Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

EU as a global actor

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ERASMUS-EUGA-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: EU as a global actor
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład podzielony na trzy części:

1. Część teoretyczna, lokująca UE wśród innych podmiotów na scenie globalnej.

2. Wnikliwa analiza stosunków UE z innymi największymi partnerami na globie (USA, Chiny, Rosja), jak też ról przez UE pełnionych na scenie globalnej.

3. Rozważania nad rola UE na scenie światowej w kontekście nowych wyzwań spowodowanych kryzysem na światowych rynkach po 2008 r. oraz w światowym systemie bezpieczeństwa po 2014/15 r., czyli kryzysie na Ukrainie, wojnie w Syrii, powstaniu tzw. państwa islamskiego oraz będącej tego efektem bezprecedensowej fali uchodźców zmierzających do UE.

Pełny opis:

15 wykładów w trzech sekcjach:

Część I

1. UE jako podmiot na arenie międzynarodowej

2. Istota procesu integracyjnego i jego przebieg

3. Rola UE w procesach globalizacyjnych

Część II

4. Stosunki UE - USA

5. Stosunki UE - Chiny

6. Partnerstwo Wschodnie i stosunki z Rosją

7. UE w Afryce

8. UE w Ameryce Łacińskiej

Część III

9. UE w światowej gospodarce

10. Rola UE w procesach socjalnych

11. Rola UE w nowoczesnych technologiach (w tym zmiany klimatyczne, zagrożenia ekologiczne itp.)

12. Militarna rola UE i zagrożenia bezpieczeństwa

13. Rola UE w nowym ładzie światowym (BRICS, G-20, Wschodzące Rynki)

14. UE w Strategicznym Trójkącie z USA i Chinami

15. Przyszłość UE

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

lektura w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 75 h

razem - 180 h

Literatura:

Manuel Castells, The last Part of the Trilogy, "The Information Age: Economy, Society, and Culture", entitled: "End of Millennium", Blackwell, Oxford 2000 (Polish version available, PWN, Warsaw 2009).

Bogdan Góralczyk, "Chiński Feniks. Paradoksy rosnącego mocarstwa" (Polish version), Sprawy Polityczne, Warsaw 2010.

Bogdan Góralczyk (ED.) "European Unio9n on the Global Scene: United or Irrelevant?", Centre for Euriope, University of Warsaw 2015.

Andrew Hurrell, "On Global Order: Power, Values, and the Constitution of International Society", Oxford University Press 2008.

Dariusz Milczarek, "Unia Europejska we współczesnym świecie" (Polish Version, CE UW, Warsaw 2005.

Andreas Staab, "The European Union Explained: Institutions, Actors, Global Impact", Indiana University Press 2008.

Efekty uczenia się:

Podstawowe cele obejmują:

- Pokazanie słuchaczom dynamiki zmian w położeniu UE, szczególnie po kryzysie ekonomicznym w 2008 r. i kryzysie w sferze bezpieczeństwa w latach 2014/15;

- Zdefiniowanie roli (a raczej różnorodnych ról) UE na obecnej światowej scenie;

- Pokazanie UE od wewnątrz i z zewnątrz (z perspektywy USA, Chin czy Rosji)

- Dynamiczne ujęcie roli UE we współczesnym świecie oraz wskazanie znaczenia UE na globie;

- Zdefiniowanie UE jako aktora na scenei globalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał z wykładu. Uczestnictwo w wykładach wymagane, albowiem treść egzaminu z materiału prezentowanego podczas wykładów, a tymczasem materia jest taka, ze nie ma do tego stosownych podręczników.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

No practice.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Góralczyk
Prowadzący grup: Bogdan Góralczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)