Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacyjne Unii Europejskiej i Rady Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L12-SIUE
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy informacyjne Unii Europejskiej i Rady Europy
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty dla studentów I roku I stopnia LATO, europeistyka, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student potrafi korzystać z platformy moodle.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z wybranymi elementami systemu informacyjnego Unii Europejskiej i Rady Europy.

Pełny opis:

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Kampus.

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z wybranymi elementami systemu informacyjnego Unii Europejskiej i Rady Europy. Praktyczne ćwiczenia uczą podstaw wyszukiwania informacji i dokumentacji Unii Europejskiej i Rady Europy w Internecie oraz wykorzystania w tym celu ich baz danych.

Tematy:

1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2. Wyszukiwanie aktów prawnych Unii Europejskiej

3. Wyszukiwanie orzeczeń Unii Europejskiej

4. Zastosowanie numeru celexowego do wyszukiwań informacji o dokumentach Unii Europejskiej

5. Dokumenty procesu legislacyjnego

6. Procedury decyzyjne Unii Europejskiej

7. Dokumenty Parlamentu Europejskiego

8. Obserwatorium Legislacyjne

9. Rejestry dokumentów wewnętrznych

10. Eurobarometr

11. Eurostat

12. Systemy informacyjne Rady Europy.

Nakład pracy studenta:

ćwiczenia - 30 godz.

rozwiązywanie zadanych ćwiczeń - 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 30 godz.

razem - 90 godz.

Literatura:

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Eurobarometer: measurement instruments for opinions in Europe [online], W.E. Saris, M. Kaase eds., Mannheim 1997, dostępny w WWW: http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/zeitschriften/zuma_nachrichten_spezial/znspezial2.pdf

2. European Court of Human Rights, HUDOC User Manual [online], 2017, dostępny w WWW: https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_ENG.PDF

3. Eurostat, Eurostat publications and databases [online], Luxembourg 2011, dostępny w WWW: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/5927620/KS-EG-10-001-EN.PDF/1820e496-0ba3-438a-b477-2a3277081bee?version=1.0

https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/celex-number.html

4. Nissen S., The Eurobarometer and the process of European integration. Methodological foundations and weaknesses of the largest, “Quality & Quantity” March 2014.

5. Numer CELEX dokumentów w Eur-leksie? [online], 2021, dostępny w WWW: https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/celex-number.html

6. Ogonowska A., Narzędzia informacyjne utworzone na mocy unijnych regulacji o dostępie do dokumentów - analiza i ocena wartości informacyjnej. Część I. Rejestry dokumentów [online], „Studia Europejskie” 2006, nr 3, s.127-148, dostępny w WWW: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2006_Ogonowska1.rar

7. Ogonowska A., Vademecum informacji o prawie Unii Europejskiej: źródła i systemy informacyjne, Warszawa 2003

8. Publications Office, How CELEX numbers are composed [online], 2021, dostępny w WWW: https://eur-lex.europa.eu/content/tools/HowCelexNumbersAreComposed.pdf

9. Źródła informacji o Unii Europejskiej. Zarys problematyki [online], Warszawa 2006, dostępny w WWW: http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/publikacje/zeszyty_OIDE_6x.pdf

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

- zna podstawowe systemy informacyjne Unii Europejskiej i Rady Europy,

- rozpoznaje i potrafi odszukać podstawowe typy dokumentów Unii Europejskiej i Rady Europy,

- potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia informatyczne gromadzenia danych,

- potrafi zdobywać informacje i dane,

- rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy o Europie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest obecność na zajęciach i poprawne wykonanie wszystkich zadań. Ocena końcowa z przedmiotu zostanie wystawiona na podstawie wyniku zaliczenia końcowego, które będzie polegało na rozwiązaniu 5 zadań. Aby zaliczyć przedmiot należy poprawnie wykonać co najmniej 3 zadania.

Zajęcia są obowiązkowe, dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ogonowska
Prowadzący grup: Anna Ogonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)