Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L35-PWBS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia III rok 5 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie najważniejszych zasad współpracy sądowej oraz w sprawach wewnętrznych (policyjnej) państw członkowskich UE

Pełny opis:

Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych datuje się od stosunkowo niedługiego okresu. Traktat z Maastricht (1992) włączył te kwestie do obszaru wspólnego zainteresowania państw członkowskich; natomiast Traktat Amsterdamski rozdzielił współpracę sądową w sprawach cywilnych i w zakresie polityki migracyjnej i prawa azylowego, włączając je do prawa wspólnotowego i obejmując tzw. metodą wspólnotową; natomiast współpraca w sprawach karnych i policyjna pozostała domeną współpracy międzyrządowej. Z metodologicznego punktu widzenia instrumenty tej współpracy różnią się jednak od klasycznych aktów prawa międzynarodowego. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest domeną szybko się rozwijającą, zasługuje zatem na uwagę.

1. Rozwiązania instytucjonalne, w tym procedury przed ETS;

2. Instrumenty prawne III filara, w szczególności decyzje ramowe;

3. Układy z Schengen;

4. Zasady współpracy sądowej w sprawach cywilnych;

5. Współpraca sądowa w sprawach karnych;

6. Współpraca w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej.

Literatura:

- W. Czapliński, Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE, Warszawa 2005

- W. Czaplinski, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Warszawa 2005 (nowe wydanie w opracowaniu);

- J. Barcz (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (3 t.), Warszawa 2012;

- P. Wawrzyk, Polityka Unii Europejskiej w obszarze wolności,spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2007;

- G. Vermeulen, W. de Bondt,, EU Justice and Home Affairs, Antwerpen-Apeldoorn 2014

Efekty uczenia się:

Studenci znają:

- podstawowe pojęcia w zakresie współpracy sądowej i policyjnej,

- sposób funkcjonowania najważniejszych instytucji prawnych OWBS,

- podstawy wiedzy o prawie europejskim, cywilnym, karnym i administracyjnym.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Aktywność na zajęciach + praca pisemna. Ocena prezentacji wybranego tematu połączona z dyskusją w ramach zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Czapliński, Dominika Harasimiuk
Prowadzący grup: Władysław Czapliński, Dominika Harasimiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Czapliński, Dominika Harasimiuk
Prowadzący grup: Władysław Czapliński, Dominika Harasimiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)