Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozoficzne i religijne źródła afirmacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU2-SEM-BM Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Filozoficzne i religijne źródła afirmacji
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium magisterskie dla studentow drugiego roku europeistyki - studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jedną z najważniejszych funkcji zarówno filozofii jak i religii jest afirmacja świata, w którym obok dobra istnieje także cierpienie i zło. Z afirmacją świata wiąże się częściowe przynajmniej przezwyciężenie moralnego i metafizycznego pesymizmu, a także przyjęcie konstruktywnej postawy wobec zła. Celem tego seminarium jest dyskusja dotycząca sensu afirmacji i najważniejszych dróg prowadzących do niej, takich jak kontemplacja, współczucie, eliminowanie destruktywnych emocji, życzliwość i miłość.

Pełny opis:

Jedną z najważniejszych funkcji zarówno filozofii jak i religii jest afirmacja świata, w którym obok dobra istnieje także cierpienie i zło. Z afirmacją świata wiąże się częściowe przynajmniej przezwyciężenie moralnego i metafizycznego pesymizmu, a także przyjęcie konstruktywnej postawy wobec zła. Celem tego seminarium jest dyskusja dotycząca sensu afirmacji i najważniejszych dróg prowadzących do niej, takich jak kontemplacja, współczucie, eliminowanie destruktywnych emocji, życzliwość i miłość. Punktem wyjścia dla tej dyskusji będą wybrane fragmenty najważniejszych tekstów reprezentujacych tradycję filozoficzną i mistyczną Zachodu i Wschodu.

Seminarium ma za zadanie analizę myślenia afirmatywnego przyjętego w tradycji fiolzoficznej i religijnej Zachodu i Wschodu oraz przeżyć z nim związanych. Na przykładach omawianych tekstów ukazane zostaną dwa rodzaje afirmacji: afirmacja bezinteresowna i pełna oraz afirmacja cześciowa i uwarunkowana, a także stosunek myślenia afirmatywnego do cierpienia i zła. Przedstawione zostaną równeiż najważniejsz eprzeszkody w przyjeciu postawy afirmatywnej.

Pojęcie afirmacji zostanie skonfrontowane z przyjętymi w różnych tardycjach myślenia koncepcjami szczęścia. Przedyskutowane zostaną drogi prowadzące do afirmacji i język w jakim przeżycie afirmacji jest najczęściej wyrażane. Ze względu na swą szeroko rozumianą problematykę seminarium to przeznaczone jest dla wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę humanistyczną z zakresu filozofii wartości, etyki, psychioterapii, psychologii przeżyć mistycznych orazi teorii szczęścia.

Problematyce tej poświęciłem m. in. książkę "Filozofie afirmacji" (Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 2007).

Nakład pracy studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 20 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów, w tym literatury w językach obcych - 120 h

zapoznanie się z metodami badawczymi – 30 h

przygotowanie konspektu pracy - 30 h

wykonanie badania naukowego – 150 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 20 h

razem - 600 h

Literatura:

Klasyczne teksty filozoficzne i mistyczne: Platona, Marka Aureliusza, Arystotelesa, Epikteta, Epikura, Czuang-tsego (Zhuanghzi) i Lao-tsego (Laozi), Konfucjusza, Św. Augustyna, Pascala, Spinozy, Hume'a, Rousseau, Schopenhauera, Nietzschego, J.S. Milla, Jaspersa, Fromma, Foucaulta i Ciorana oraz teksty reprezentujące tradycję mistyczną: "Księga Koheleta", "Księga Hioba", "Opowieści Chasydów", "Kwiatki Św. Franciszka z Asyżu", fragmenty tekstów starobuddyjskich (theravada) i należących do tradycji zen.

Efekty uczenia się:

Efektem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia badań naukowych i technik pisania tekstu naukowego.

WIEDZA

Student:

1.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu europeistyki i integracji europejskiej, w zakresie dotyczącym tematyki pracy magisterskiej.

2.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z wybranego zagadnienia studiów europejskich.

3. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach badawczych w zakresie odpowiadającym tematyce pracy magisterskiej.

4. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych problemów w obszarze własnych badań.

5. Zna podstawowe zasady stosowania prawa autorskiego odnoszącego się do pracy magisterskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować dane oraz informacje z różnych źródeł.

2. Potrafi formułować krytyczne sądy na podstawie posiadanej wiedzy.

3.Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, interpretację, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych.

4. Potrafi opracować i zaprezentować wyniki badania.

5.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze.

6. Samodzielnie proponuje rozwiązanie wybranego problemu.

7.Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań.

8.Potrafi porozumiewać się ustnie i pisemnie ze specjalistami w zakresie studiów europejskich oraz dziedzin pokrewnych w języku polskim i obcym.

9. Czyta literaturę specjalistyczną w języku polskim i obcym.

10.Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych w języku polskim.

11. Potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego, przyjmuje konstruktywną krytykę.

12. Potrafi zaplanować etapy pracy badawczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2.Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą badawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium magisterskiego:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- sformułowanie tez badawczych,

- określenie problemu (tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały,

- zebranie literatury przedmiotu (w tym literatury w językach obcych) i zbudowanie poprawnej bibliografii,

- krytyczna analiza materiału, w tym literatury w językach obcych,

- podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

Semestr II:

Przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.