Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejski obszar szkolnictwa wyższego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L36-EOSW
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Europejski obszar szkolnictwa wyższego
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka stacjonarne I stopnia III rok LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dot. polityk publicznych UE w sektorze szkolnictwa wyższego oraz badań i rozwoju, także nowoczesnego zarządzania badaniami i instytucjami typu B+R. W zakresie umiejętności oznacza to przekazanie kluczowych pojęć i nauczenie posługiwania się podstawową terminologią definiującą EHEA, ERA, ESFRI, otwartą naukę, społeczeństwo i gospodarkę bazujące na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Poruszone zostaną zagadnienia otwartości przestrzeni edukacyjno-badawczej, mobilności, inkluzji, rozwoju zrównoważonego, kooperacji z otoczeniem i kreowanie ekosystemu wiedzy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dot. polityk publicznych UE w sektorze szkolnictwa wyższego oraz badań i rozwoju, także nowoczesnego zarządzania badaniami i instytucjami typu B+R.

Pełny opis:

Kurs koncentruje się na kilku zakresach:

1. Uwarunkowania...

• ścieżek edukacyjnych młodzieży i dostępu do studiów;

• ścieżek zawodowych absolwentów szkół wyższych;

• ...i przebieg karier akademickich kobiet i mężczyzn oraz osób o odmiennym społeczno-kulturowym zapleczu.

2. Struktura

• system szkolnictwa wyższego;

• system badań i rozwoju;

• wartości, cele, polityka i standardy (polityki) szkolnictwa wyższego.

3. Otoczenie szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych

• ekosystem wiedzy;

• społeczeństwo i gospodarka oraz ich instytucje.

4. Sieci uniwersytetów i badawcze.

5. Transfer wiedzy i komercjalizacja wyników badań.

6. System oceny organizacji i jakości kształcenia akademickiego

• ewaluacja, akredytacja, certyfikowanie;

• uczelniane systemy zapewniania jakości;

• agencje akredytacyjne w ENQA i EQAR.

7. Rankingi w szkolnictwie wyższym.

Literatura:

1. Wyniki egzaminu maturalnego w 2021 roku, https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/

2. Global Education Monitoring Report 2021: Inclusion and education: all means all, https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion

3. Education at a Glance 2021, https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/

4. Ministerstwo Edukacji i Nauki: Ministerstwo Edukacji i Nauki, https://www.gov.pl/

5. Urząd Statystyczny: Obszary tematyczne - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/

6. Komisja Europejska: Edukacja, https://ec.europa.eu/info/education_pl

7. Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne: Standardy ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, http://pte.org.pl/

8. UNESCO: Reports, https://en.unesco.org/gem-report/allreports

9. OECD: https://www.oecd.org/education

10. Szewior. K., Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Systemowe ujęcie zagadnienia. Wydanie drugie poszerzone. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019, ss. 390.

11. Szewior. K. Uniwersytet (w) sieci. Studia przypadków, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021, ss. 344.

12. ANNUAL REPORT 2020, European Association for Quality Assurance in Higher Education AISBL, Brussels, Brussels, Belgium, 2021.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza - student rozumie polityki Unii Europejskiej, wybrane aspekty zarządzania nimi oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstw i organizacji społecznych

Umiejętności - student potrafi przygotować wystąpienie ustne z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskich na podstawie odpowiednio dobranych źródeł oraz podjąć akademicką dyskusję.

Kompetencje społeczne – student ma świadomość potrzeb edukacyjnych oraz wiązania swej zawodowej biografii z nauką i podnoszeniem kompetencji społecznych i specjalistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest ciągła aktywność oraz prezentacja wybranego zagadnienia na forum grupy.

Forma zaliczenia:

- ocena ciągła aktywności - 20%;

- prezentacja zagadnienia - 60 %;

- praca zaliczeniowa końcowa - osadzenie realizowanej pracy dyplomowej w systemie nauki i badań naukowych UE - 20%

Praktyki zawodowe:

Przedmiot nie jest powiązany z praktyką zawodową.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szewior
Prowadzący grup: Krzysztof Szewior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)