Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowa Europa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-C-Europa-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowa Europa
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych w formie konwersatorium jest zapoznanie Studentów z założeniami i realizacją polityki społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego programu Unii w tym zakresie na lata 2021-2027 „Digital Europe”. Gwałtowne przyspieszenie w obszarze cyfryzacji w XXI w. wzmocnione ostatnimi wydarzeniami związanymi z pandemią COVID-19, mają ogromny wpływ na dokonujące się zmiany w organizacji wszystkich sfer naszego życia. Przedmiotem rozważań będzie wizja europejskiego społeczeństwa gigabitowego lansowana obecnie przez Unię Europejską, narzędzia niezbędne do jego budowy oraz wpływ tych zjawisk na nasze życie

Pełny opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone będą refleksji nad procesami cyfryzacji w Unii Europejskiej i Polsce. Tematyka ta obejmuje rozwój i stan obecny polityki społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej, narzędzia stosowane w jej realizacji, czynniki wpływające na jej kształt i zakres oraz pozytywne i negatywne skutki cyfryzacji.

Są to m. in. następujące tematy:

1. Historia rozwoju polityki społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej

2. Przyczyny wytworzenia się luki technologicznej między Unią Europejską a USA i Japonią,

3. Osiągnięcia Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego w epoce „Strategii Lizbońskiej” i „Strategii Europa 2020”

4. Przyspieszenie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na początku XXI w.

5. Najważniejsze technologie informacyjno-komunikacyjne mające wpływ na rewolucję cyfrową XXI w.

6. Rola innowacji w rozwoju procesów cyfryzacji oraz ich wpływ na europejską i globalną ekonomię

7. Założenia nowego program Unii Europejskiej „Digital Europe” jako droga rozwoju procesów cyfryzacji na lata 2021-2027

8. Koncepcja europejskiego społeczeństwa gigabitowego.

9. Zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze elektronicznych usług, publicznych, sektorze biznesu oraz w życiu codziennym obywateli.

10. Stan rozwoju cyfryzacji w Polsce

11. Rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeńtwa w Unii Europejskiej

12. Wpływ nieprzewidzianych okoliczności jak np. pandemia COVID-19 na procesy cyfryzacji.

13. Źródła informacji na temat procesów cyfryzacji w Unii Europejskiej, w Polsce i na świecie

Nakład pracy:

konwersatorium 30 godzin

przygotowanie prezentacji 60 godzin

zapoznanie się z dokumentami Unii Europejskiej - 30 godz.

Razem - 120 godzin.

Literatura:

Wybrane dokumenty i publikacje:

Wybrane dokumenty oficjalne Unii Europejskiej i Polski

1. Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st century. White papers. COM (93)700. 3 December 1993 Part A and B

2. Bangeman M. [i in.] Europe and the global information society. Recommendations to the European Council [online] European Commission, Brussels 1994 http://aei.pitt.edu/1199/1/info_society_bangeman_report.pdf (dostep: 21.04.2020)

3. eEurope. An information society for all. [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24221&from=EN (dostep 22.05.2020)

4. eEurope 2005 [online] European Commission, Brussels 2002 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24226&from=EN (dostęp: 21.04.2020)

(dostęp 22.05.2020)

5. EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM 2010/2020 końcowy

6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa. KOM/2010/0245 końcowy

7. Program operacyjny – Polska Cyfrowa [online] Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2014.[online] https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-polska-cyfrowa-2014-2020/ (dostęp 20 maja 2020)

8. Komitet Rady do Spraw Cyfryzacji, Sprawozdanie z prac zespołu zadaniowego “Od papierowej do cyfrowej Polski”. 2017 s. 3 [online] http://krmc.mc.gov.pl/download/50/16915/PaperlessCashlessnaKRMC2short.pdf (dostęp: 21.04.2020)

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Dz. U..UE L 194 z 19.7.2016

10. Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dz. U. 2018 poz. 1560

11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia

11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej

(wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.

U. UE 2018 L 321 z 17.12.2018

12.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej,

Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu

Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inwestowanie

w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł. Odnowiona

strategia dotycząca polityki przemysłowej UE, COM(2017) 479 final.

Bruksela 13.9.2017 r.

13. European Commission: Digital Europe Programme [online] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027 (dostęp: 21.05 2020)

14. European Commission: Digital economy and Society Index (DESI). 2019. [online] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2019 (dostęp 23.05. 2020)

15.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Łączność

dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku

europejskiego społeczeństwa gigabitowego, SWD(2016) 300 final,

COM(2016) 587 final. Bruksela 14.9.2016

16.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia

11 grudnia 2019 ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności

Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd

BEREC) zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające

rozporządzenie (WE) 1211/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Dz. U.UE 2018 L 321 z 17.12.2018.

17.Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności

i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G. Rezolucja Parlamentu

Europejskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie łączności internetowej

na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności:

europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (2016/2305(INI))

Dz.U. UE 2018 C 307 z 30.08.2018

18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia

17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds.

Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie

technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia

(UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) (Tekst mający

znaczenie dla EOG), Dz. U. UE 2019 L151 z 7.6.2019.

19. Wspólna Deklaracja Polski i USA na temat 5G, [online] https://www.premier.gov.pl/

files/files/5g_polska.pdf (dostęp 9.09. 2019)

20. Zalecenie Komisji (UE) 2019/534 z dnia 26 marca 2019 r. Cyberbezpieczeństwo

sieci 5G, Dz. U.UE 2019 L 88 z 29.03.2019 r.

Publikacje:

21.Toffler A.: Trzecia fala, Warszawa PIW 2003

22.Castells M.: Społeczeństwo sieci. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

23.Grabowska M., Ogonowska A.: The Information Society Policy in the European Union and Poland „Yearbook of Polish European Studies” 2013 vol.16 s. 267 -288

24.Grabowska M.: Innowacyjność w porządku prawnym Unii Europejskiej. W: Innowacyjność polskiej gospodarki wybrane aspekty. Redakcja naukowa Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 2018 s. 15-25

25.Grabowska M.: Projektowanie i platformizacja w działalności Unii Europejskiej w obszarze innowacji. „Studia Europejskie” 2017 nr 2 (82) s. 69-93

26. Grabowska M.: Przemysł 4.0 w Unii Europejskiej. „Studia Europejskie. Studies in European Affairs” 2018 nr 3 s. 257-279

27. Grabowska M.: Europejskie społeczeństwo gigabitowe „Studia Europejskie. Studies in European Affairs”, 2020, nr 1 s. 153 – 172

28. 5G: sieci telekomunikacyjne nowej generacji[online] https://www.gov.pl/web/5g/

dopuszczalne-wartosci-pola-elektromagnetycznego-w-polsce (dostęp: 01.12.2019)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu rozwoju polityki społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej,

- zna założenia programu Unii Europejskiej „Digital Europe”

- zna główne technologie informacyjno-komunikacyjne napędzające rewolucję cyfrową w XXI w.

- rozumie pojęcie europejskiego społeczeństwa gigabitowgo

- ma pogłębioną wiedzę na temat czynników kształtujących procesy cyfryzacji i ich znaczenia dla europejskiego i globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

- zna działania Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa

- rozumie procesy cyfryzacji mające miejsce w Polsce

- potrafi posługiwać się źródłami informacji na temat społeczeństwa informacyjnego na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na stopień nastąpi na podstawie obecności, która jest obowiązkowa, aktywności na zajęciach oraz przedstawionej krótkiej prezentacji na wybrany temat.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Grabowska
Prowadzący grup: Marta Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.