Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-K-MNS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk społecznych
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z II roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i terminologią z zakresu metodologii nauk społecznych Zaprezentowane zostaną założenia paradygmatów i orientacji teoretycznych nauk społecznych, w tym nauki polityce, ze szczególnym uwzględnieniem teorii procesu integracji europejskiej. Ćwiczenia mają charakter warsztatowy. Poświęcone są wybranym metodom i technikom badawczym, niezbędnym do samodzielnej penetracji problematyki. Przygotować mają studenta do opracowania konspektu własnego projektu badawczego, na przykład przyszłej pracy licencjackiej.

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i terminologią z zakresu metodologii nauk społecznych Zaprezentowane zostaną założenia paradygmatów i orientacji teoretycznych nauk społecznych, w tym nauki polityce, ze szczególnym uwzględnieniem teorii procesu integracji europejskiej. Ćwiczenia mają charakter warsztatowy. Poświęcone są wybranym metodom i technikom badawczym, niezbędnym do samodzielnej penetracji problematyki. Przygotować mają studenta do opracowania konspektu własnego projektu badawczego, na przykład przyszłej pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Nauka i etapy procesu badawczego

a) Nauka i jej klasyfikacje

b) Funkcje nauki

c) Poznanie naukowe a nienaukowe

d) Wyzwania w nauce i najczęstsze błędy

e) Rodzaje wnioskowania

f) Typologia metod badawczych

3. Proces badawczy

a) Etapy procesu badawczego

b) Struktura projektu badawczego

4. Status teoretyczny nauki o polityce

a) Zakres przedmiotowy dyscypliny

b) Tradycje i historia dyscypliny

c) Strukturalizacja nauki o polityce

d) Europeistyka jako obszar badań politologicznych

5. Analiza porównawcza i analiza prawno-instytucjonalna

a) Metoda porównawcza

b) Analiza prawno-instytucjonalna

c) Tradycyjny instytucjonalizm

d) Neoinstytucjonalizm

6. Analiza systemowa

a) Analiza systemowa

b) Definicja systemu

c) Dynamika i otoczenie systemu

7. Analiza decyzyjna

a) Założenia analizy decyzyjnej

b) Typy analizy decyzyjnej

c) Kategorie analizy decyzyjnej

8. Metoda historyczna, metoda biograficzna i prozopograficzna

a) Znaczenie źródeł historycznych

b) Metoda dokumentów osobistych

c) Metoda „biografii zbiorowej”

9. Teoria gier

a) Geneza teorii gier

b) Zastosowania teorii gier w badaniach politologicznych

c) Typy gier

10. Studium przypadków i process tracing

a) Czym jest studium przypadku?

b) Rodzaje studiów przypadku

c) Process Tracing

11. Wywiady w badaniach społecznych

a) Zasady przygotowania wywiadu

b) Scenariusz wywiadu

c) Rodzaje wywiadów

12. Analiza zawartości

a) Kiedy przeprowadzać analizę treści?

b) Dobór próby

c) Kodowanie w analizie treści

d) Programy komputerowe wspomagające analizę treści

13. Badania ilościowe – ankiety

a) Kiedy realizować badania sondażowe?

b) Jak formułować pytania?

c) Budowa kwestionariusza

d) Wyciąganie wniosków z ankiet.

Literatura:

1. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013, s. 274-370.

2. J. Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa 2014, s. 161 – 293.

3. W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk 2013.

4. S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2012, s. 99-153.

5. K. Ławniczak (red.), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

6. Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998, s. 13-294.

7. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2012, s. 167-180.

8. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, bmw 2010

9. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Student rozumie przebieg procesu badawczego.

Student zna podstawową terminologię z zakresu metodologii nauk społecznych.

Student potrafi zastosować wybrane paradygmaty i orientacje teoretyczne do krótkich analiz.

Student potrafi pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności). Przekroczenie liczby możliwych nieobecności skutkuje koniecznością zaliczenia zajęć na „dyżurze”. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć. Studenci ze względu na formę zajęć zobowiązani są do aktywnego w nich udziału.

Student w trakcie konwersatorium uzyskuje punkty za różne formy aktywności:

1. Na każde zajęcia (poza pierwszymi) studenci (w grupach max. 4 osobowych) muszą przygotować prezentacje dotyczące zagadnień omawianych na poprzednich zajęciach. Prezentacje mają pokazywać przykłady implementacji zagadnienia lub metody poznanej na poprzednich zajęciach. Prace oceniane są w skali od 0 do 5 punktów. Studenci przesyłają prezentacje najpóźniej do godz. 20.00 we wtorek poprzedzający zajęcia. Nieobecność na zajęciach nie jest powodem do nieprzygotowania zadań. Na zajęciach prowadzący prosi o przedstawienie prezentacji przez najlepszą grupę. Grupa ma ok. 20 minut na przedstawienie własnej pracy.

2. Na każdych zajęciach omawiane są różne zagadnienia i metody badawcze. Za udział w dyskusji bazującej na znajomości literatury student uzyskać może 1 pkt.

3. Studenci (w grupach max. 4 osobowych) przygotowują semestralną pracę będącą konspektem projektu badawczego. Propozycja projektu badawczego uwzględniać ma:

• temat,

• uzasadnienie wyboru tematu badań, w tym ocenę dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie badanego zagadnienia,

• pytania badawcze,

• hipotezę badawczą (w tym zmienną zależną i zmienną niezależną),

• paradygmat/y teoretyczny/e wraz ze wskazaniem zasadności ich zastosowania w pracy,

• metody badawcze wraz z uzasadnieniem ich zastosowania w kontekście hipotezy pracy oraz pytań badawczych,

• ograniczniki projektu (czasowe, przedmiotowe, warsztatowe),

• ocenę źródeł bibliograficznych i wskazanie metod pozyskiwania danych,

• spodziewane efekty (praktyczne, teoretyczne, etc.) realizacji projektu.

Projekty oceniane są w skali 0-15 punktów.

System oceniania:

Ocena 5 – powyżej 50 punktów

Ocena 4 – 36-49 punktów

Ocena 3 – 25-35 punktów

Niezaliczenie zajęć – poniżej 25 punktów

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zamęcki
Prowadzący grup: Łukasz Zamęcki
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i terminologią z zakresu metodologii nauk społecznych Zaprezentowane zostaną założenia paradygmatów i orientacji teoretycznych nauk społecznych, w tym nauki polityce, ze szczególnym uwzględnieniem teorii procesu integracji europejskiej. Ćwiczenia mają charakter warsztatowy. Poświęcone są wybranym metodom i technikom badawczym, niezbędnym do samodzielnej penetracji problematyki. Przygotować mają studenta do opracowania konspektu własnego projektu badawczego, na przykład przyszłej pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Nauka i etapy procesu badawczego

a) Nauka i jej klasyfikacje

b) Funkcje nauki

c) Poznanie naukowe a nienaukowe

d) Wyzwania w nauce i najczęstsze błędy

e) Rodzaje wnioskowania

f) Typologia metod badawczych

3. Proces badawczy

a) Etapy procesu badawczego

b) Struktura projektu badawczego

4. Status teoretyczny nauki o polityce

a) Zakres przedmiotowy dyscypliny

b) Tradycje i historia dyscypliny

c) Strukturalizacja nauki o polityce

d) Europeistyka jako obszar badań politologicznych

5. Analiza porównawcza i analiza prawno-instytucjonalna

a) Metoda porównawcza

b) Analiza prawno-instytucjonalna

c) Tradycyjny instytucjonalizm

d) Neoinstytucjonalizm

6. Analiza systemowa

a) Analiza systemowa

b) Definicja systemu

c) Dynamika i otoczenie systemu

7. Analiza decyzyjna

a) Założenia analizy decyzyjnej

b) Typy analizy decyzyjnej

c) Kategorie analizy decyzyjnej

8. Metoda historyczna, metoda biograficzna i prozopograficzna

a) Znaczenie źródeł historycznych

b) Metoda dokumentów osobistych

c) Metoda „biografii zbiorowej”

9. Teoria gier

a) Geneza teorii gier

b) Zastosowania teorii gier w badaniach politologicznych

c) Typy gier

10. Studium przypadków i process tracing

a) Czym jest studium przypadku?

b) Rodzaje studiów przypadku

c) Process Tracing

11. Wywiady w badaniach społecznych

a) Zasady przygotowania wywiadu

b) Scenariusz wywiadu

c) Rodzaje wywiadów

12. Analiza zawartości

a) Kiedy przeprowadzać analizę treści?

b) Dobór próby

c) Kodowanie w analizie treści

d) Programy komputerowe wspomagające analizę treści

13. Badania ilościowe – ankiety

a) Kiedy realizować badania sondażowe?

b) Jak formułować pytania?

c) Budowa kwestionariusza

d) Wyciąganie wniosków z ankiet.

Literatura:

1. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013, s. 274-370.

2. J. Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa 2014, s. 161 – 293.

3. W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk 2013.

4. S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2012, s. 99-153.

5. K. Ławniczak (red.), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

6. Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998, s. 13-294.

7. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2012, s. 167-180.

8. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, bmw 2010

9. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2010

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.