Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejskie społeczeństwo cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ESC-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Europejskie społeczeństwo cyfrowe
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

UWAGA: Zajęcia prowadzone ZDALNIE na platformie Google Meet ze wspomaganiem na platformie KAMPUS.

Celem zajęć prowadzonych w formie konwersatorium jest zapoznanie Studentów z założeniami i realizacją społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej i Polski ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego programu UE w tym zakresie na lata 2021-2027 „Cyfrowa Europe”. Gwałtowne przyspieszenie w obszarze cyfryzacji w XXI w. wzmocnione ostatnimi wydarzeniami związanymi z pandemią COVID-19, mają ogromny wpływ na dokonujące się zmiany w organizacji wszystkich sfer naszego życia. Przedmiotem rozważań będzie rozwój społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego oraz europejskiego społeczeństwa gigabitowego lansowana obecnie przez Unię Europejską, narzędzia niezbędne do jego budowy oraz wpływ tych zjawisk na nasze życie.

Pełny opis:

Zajęcia w formie konwersatorium PROWADZONE ZDALNIE poświęcone będą refleksji nad procesami cyfryzacji w Unii Europejskiej i Polsce. Tematyka ta obejmuje rozwój i stan obecny społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego w Unii Europejskiej i w Polsce, narzędzia stosowane w jego realizacji, czynniki wpływające na jego kształt oraz pozytywne i negatywne skutki cyfryzacji. Są to m. in. następujące tematy:

1. Koncepcja społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy

2.. Historia rozwoju społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego na świecie w Unii Europejskiej oraz Polsce.

3. Przyczyny wytworzenia się luki technologicznej między Unią Europejską a USA i Japonią po II wojnie światowej,

4. Osiągnięcia Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego w epoce „Strategii Lizbońskiej” i „Strategii Europa 2020”

5. Przyspieszenie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na początku XXI w.

6. Najważniejsze technologie informacyjno-komunikacyjne mające wpływ na rewolucję cyfrową XXI w.

7. Rola innowacji w rozwoju procesów cyfryzacji oraz ich wpływ na europejską i globalną ekonomię

8. Założenia nowego program Unii Europejskiej „Cyfrowa Europa” jako droga rozwoju cyfryzacji na lata 2021-2027,

9. Koncepcja europejskiego społeczeństwa gigabitowego.

10. Zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze publicznej (eGovernment i eGovernence), w sektorze biznesu oraz w życiu codziennym obywateli.

11. Gospodarka cyfrowa,

12. Stan rozwoju cyfryzacji w Polsce,

13. Rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeńtwa w Unii Europejskiej i Polsce

14. Wpływ nieprzewidzianych okoliczności jak np. pandemia COVID-19 na procesy cyfryzacji.

15. Źródła informacji na temat procesów cyfryzacji w Unii Europejskiej, w Polsce i na świecie.

16. Założenia najnowszego planu rozwoju cyfryzacji w Unii Europejskiej "A Europe fit for the digital age" oraz technologii z nim związanych.

Nakład pracy:

konwersatorium 30 godzin

przygotowanie pracy zaliczeniowej 60 godzin

zapoznanie się z dokumentami Unii Europejskiej i Polski - 30 godz.

Razem - 120 godzin.

Literatura:

Chosen official documents and publications:

I. Wybrane dokumenty oficjalne Unii Europejskiej i Polski

I. a). Unia Europejska:

1. Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st century. White papers. COM (93)700. 3 December 1993 Part A and B

2. Bangemann M. [i in.] Europe and the global information society. Recommendations to the European Council , European Commission, Brussels 1994. http://aei.pitt.edu/1199/1/info_society_bangeman_report.pdf (dostęp: 2.08.2022)

3. eEurope. An information society for all. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24221&from=EN (dostęp: 22.05.2022)

4. eEurope 2005. European Commission, Brussels 2002. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24226&from=EN (dostęp: 21.04.2022)

5. EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM 2010/2020 końcowy

6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. "Europejska agenda cyfrowa". KOM/2010/0245 końcowy

7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Dz. U..UE L 194 z 19.7.2016

8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. UE 2018 L 321 z 17.12.2018

9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł. Odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE, COM(2017) 479 final. Bruksela 13.9.2017 r.

10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 z dnia 29 kwietnia 2021 ustanawiające program „Cyfrowa Europa” oraz uchylające decyzję (UE) 2915/2240 (tekst mający znaczenie dla EWG). Dz.U. UE L 166 z 11.5.2021 s. 1-34.

11. European Commission: Digital Economy and Society Index (DESI). 2020. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi (dostęp: 16.08.2022)

12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego, SWD(2016) 300 final, COM(2016) 587 final. Bruksela 14.9.2016

13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2019 ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC) zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) 1211/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dz. U.UE 2018 L 321 z 17.12.2018.

14. .Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (2016/2305(INI)) Dz.U. UE 2018 C 307 z 30.08.2018

15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. UE 2019 L151 z 7.6.2019.

16. Zalecenie Komisji (UE) 2019/534 z dnia 26 marca 2019 r. Cyberbezpieczeństwosieci 5G, Dz. U.UE 2019 L 88 z 29.03.2019 r.

17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016 s.1-15;

18. BIAŁA KSIĘGA w sprawie sztucznej inteligencji Europejskie podejście do doskonałości i zaufania COM/2020/65 final/2

19. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) and amending certain Union Legislative acts {SEC(2021) 167 final} - {SWD(2021) 84 final} - {SWD(2021) 85 final 21.04.2021

20. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona). Dz. U.UE 2019 L 172 s.56-83;

21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dz.U. L 152 z 3.6.2022, s. 1—44.

22.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93.Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73—114

23. Deklaracje Ministerialne dotyczące e-Government-u (z Rygi, Molme, Tallinna i Berlina).

24. Konwencje Rady Europy odnoszące się do problematyki społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego.

I. b.) Polska

1. Program operacyjny – Polska Cyfrowa. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2014. https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-polska-cyfrowa-2014-2020/ (dostęp 20 maja 2022)

2. Komitet Rady do Spraw Cyfryzacji, Sprawozdanie z prac zespołu zadaniowego “Od papierowej do cyfrowej Polski”. 2017.

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/od-papierowej-do-cyfrowej-polski (dostęp: 21.04.2022)

3. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dz. U. 2018 poz. 1560

4. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dz.U.2019 poz. 848.

5. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Dz.U.2021 poz. 1641.

6. Załącznik nr 1 do Strategii Informatyzacji Państwa - Plan Działań Ministra Cyfryzacji. Założenia funkcjonowania Portalu Rzeczpospolitej Polskiej. Portal Rzeczpospolitej Polskiej. 12.

7. Gov.pl Załatwiaj sprawy urzędowe. Portal Gov.pl (www.gov.pl) (dostęp. 14.08.2022).zalacznik_nr_1_do_strategii_informatyzacji_panstwa_0.pdf (dostęp: 2.08.2022).

8. Gov.pl mObywatel w aplikacji mObywatel ‒ publiczna aplikacja mobilna / mLegitymacja / eRecepta / mPrawo jazdy / mPojazd (www.gov.pl) (dostęp:9.08.2022)

9. Biuletyn Informacji Publicznej Gov.pl/bip https://www.gov.pl/web/bip (dostęp: 12.08.2022)

10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych. Dz.U.2010 nr 182 poz. 1228.

11. Ustawa z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dz.U. 29 września 2016 poz. 1579.

12. Wspólna Deklaracja Polski i USA na temat 5G. https://www.gov.pl/web/5g/wspolna-deklaracja-usa-i-polski-na-temat-5g (dostęp: 16.08.2022)

Wybrane publikacje:

1.Toffler A.: Trzecia fala, Warszawa PIW 2003

2. Castells M.: Społeczeństwo sieci. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

3.Grabowska M., Ogonowska A.: The Information Society Policy in the European Union and Poland „Yearbook of Polish European Studies” 2013 vol.16 s. 267 -288

4.Grabowska M.: Innowacyjność w porządku prawnym Unii Europejskiej. W: Innowacyjność polskiej gospodarki wybrane aspekty. Redakcja naukowa Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 2018 s. 15-25

5. Grabowska M.: Projektowanie i platformizacja w działalności Unii Europejskiej w obszarze innowacji. „Studia Europejskie” 2017 nr 2 (82) s. 69-93

6. Grabowska M.: Przemysł 4.0 w Unii Europejskiej. „Studia Europejskie. Studies in European Affairs” 2018 nr 3 s. 257-279

7. Grabowska M.: Europejskie społeczeństwo gigabitowe „Studia Europejskie. Studies in European Affairs”, 2020, nr 1 s. 153 – 172

8. 5G: sieci telekomunikacyjne nowej generacji[online] https://www.gov.pl/web/5g/dopuszczalne-wartosci-pola-elektromagnetycznego-w-polsce (dostęp: 1.08.2022)

9. K. Śledziewska, R. Włoch: Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat [e-book] Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020

10.Grabowska M.: Legal, political and organizational aspects of cybersecurity in the European Union. "Online Journal Modelling the New Europe" 2022 nr 38 (April) s. 106 - 132 http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/05/OJMNE-Aprilie-2022-issue-no.-38.pdf.pdf (dostęp: 15.08.2022)

11.E-administracja: Skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej. Red. Sławomir Dudzik, Inga Kawka, Renata Śliwa. Kraków, 2022 https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/353 (dostęp: 22.08.2022)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego na w Unii Europejskiej, Polsce i na świecie,

- zna założenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego zawarte w kolejnych programach Unii Europejskiej, w szczególności w ostatnim - "Cyfrowa Europa" na lata 2021-2027,

- zna główne technologie informacyjno-komunikacyjne napędzające rewolucję cyfrową w XXI w.,

- rozumie pojęcie europejskiego społeczeństwa gigabitowgo,

- ma pogłębioną wiedzę na temat czynników kształtujących procesy cyfryzacji i ich znaczenia dla europejskiego i globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego,

- zna działania Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa,

- rozumie procesy cyfryzacji mające miejsce w Polsce,

- potrafi posługiwać się źródłami informacji na temat społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej i Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na stopień nastąpi na ostatnich zajęciach na podstawie obecności, która jest obowiązkowa, aktywności na zajęciach oraz pisemnej pracy zaliczeniowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Grabowska
Prowadzący grup: Marta Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)