Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jednocząca się Europa w globalnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU2-SEM-BG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Jednocząca się Europa w globalnym świecie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium magisterskie dla studentow drugiego roku europeistyki - studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 18.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium, w zależności od potrzeb, może być prowadzone paralelnie - w języku polskim i angielskim. Sedno rozważań, to umiejscowienie unikatowego, bezprecedensowego procesu integracji europejskiej na globalnej mapie. Chodzi o zestawienie różnych, odmiennych punktów widzenia: spojrzenie na świat z perspektywy europejskiej w zderzeniu ze spojrzeniem na Europę z zewnątrz. W tym celu nastąpi skonfrontowanie ocen - i źródeł - europejskich (np. Center for European Reform, Londyn) z amerykańskimi (np. R. Kaplana, Z. Brzezińskiego i in.), chińskimi (np. prof. Hu Anganga, najwybitniejszego tamtejszego stratega i ekonomisty) i innymi azjatyckimi - po długoletnim pobycie prowadzącego seminarium w Azji.

Pełny opis:

Proponowane prace i zainteresowania badawcze uczestników seminarium mogą być dość szerokie i dotyczyć np.:

- świata unipolarnego (USA po "zimnej wojnie) i multipolarnego;

- oddziaływania wzorca europejskiego na inne procesy integracyjne na globie (MERCOSUR, NAFTA, ASEAN, APEC itp.);

- Europy w procesach globalizacyjnych, w tym tak ważnych i ważkich, jak efekt cieplarniany, ochrona środowiska, implementacja protokołów z Kyoto itp.

- stosunków Europy z najważniejszymi partnerami, tzn. USA, Rosją (terytoriami poradzieckimi, w tym w ramach "wschodniego wymiaru" polityki zewnętrznej UE), Chinami, Dalekim i Bliskim Wschodem, Azja Płd-Wschodnią;

- prób spojrzenia na Europę i procesy w niej zachodzące z zewnątrz.

Nakład pracy studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 20 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów, w tym literatury w językach obcych - 120 h

zapoznanie się z metodami badawczymi – 30 h

przygotowanie konspektu pracy - 30 h

wykonanie badania naukowego – 150 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 20 h

razem - 600 h

Literatura:

Indywidualna dla każdego ze słuchaczy.

Efekty uczenia się:

Efektem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia badań naukowych i technik pisania tekstu naukowego.

WIEDZA

Student:

1.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu europeistyki i integracji europejskiej, w zakresie dotyczącym tematyki pracy magisterskiej.

2.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z wybranego zagadnienia studiów europejskich.

3. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach badawczych w zakresie odpowiadającym tematyce pracy magisterskiej.

4. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych problemów w obszarze własnych badań.

5. Zna podstawowe zasady stosowania prawa autorskiego odnoszącego się do pracy magisterskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować dane oraz informacje z różnych źródeł.

2. Potrafi formułować krytyczne sądy na podstawie posiadanej wiedzy.

3.Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, interpretację, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych.

4. Potrafi opracować i zaprezentować wyniki badania.

5.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze.

6. Samodzielnie proponuje rozwiązanie wybranego problemu.

7.Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań.

8.Potrafi porozumiewać się ustnie i pisemnie ze specjalistami w zakresie studiów europejskich oraz dziedzin pokrewnych w języku polskim i obcym.

9. Czyta literaturę specjalistyczną w języku polskim i obcym.

10.Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych w języku polskim.

11. Potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego, przyjmuje konstruktywną krytykę.

12. Potrafi zaplanować etapy pracy badawczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2.Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą badawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium magisterskiego:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- sformułowanie tez badawczych,

- określenie problemu (tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały,

- zebranie literatury przedmiotu (w tym literatury w językach obcych) i zbudowanie poprawnej bibliografii,

- krytyczna analiza materiału, w tym literatury w językach obcych,

- podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

Semestr II:

Przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Góralczyk
Prowadzący grup: Bogdan Góralczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.