Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w procesie integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-MPIE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w procesie integracji europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z II roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium jest zaproszeniem studentów do prowadzenia badań – analizy zawartości mediów (ilościowej i jakościowej), która pomoże określić rolę mediów w procesie integracji europejskiej. Zajęcia będą miały dwie części - teoretyczną i dopełniającą ją analityczną. Przeprowadzona na pierwszych kilku zajęciach prezentacja wyników już przeprowadzonych badań w różnych państwach członkowskich UE posłuży jako przykład możliwej do przyjęcia perspektywy badawczej, zainspiruje studentów do podjęcia, pod okiem prowadzącego zajęcia, samodzielnej analizy zawartości mediów. Przedmiotem analizy będą zróżnicowane materiały medialne dotyczące wybranych aktualnych zagadnień obecnych w europejskiej sferze publicznej.

Pełny opis:

Konwersatorium o charakterze analitycznym. Zbadamy stopień europeizacji polskiej sfery publicznej. Ustalimy funkcje pełnione przez media przy okazji różnych problemów, jakie napotyka proces jednoczenia kontynentu. Po pierwsze rozpatrywane będą funkcje informacyjna i edukacyjna mediów w odniesieniu do instytucjonalnego jednoczenia Europy. Zbadamy obecność tematyki unijnej. Analizie poddany zostanie medialny wizerunek instytucji unijnych, programów i realizowanych wspólnych polityk a także aktualnych problemów, z jakimi zmagają się instytucje unijne i państwa członkowskie (na przykład koronawirus). Po drugie, rola mediów polega także na tworzeniu środowiska kulturowego sprzyjającego powstawaniu tożsamości europejskiej. Analizie poddane zostaną zatem materiały medialne pod kątem ich zainteresowania problematyką państw unijnych, stosowaniem stereotypów czy sepizacji (praktyk unieważniania). Założeniem jest publikacja materiałów przygotowanych przez studentów.

Tematy poszczególnych zajęć:

1 – 4 Omówienie analiz zawartości przeprowadzonych przez badaczy europejskich.

5 – 6 Przegląd stanowisk metodologicznych koncentrujących się na funkcjach mediów i na tekście: agenda setting, krytyczna analiza dyskursu, analiza struktur narracyjnych.

7 – Prezentacja klasycznej analizy zawartości.

8-12 Praca nad projektami studenckimi – wybór przedmiotu analizy, określenie wielkości próby badawczej, przygotowywanie kluczy kategoryzacyjnych (prezentacja metod tworzenia kluczy kategoryzacyjnych), wybór jednostki pomiaru; stawianie hipotez i ich weryfikacja; sposób przygotowywania raportów z badań. Możliwa praca własna lub w kilku osobowych grupach poza salą lekcyjną.

13 - 14 Prezentacje projektów studentów.

15 - Próba odpowiedzi na pytania wybrane spośród następujących możliwych:

• Na ile polskie media ponoszą odpowiedzialność za sukcesy i porażki procesu zjednoczeniowego;

• Europa jako konflikt w polskich mediach - upolitycznienie stanowiska w debacie na temat postępów procesu integracji;

Literatura:

Literaturę obowiązkową stanowią pozycje metodologiczne:

M. Czyżewski, M. Otrocki, T. Piekot, J. Stachowiak (red.), Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno 2017 https://wydawnictwosedno.pl/ksiazki/analiza-dyskursu-publicznego-przeglad-metod-i-perspektyw-badawczych/

A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008

M. Lisowaska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2007

M. Lisowaska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006

M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2009

M. Zawisławska, Rama interpretacyjna jako narzędzie analizy tekstu, w: J. Bartmiński, B. Boniecka (red.), Tekst. Analizy i interpretacje, Lublin 1998

Ponadto na zajęcia teoretyczne (2-4) przygotowano zestaw publikacji do wyboru.

Efekty uczenia się:

Student zdobędzie wiedzę o teoriach, metodach i narzędziach stosowanych w badaniach nad mediami i ich zawartością. Zapozna się z możliwymi konsekwencjami wykreowanego medialnego obrazu świata. Nabędzie umiejętność stosowania ilościowej i jakościowej analizy zawartości.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem wstępnym uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) lub na bieżąco przygotowywanie zleconych zadań.

Na ocenę końcową składa się suma uzyskanych punktów z:

- punkty za aktywność:

1.Na dwa spośród trzech zajęć teoretycznych (nr 2-4) przygotowujecie Państwo 0,5-1 stronicowe notatki z wybranej przez siebie literatury przedmiotu, w których dzielicie się zdobytą wiedzą warsztatową. Notatki są punktowane (każda oddana na czas tj. przesłana mailem na dobę przed zajęciami po 1 pkt.). Najlepsze premiowane będą możliwością zabrania głosu na zajęciach (możliwy dodatkowy 1 pkt). Każdy z Państwa z tej grupy punktów uzyskać musi min.3 pkt na możliwe 6, tj. każdy musi sporządzić dwie notatki i raz zabrać głos w dyskusji.

2. Na zajęcia metodologiczne (nr 5) przygotowujecie Państwo 2 stronicową notatkę z każdej z trzech metod badawczych (3 pkt., każda metoda 1 pkt). Najlepsze premiowane będą możliwością zabrania głosu na zajęciach nr 5 lub 6 (możliwy dodatkowy 1 pkt). Każdy z Państwa z tej grupy punktów uzyskać musi min.4 pkt na 6 możliwych .

3. Na zajęcia nr 7 każdy sporządza 1 stronicową notatkę o klasycznej analizie zawartości (1 pkt. ewentualnie+1 pkt. dodatkowy za zabrnie głosu na zajęciach).

4. Na zajęcia metodologiczne (nr 8-12) przygotowujecie Państwo trzy 0,5 stronicowe notatki, które będą podstawą do punktowanych propozycji planowania badań: próba badawcza (wybór mediów i czasu badania); klucz kategoryzacyjny; hipotezy czy pytania badawcze. Każda notatka i tym samym głos w dyskusji to 1 pkt.

5. Udział w dyskusji podsumowującej rolę badanych mediów (ostatnie zajęcia) - 1 pkt.

- Punkty za przygotowanie i prezentację raportu z przeprowadzonej analizy zawartości mediów polskich - możliwe 20 pkt. (w tym obowiązkowe 15 pkt. za raport w wersji do publikacji i do 5 pkt. za prezentację).

Żeby zaliczyć przedmiot należy uzyskać 29 pkt. na 38 możliwych, w tym 17 za raport i jego prezentację.

29 pkt. - dst

30 pkt. - dst+

31 pkt. - db

32 pkt. - db+

33 pkt. - bdb

UWAGA

Studenci, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach i na bieżąco wywiązywać się z zadań, a muszą zaliczyć przedmiot proszeni są o kontakt z prowadzącą do szóstego tygodnia rozpoczęcia semestru w celu ustalenia trybu indywidualnego zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Prowadzący grup: Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.