Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie prawo rynku finansowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU2-SEM-MO Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo rynku finansowego
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium magisterskie dla studentow drugiego roku europeistyki - studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 18.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium jest poświęcone prawnym aspektom funkcjonowania jednolitego rynku finansowego UE, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dokonanych i dokonywanych w odpowiedzi na niedociągnięcia i braki ujawnione w trakcie ostatniego kryzysu na rynku finansowym.

Pełny opis:

Seminarium jest poświęcone prawnym aspektom funkcjonowania jednolitego rynku finansowego UE, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dokonanych i dokonywanych w odpowiedzi na niedociągnięcia i braki ujawnione w trakcie ostatniego kryzysu na rynku finansowym. Prace mogą dotyczyć, m.in.

1) genezy i ewolucji regulacji rynku finansowego UE,

2) źródeł prawa jednolitego rynku finansowego UE,

3) form oraz warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe i inne instytucje (np. instytucje ubezpieczeniowe, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze),

4) zasad sprawowana nadzoru nad działalnością tych instytucji w UE, w tym Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego,

5) Unii Bankowej,

6) systemu gwarantowania depozytów,

7) zasad uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych.

Nakład pracy studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 40 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów, w tym literatury w językach obcych - 120 h

zapoznanie się z metodami badawczymi – 30 h

przygotowanie konspektu pracy - 50 h

wykonanie badania naukowego – 150 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 40 h

razem - 660 h

Literatura:

1. Apanowicz, J., Metodologia nauk, Dom Organizatora, Toruń 2003.

2. Kotarbiński, T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, ,Wrocław 1982.

4. Ziembiński, Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1994

5.Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Temida2, Białystok 2011

6. Journal of Banking and Finance,

7. Journal of Financial Services Research,

8. Journal of Financial Economics,

9. Journal of Money, Credit and Banking,

10. The Yale Journal of Regulation,

11. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money,

12. Journal of Financial Stability

Efekty uczenia się:

Efektem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia badań naukowych i technik pisania tekstu naukowego.

WIEDZA

Student:

1.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu europeistyki i integracji europejskiej, w zakresie dotyczącym tematyki pracy magisterskiej.

2.Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z wybranego zagadnienia studiów europejskich.

3. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach badawczych w zakresie odpowiadającym tematyce pracy magisterskiej.

4. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych problemów w obszarze własnych badań.

5. Zna podstawowe zasady stosowania prawa autorskiego odnoszącego się do pracy magisterskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować dane oraz informacje z różnych źródeł.

2. Potrafi formułować krytyczne sądy na podstawie posiadanej wiedzy.

3.Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, interpretację, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych.

4. Potrafi opracować i zaprezentować wyniki badania.

5.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze.

6. Samodzielnie proponuje rozwiązanie wybranego problemu.

7.Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań.

8.Potrafi porozumiewać się ustnie i pisemnie ze specjalistami w zakresie studiów europejskich oraz dziedzin pokrewnych w języku polskim i obcym.

9. Czyta literaturę specjalistyczną w języku polskim i obcym.

10.Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych w języku polskim.

11. Potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego, przyjmuje konstruktywną krytykę.

12. Potrafi zaplanować etapy pracy badawczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2.Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą badawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium magisterskiego:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- sformułowanie tez badawczych,

- określenie problemu (tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały,

- zebranie literatury przedmiotu (w tym literatury w językach obcych) i zbudowanie poprawnej bibliografii,

- krytyczna analiza materiału, w tym literatury w językach obcych,

- podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

Semestr II:

Przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Olszak
Prowadzący grup: Marcin Olszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium magisterskie - Zaliczenie lub ocena
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.