Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Law in International Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ILIR-ERASMUS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Law in International Relations
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład prezentuje współzaleźności między prawem międzynarodowym a stosunkami międzynarodowymi. Podczas zajęć analizowane będa najważniejsze instytucje prawa międzynarodowego z perspektywy współczesnych wydarzeń międzynarodowych.

Pełny opis:

Adresatami kursą są studenci prawa, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych i inni zainteresowania polityką międzynarodową. Zajęcia odpowiadają na pytanie: czy prawo międzynarodowe odgrywa rolę we współczesnym świecie. Czy interpretacja i stosowanie prawa międzynarodowego jest podporządkowa do wymagań bieżących politycznych potrzeb? Czy prawo międzynarodowe jest używane do wspierania międzynarodowej pozycji państwa. Kilka zajęć będzie poświęconych omówieniu orzecznictwa trybunałów międzynarodowych, prawu samostanowienia i użyciu siły w stosunkach międzynarodowych oraz najbardziej aktualnym problemom.

1. Prawo międzynarodowe i prawo krajowe - porównanie

2. Tworzenie prawa międzynarodowego

3. Rola prawa zwyczajowego we współczesnym prawie międzynarodowym

4. Stosowanie prawa międzynarodowego w prawie krajowym (także na przykładzie Polski)

5. Pierwsza i druga wojna w Zatoce Perskiej - siły sprzymierzone przeciwko Irakowi

6. Rozwiązanie Związku Radzieckiego i rozpad Jugosławi - studium porównawcze

7. Prawo do samostanowienia dzisiaj

8. Konflikt w Kosowie - ocena

9. Konflikt w Gruzji - zasady rządzące użyciem siły

10. Zakaz używani siły i interwencje humanitarne

11. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych

12. Unia Europejska jako przedmiot prawa międzynarodowego

13. Prawonomiędzynarodowe aspekty stosunków polsko-niemieckich

14. Propozycje reformy Narodów Zjednoczonych

15. Europejska konwencja praw człowieka i jej praktyczne znaczenie

Literatura:

V.Lowe, International Law, Oxford 2007

A.Cassese, International Law, Oxford 2001

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student

- ma podstawową wiedzę na temat prawa międzynarodowego

- zna zasady tworzenia prawa międzynarodowego

- zna relacje pomiędzy prawem międzynarodowym a krajowym

- ma podstawową wiedzę o problemach prawnych w stosunkach międzynarodowych

- potrafi analizować i interpretować wydarzenia międzynarodowe w perspektywy prawa międzynarodowego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział z zajęciach, prezentacja referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Czapliński, Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Władysław Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Czapliński
Prowadzący grup: Władysław Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)