Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

EU Development Policy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ERASMUS-EUDP-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: EU Development Policy
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Problemy i wyzwania stojące przed UE na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontekście polityki rozwojowej UE oraz stosunków miedzy UE a krajami Południa.

Jednym z elementów wykładów będzie analiza polityki rozwojowej UE, zawierająca opis polityki UE w stosunku do Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Omawiane obszary tematyczne pozwolą poznać zewnętrzne i wewnętrzne czynniki determinujące naturę stosunków UE z krajami Południa. Uwypuklone zostaną główne obszary współpracy, a także stopnie ich rozwoju.

Na wykładach omawiane będą miejsce unijnej polityki rozwojowej w systemie międzynarodowym oraz sposób, w jaki UE odgrywa ważną rolę w międzynarodowym systemie pomocowym w kontekście globalizacji. Podstawą wykładów będzie podejście krytyczne z dziedziny stosunków międzynarodowych, międzynarodowej gospodarki politycznej, studiów bezpieczeństwa.

Pełny opis:

1. Północ i Południe w stosunkach międzynarodowych – teoria i ewolucja

Gdzie znajduje się świat rozwijający się?; kraje Północy a integracja regionalna w krajach rozwijających się; teoria rozwoju i integracji; Unia Europejska jako aktor międzynarodowy; wyjaśnienie zaangażowania politycznego i gospodarczego UE w krajach rozwijających się

2. Pomoc rozwojowa w stosunkach międzynarodowych oraz milenijne cele rozwoju

3. Polityka rozwojowa i humanitarna UE w stosunku do krajów rozwijających się

UE – największy na świecie dawca pomocy rozwojowej; główne źródła pomocy rozwojowej; państwa członkowskie UE – pomoc udzielana na podstawie umów dwustronnych; Biuro Pomocy Humanitarnej (ECHO)

4. Wymiar gospodarczy i handlowy stosunków między UE a krajami rozwijającymi się

Łączna wartość importu i eksportu; problemy z długiem zewnętrznym; dobre warunki do inwestowania w krajach rozwijających się; problemy z dotacjami

5. Ocena efektywności polityki rozwojowej Unii Europejskiej

6. Prawa człowieka i demokracja w unijnej polityce wobec krajów rozwijających się

Unijna polityka praw człowieka wobec krajów rozwijających się – analiza aspektów prawnych i konstytucyjnych; klauzule dotyczące wymogu demokratyczności w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej; eurocentryzm i warunkowość polityczna – przypadek Porozumienia z Lomé i Układu z Kotonu (z krajami AKP), przypadek Ameryki Łacińskiej i krajów azjatyckich

7. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE wobec Afryki Subsaharyjskiej, Azji i Ameryki Łacińskiej

WPZiB – instrumenty; proces pokojowy w Afryce Subsaharyjskiej, Azji i Ameryce Łacińskiej; sankcje dyplomatyczne i gospodarcze; dyplomacja prewencyjna oraz zwiększanie możliwości prowadzenia operacji pokojowych przez kraje rozwijające się; misje wojskowe UE w Afryce; UE – szczyty z udziałem państw rozwijających się; problem terroryzmu w krajach rozwijających się; dylematy państw słabych; Afryka a terroryzm transnarodowy

8. Relacje Chin z Afryką Subsaharyjską: konsekwencje dla pozycji i roli UE w stosunkach międzynarodowych

Gospodarczy wymiar polityki zagranicznej Chin po zakończeniu Zimnej Wojny; chiński „Szlak Jedwabny” w Afryce; czynnik gospodarczy w polityce Chin wobec Afryki

9. Polska i pomoc rozwojowa

10. Globalizacja, porządek międzynarodowy, Unia Europejska a kraje rozwijające się – wnioski i perspektywy

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

lektura w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 75 h

razem - 180 h

Literatura:

1. K.Zajączkowski, Building institutional systems of the European Union’s Official Development Assistance to Africa in Central Europe. Case Studies: Poland, w: R. Riedel (red.), Central Europe. Two Decades After, Warsaw 2010

2. K.Zajączkowski, The European Union and Developing Countries, w: W.Gizicki (red.), European Union. Present and Future, Lublin 2009.

3. K.Zajączkowski, The Relations Between the European Union and the Countries of Sub-Saharan Africa Following the End of the Cold War, „Hemispheres. Studies on Cultures and Societes” 2005, no. 20, Polish Academy of Sciences

4. K.Zajączkowski, The Policy of the European Union towards the Countries of Africa, Caribbean and Pacific (ACP). Implications for Poland, Rocznik "Yearbook of Polish European Studies" 10, nr 2006

5. Development Aid at Glance. Statistics by Region. Africa 2010, OECD, Paris 2010,

6. Engel U., Olsen G.R. (eds.), Africa and the North. Between Globalization and Marginalization, London-New York 2005

7. Faber G., Orbie J. (eds.), European Union Trade Politics and Development, London-New York 2007,

8. Goodison P., The Future of Africa's Trade with Europe: “New” EU Trade Policy, „Review of African Political Economy” 2007, no 111,

9. P.Bessa-Rodriguez, European Union-Mercosur: in search of a New Relationship, „European Foreign Affairs Review”, nr 4/1999

10. S.Dearden, The Future Role of the European Union in Europe’s Development Assistance, „Cambridge Review of International Affairs”, nr 1/2003

11. Meyn M., The Impact of EU Free Trade Agreements on Economic Development and Regional Integration in Southern Africa. The Example of EU-SACU Trade Relations, Frankfurt am Main 2006

12. Riddell R.C., Does Foreign Aid Really Work?, Oxford 2007,

13. P. Naidu, M. Davies, “China Fuels its Future with Africa's Riches”, South African Journal of International Affairs 2006, winter/spring, no. 2, p. 77;

14. H. Broadman, Africa's Silk Road: China and India's New Economic Frontier, Washington 2007, p. 314;

15. I. Taylor, “China's Oil Diplomacy in Africa”, International Affairs 2006, September, p. 950;

16. B. Gill, J. Reilly, “The Tenuous Hold of China Inc. in Africa”, The Washington Quarterly 2007, summer, p. 38.

17. Taylor I., Williams P. (red.), Africa in International Politics. External Involvement on the Continent, New York 2004.

18. K. Zajączkowski, Development policy as an instrument of the EU’s external policy, Rocznik "Yearbook of Polish European Studies" 13, nr 2010.

19. K. Zajączkowski, Poland in EU Development Policy in: K. Zajączkowski, A. Adamczyk (ed.), Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine, Warsaw-Lviv 2012.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student powinien:

w dziedzinie WIEDZY:

• posiadać wiedzę o głównych problemach społecznych i gospodarczych krajów rozwijających się

• znać czynniki, które determinują kształt międzynarodowej współpracy rozwojowej

• posiadać wiedzę o głównych etapach ewolucji międzynarodowej współpracy rozwojowej i polityki rozwojowej UE

• posiadać wiedzę o głównych instrumentach i mechanizmach europejskiej pomocy rozwojowej

• znać czynniki, które wpływają na efektywność pomocy rozwojowej UE

• posiadać wiedzę o celach, środkach i instrumentach polskiej pomocy rozwojowej

w dziedzinie UMIEJĘTNOŚCI:

• potrafić wyjaśnić przyczyny dysproporcji rozwojowych we współczesnym świecie

• potrafić wyjaśnić rolę i znaczenie państw i międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemu ubóstwa na świecie

• potrafić opisać instrumenty i mechanizmy pomocy rozwojowej świadczonej przez UE, w tym przez Polskę

• potrafić dokonać analizy i oceny pomocy rozwojowej UE

• potrafić przedstawić stanowiska najważniejszych badaczy w kontekście problematyki rozwoju

• potrafić przygotować wniosek przetargowy o polską pomoc rozwojową

w dziedzinie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• osiągnąć większą niezależność w stosowaniu wiedzy teoretycznej podczas analiz podstawowych zjawisk międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych

• stać się bardziej odpowiedzialnym z racji tego, że obecność na wykładach nie jest obowiązkowa i pozostawia się studentom wybór co do tego, w jaki sposób uzyskają wiedzę przekazywaną na wykładach

• stać się bardziej pilnym i rzetelnym ze względu na rygorystyczne egzekwowanie wymogów egzaminacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny albo praca pisemna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.