoju i bezpieczeństw, Bruksela, 21 marca 2022 r.

Publikacje:

1. E. Dynia, Integracja europejska, Warszawa 2004 r.,

2. M. Cyganik, Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego u progu XXI wieku, Bezpieczeństwo teoria

i praktyka, 2010 r.,

3. A. Drzewicki, Stosunki z Ukrainą w sferze bezpieczeństwa: polski punkt widzenia, Bezpieczeństwo Narodowe, I – 2011/17,

4. D. J. Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych, Toruń 2011 r.,

5. A. Drzewicki, Unia Europejska a przyszłość europejskiego systemu bezpieczeństwa. Polski punkt widzenia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014 r.,

6. P. Bryksa, Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej Szanse i zagrożenia dla Polski, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wrocław 2015 r.,

7. T. Stępniewski, Unia Europejska, Ukraina i Rosja: kryzysy i bezpieczeństwo, Studia Europejskie, 4/2015,

8. S. Piotrowski, M. Żyła, red. T. Kubaczyk, Międzynarodowe konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Warszawa 2016 r.,

9. M. Malskyy, I. Iżnin, Ukraina w kontekście wybranych systemów bezpieczeństwa europejskiego w okresie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franka, 2016 r.,

10. V. Jurčák, Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście konfliktu na Ukrainie, Artykuły naukowe, 2016 r.,

11. A. Antczak-Barzan, Unia Europejska i NATO wobec wojny hybrydowej na Ukrainie, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016 r.,

12. O. Tkachuk, Znaczenie traktatu Lizbońskiego dla rozwoju współpracy między Unią Europejską a jej państwami sąsiedzkimi, Uniwersytet Jagielloński, 2018 r.

Ośrodki analityczne:

13. Ośrodek Studiów Wschodnich

14. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Agencje informacyjne:

15. Associated Press

16. NEXTA

17. Reuters

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu pojmowania bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego,

- zna determinanty architektury bezpieczeństwa europejskiego,

- zna główne założenia europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony wynikające z traktatu lizbońskiego,

- rozumie zmiany zachodzące w polityce bezpieczeństwa państw europejskich w kontekście narastającego kryzysu rosyjsko-ukraińskiego,

- ma pogłębioną wiedzę na temat czynników kształtujących politykę bezpieczeństwa i ich znaczenia dla utrzymania pokoju,

- zna działania Unii Europejskiej wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej,

- rozumie implikacje dla bezpieczeństwa Polski wynikające z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego,

- potrafi posługiwać się źródłami informacji na temat polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz pozostałych państw Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na stopień nastąpi na ostatnich zajęciach na podstawie obecności, która jest obowiązkowa, aktywności na zajęciach oraz pisemnej pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Matysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)