Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsza historia polityczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-NHPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia polityczna Polski
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyta (CE) - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Przedmioty obowiązkowe z I roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2020/2021
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najnowszą historia Polski. Cezury czasowe przedmiotu obejmują okres od powstania "Solidarności" do końca rządów koalicji AWS-UW. Przedmiot ma charakter chronologiczno-problemowy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najnowszą historia Polski. Cezury czasowe przedmiotu obejmują okres od powstania "Solidarności" do końca rządów koalicji AWS-UW. Przedmiot ma charakter chronologiczno-problemowy.

Pełny opis:

Część chronologiczna

I. „Solidarność” i wprowadzenie stanu wojennego

II. Ustalenia z Magdalenki oraz obrady „Okrągłego stołu”

III. Wybory kontraktowe, powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego

IV. Życie polityczne w pierwszych latach po transformacji ustrojowej – rządy postsolidarnościowe

V. Powrót do władzy postkomunistów

VI. Polska pod rządami prawicy – koalicja AWS-UW

Część problemowa

(tematy do projektów realizowanych w grupach)

• Polska scena partyjna po transformacji ustrojowej do roku 2001 (kolejne układy koalicyjne, rządy – płaszczyzny podziałów, osiągnięcia i porażki).

• Model ustrojowy III RP – Mała Konstytucja, Ustawa Zasadnicza z 1997 r. Wybory prezydenckie oraz rola głowy państwa w systemie politycznym.

• Polska polityka zagraniczna (relacje z państwami ościennymi, udział w międzynarodowych organizacjach regionalnych, dążenia akcesyjne do NATO i UE).

• Społeczeństwo wobec transformacji ustrojowej (linie podziałów społecznych, stosunek obywateli do reform społeczno-gospodarczych oraz tzw. podział postkomunistyczny w świetle badań M. Grabowskiej).

Literatura:

O charakterze podręczników

Bonusiak, W., Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007), Rzeszów 2009.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002.

Karpiński J. Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski, Warszawa 2001.

Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2018.

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Chwalba A., III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005.

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Hirsz Z.J., Historia polityczna Polski 1939 - 1998, tom II, Białystok 1998.

Karpiński J., Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005.

Krasowski R., Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD, Warszawa 2014.

Paczkowski A., Droga do mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 - styczeń 1982, Kraków 2002.

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski: 1939-1989, Warszawa 1998.

Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Część 1, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski, Warszawa 2009.

Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.

Śpiewak P., Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.

Dokumenty źródłowe

Najnowsze dzieje Polski 1914-1989. Wybór źródeł, red. B. Kącka-Rutkowska, K. Sadaj-Sado, S. Stepka, Warszawa 1997.

Wybrane artykuły

Stan wojenny w oczach psychologów i socjologów. Dokument z 1982 r., „Dzieje Najnowsze” 2007, nr 1, s. 101-107. (zalecenia propagandowe)

http://www.rcin.org.pl/Content/46411/WA303_62509_A507-DN-R-39-1_Ligarski.pdf

K. Kosiński, Młodzież lat 80. w świetle badań CBOS oraz wybranych analiz IBPM, MAW i KC PZPR, „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 2, s. 117-135.

http://www.rcin.org.pl/Content/46676/WA303_62922_A507-DN-R-41-2_Kosinski.pdf

A. Dudek, Ewolucja stanowiska rządu Tadeusza Mazowieckiego w sprawie obecności Polski w Układzie Warszawskim oraz stacjonowania na jej terytorium wojsk sowieckich, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 4, s. 161-175.

http://www.rcin.org.pl/dlibra/publication?id=78042&tab=3

G. Majchrzak, Kulisy listu kaprala do generała, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1, s. 155-165.

http://www.rcin.org.pl/dlibra/publication?id=72518&tab=3

T. Leszkowicz, Ostatnia ofensywa na froncie historycznym? : polityka pamięci historycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1981-1986, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 2, s. 103-120.

http://www.rcin.org.pl/dlibra/publication?id=63615&tab=3

T. Kisielewski, Stan świadomości politycznej w partii w świetle dokumentacji Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR w okresie obrad "okrągłego stołu", „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 4, (brak wersji elektronicznej – należy sięgnąć do wydania oryginalnego).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę z perspektywy historycznej na temat roli jaką odgrywa człowiek w przemianach życia społecznego.

Ma wiedzę na temat kształtowania interakcji człowieka z jego otoczeniem społecznym ukształtowaną w oparciu o znajomość faktów historycznych.

Posiada wiedzę o formach uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju własnej przedsiębiorczości utworzoną w oparciu o znajomość systemów politycznych Polski.

Zna i rozumie rolę faktów historycznych warunkujących życie polityczne kraju.

Na podstawie zdobytej wiedzy z zakresu historii Polski kształtuje swoją wiedzę o społecznych i kulturowych uwarunkowaniach życia politycznego.

Ma wiedzę i rozumie związki między systemem politycznym a ekonomicznym kraju na podstawie porównań systemów politycznego i ekonomicznego w różnych okresach historii Polski.

Posiada wiedzę z zakresu zmiany systemowej struktur politycznych, ekonomicznych i społecznych w Polsce na przestrzeni wieków.

Posiada wiedzę o systemie politycznym państwa polskiego w kontekście systemów państw Europejskich.

Umiejętności

Potrafi powiązać procesy historyczne zachodzące w Polsce na przestrzeni wieków ze zmianami w sferze polityki, ekonomii, kultury.

Potrafi korzystać z historycznych archiwalnych materiałów źródłowych.

Potrafi w sposób analityczny korzystać z literatury przedmiotu.

Rozwija zainteresowania historią Polski. Zdobywa umiejętności niezależnej oceny i interpretacji zjawisk politycznych w ich historycznym kontekście.

Wykorzystując nowe technologie potrafi samodzielnie przygotować ilustrację historyczną wybranych faktów z dziejów Polski.

Potrafi przygotować prezentację multimedialną na wybrany temat dokonując analizy i hierarchizacji treści.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność polityczną przez uczestnictwo w różnego rodzaju przedsięwzięciach promujących historię Polski.

Posiada kompetencje komunikacyjne, społeczne, intelektualne, merytoryczną wiedzę przedmiotową.

Ma potrzebę dalszego kształcenia instytucjonalnego i rozwoju własnych zainteresowań historią Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

• Obecność na zajęciach. W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku trzech lub więcej nieobecności student zobowiązany jest do ustalenia formy ich zaliczenia z wykładowcą.

• Zaliczenie kolokwium, które odbywa się podczas przedostatnich zajęć w semestrze.

• Przygotowanie w grupach kilkuosobowych projektu na jeden z przydzielonych przez wykładowcę tematów z część problemowej zajęć oraz jego zaprezentowanie w formie prezentacji multimedialnej podczas zajęć w sali wykładowej.

Ocena końcowa z przedmiotu jest łączną oceną z kolokwium oraz prezentacji (50% i 50%) z zastrzeżeniem, że student z kolokwium otrzymał minimum ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kurcewicz
Prowadzący grup: Urszula Kurcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najnowszą historia Polski. Cezury czasowe przedmiotu obejmują okres od powstania "Solidarności" do końca rządów koalicji AWS-UW. Przedmiot ma charakter chronologiczno-problemowy.

Pełny opis:

Część chronologiczna

I. „Solidarność” i wprowadzenie stanu wojennego

II. Ustalenia z Magdalenki oraz obrady „Okrągłego stołu”

III. Wybory kontraktowe, powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego

IV. Życie polityczne w pierwszych latach po transformacji ustrojowej – rządy postsolidarnościowe

V. Powrót do władzy postkomunistów

VI. Polska pod rządami prawicy – koalicja AWS-UW

Część problemowa

(tematy do projektów realizowanych w grupach)

• Polska scena partyjna po transformacji ustrojowej do roku 2001 (kolejne układy koalicyjne, rządy – płaszczyzny podziałów, osiągnięcia i porażki).

• Model ustrojowy III RP – Mała Konstytucja, Ustawa Zasadnicza z 1997 r. Wybory prezydenckie oraz rola głowy państwa w systemie politycznym.

• Polska polityka zagraniczna (relacje z państwami ościennymi, udział w międzynarodowych organizacjach regionalnych, dążenia akcesyjne do NATO i UE).

• Społeczeństwo wobec transformacji ustrojowej (linie podziałów społecznych, stosunek obywateli do reform społeczno-gospodarczych oraz tzw. podział postkomunistyczny w świetle badań M. Grabowskiej).

Literatura:

O charakterze podręczników

Bonusiak, W., Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007), Rzeszów 2009.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002.

Karpiński J. Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski, Warszawa 2001.

Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2018.

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Chwalba A., III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005.

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Hirsz Z.J., Historia polityczna Polski 1939 - 1998, tom II, Białystok 1998.

Karpiński J., Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005.

Krasowski R., Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD, Warszawa 2014.

Paczkowski A., Droga do mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 - styczeń 1982, Kraków 2002.

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski: 1939-1989, Warszawa 1998.

Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Część 1, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski, Warszawa 2009.

Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.

Śpiewak P., Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.

Dokumenty źródłowe

Najnowsze dzieje Polski 1914-1989. Wybór źródeł, red. B. Kącka-Rutkowska, K. Sadaj-Sado, S. Stepka, Warszawa 1997.

Wybrane artykuły

Stan wojenny w oczach psychologów i socjologów. Dokument z 1982 r., „Dzieje Najnowsze” 2007, nr 1, s. 101-107. (zalecenia propagandowe)

http://www.rcin.org.pl/Content/46411/WA303_62509_A507-DN-R-39-1_Ligarski.pdf

K. Kosiński, Młodzież lat 80. w świetle badań CBOS oraz wybranych analiz IBPM, MAW i KC PZPR, „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 2, s. 117-135.

http://www.rcin.org.pl/Content/46676/WA303_62922_A507-DN-R-41-2_Kosinski.pdf

A. Dudek, Ewolucja stanowiska rządu Tadeusza Mazowieckiego w sprawie obecności Polski w Układzie Warszawskim oraz stacjonowania na jej terytorium wojsk sowieckich, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 4, s. 161-175.

http://www.rcin.org.pl/dlibra/publication?id=78042&tab=3

G. Majchrzak, Kulisy listu kaprala do generała, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1, s. 155-165.

http://www.rcin.org.pl/dlibra/publication?id=72518&tab=3

T. Leszkowicz, Ostatnia ofensywa na froncie historycznym? : polityka pamięci historycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1981-1986, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 2, s. 103-120.

http://www.rcin.org.pl/dlibra/publication?id=63615&tab=3

T. Kisielewski, Stan świadomości politycznej w partii w świetle dokumentacji Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR w okresie obrad "okrągłego stołu", „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 4, (brak wersji elektronicznej – należy sięgnąć do wydania oryginalnego).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.