Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU1-PRAKTYKI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

120-godzinna praktyka zawodowa

Pełny opis:

Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach, jeżeli charakter odbywanych przez studentów praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. Praktyki zawodowe zalicza też udział w przedsięwzięciach, których inicjatorem i organizatorem jest Uniwersytet Warszawski. Za działania zgodne z profilem studiów i zaliczające praktyki uznaje się:

• realizację projektów w ramach działalności kół naukowych,

• realizację projektów w ramach działalności naukowej i społecznej organizowanej przez samorząd studentów,

• udział w realizacji prac naukowo-badawczych,

• prace redakcyjne i wydawnicze na rzecz Uniwersytetu lub/i jednostki,

• prace w bibliotekach Uniwersytetu lub/i jednostki,

• prace o charakterze administracyjnym oraz związane z poszerzaniem i obsługą systemów komputerowych i digitalizacją na rzecz Uniwersytetu lub/i jednostki,

• organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich,

• udział w akcjach promujących Uniwersytet lub/i jednostkę,

• udział w pracach komisji stypendialnej, i innych,

• organizowanie życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu lub/i jednostki,

• organizowanie życia naukowego i sportowego Uniwersytetu lub/i jednostki.

• zatrudnienie: na etacie, na umowie, samozatrudnienie

• praca dla orgasnizacji pozarządowych

Praktyki odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a wybranym przez studenta podmiotem. Częścią porozumienia jest program praktyk, który określa zakres obowiązków praktykanta.

Nakład pracy studenta:

praktyka - 120 h

Efekty uczenia się:

W trakcie i w efekcie praktyki student

• integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu znalezienia rozwiązania problemów,

• podejmuje pracę i adaptuje się w środowiskach krajowych, międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka jest zaliczana na podstawie wniosku studenta, którego częścią jest zaświadczenie o odbyciu minimum 120 godzin praktyk. Zaświadczenie to powinno zawierać opinię o studencie wydaną przez podmiot, w którym praktyka się odbywała. Na podstawie opinii koordynator praktyk zalicza praktyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)