Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Idea a działanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU1SEM-PK Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Idea a działanie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium licencjackie dla studentów trzeciego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Na seminarium przyjęta będzie perspektywa zmiany, rozwoju i konfliktu, świata ujmowanego w dynamice

Pełny opis:

Na seminarium przyjęta będzie perspektywa zmiany, rozwoju i konfliktu, świata ujmowanego w dynamice.

Uzasadnienie tytułu:

Idea, bo jednym z motorów zmian są idee (ideologia) wyznawane, choć nie zawsze poddawane refleksji i przyjmowane przez uczestników zmian. Działanie, bo ostateczną postać zmianom nadaje działanie.

Będziemy przyglądać się bliżej niektórym zmianom i odkrywać ich głębszy sens.

Nakład pracy studenta:

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 40 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów - 60 h

przygotowanie konspektu pracy - 60 h

przygotowanie tekstu pracy - 200 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 40 h

razem - 420 h

Literatura:

Literatura

1. Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1997

2. Eco, U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

3. Pułło, A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. IV, warszawa 2006

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY:

- zna problematykę i stan wiedzy w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną studiów,

- docenia wartość różnorodnych perspektyw i opinii wyrażanych w różnych tradycjach naukowych,

- zna zasady metodologiczne pisania rozpraw naukowych,

- zna zasady techniczne pisania tekstu akademickiego,

- rozumie konieczność rzetelnego dokumentowania wypowiedzi naukowej (przypisy, bibliografia)

- zna podstawowe zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej,

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zorganizować warsztat pracy oraz zaplanować etapy pracy,

- potrafi zbierać, selekcjonować i analizować materiały źródłowe,

- potrafi wykorzystać źródła obcojęzyczne,

- umie zastosować metodologię prowadzenia badania naukowego,

- umie samodzielnie opracować i przeprowadzić badanie,

- umie zaprezentować wyniki badania i sformułować wnioski,

- umie zredagować tekst pracy dyplomowej oraz go starannie edytować,

- rozumie na czym polega etyka w pracy badawczej i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników badań,

- potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- ceni wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- potrafi identyfikować własne błędy i zaakceptować konstruktywną krytykę,

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- wie, że wartość samodzielnej pracy zależy od jej zrozumiałego zaprezentowania innym,

- rozumie odpowiedzialność związaną z użyciem różnorodnych przekazów i formułowaniem wniosków na ich podstawie,

- szanuje dorobek innych i zaznacza, że z niego korzysta,

- docenia wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- rozumie konieczność pracy pod kierunkiem opiekuna,

- rozumie, że efekty własnej pracy muszą być jasno komunikowane innym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- wygenerowanie tez badawczych,

- określenie problemu (a w efekcie tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały, zebranie literatury przedmiotu i zbudowanie poprawnej bibliografii, krytyczna analiza materiału (stan badań), wybranie słów kluczowych koniecznych do efektywnego wyszukiwania materiału, dokonanie opisu źródłowego przy wykorzystywaniu i omawianiu części tekstów źródłowych (przypisy) oraz budowie tabeli, wykresów i innych elementów przedstawianych graficznie, budowa glosariuszy i aneksów (jeśli to konieczne),

- świadome podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

Semestr II:

- przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium dyplomowego jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.