Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polish Contemporary History and Polish-Turkish Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-PCH-ERASMUS-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polish Contemporary History and Polish-Turkish Relations
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: turecki
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wiedza społeczno-humanistyczna oraz umiejętności wyniesione z edukacji gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej, a także studiów I stopnia; pomocna będzie lepsza niż przeciętna znajomość języków obcych, znajomość wiedzy o polityce i zapewne z zakresu historii powszechnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Współczesna historia Polski i stosunki polsko-tureckie

I wojna światowa (1914–1918)

dwudziestolecie międzywojenne (1918–1939)

II wojna światowa (1939–1945)

okres powojenny (od 1945)

okres (od lat 1945–1947 do lat 1989–1991)

okres (od 1991) i niepodległość i wejście do UE

Powody odejścia od ustroju socjalistycznego. Walka o wolną Polskę. Rok 2004 – wejście Polski do Unii Europejskiej.

Stosunki polsko-tureckie, rozwój po 1989 r.

Pełny opis:

Rok 1918. Okoliczności uzyskania przez Polskę niepodległości.

Sytuacja społeczno-polityczna Polski w okresie międzywojennym.

Sytuacja polskiego społeczeństwa po zakończeniu II wojny światowej, podczas której życie straciło ponad 6 milionów polskich obywateli. Liczba ludności w 1946 r. – niespełna 24 miliony. 600 tysięcy osób było inwalidami wojennymi. Zgodnie z ustaleniami Wielkiej Trójki w Poczdamie (17 lipiec–2 sierpień 1945) wytyczono nowe granice. Terytorium Polski zmniejszyło się do 312,6 tysięcy km², a wymianie uległa niemal 1/2 wszystkich ziem Polski. Zmiany terytorialne, w tym utrata Kresów Wschodnich na rzecz ziem przyłączonych na zachodzie i północy – tzw. Ziemie Zachodnie i Północne. Zmiany te doprowadziły do zmiany składu narodowościowego, poza Polakami byli Białorusini (ok. 100 tysięcy), Ukraińcy (ok. 150 tysięcy), Litwini (ok. 10 tysięcy) i Niemcy (ok. 200 tysięcy). Nie przekraczały one jednak 2% społeczeństwa. Państwo było niemal jednolite pod względem narodowościowym. Do Polski powróciło około 1,5 miliona robotników przymusowych, więźniów i jeńców wojennych z III Rzeszy. Trwała też migracja wewnętrzna – między innymi z Polski centralnej na Ziemie Zachodnie i Północne (do końca lipca 1945 – 700 tysięcy osób). Poza granicami kraju pozostało około 1,5 miliona Polaków na ziemiach inkorporowanych do ZSRR i około 0,5 miliona tych, którzy nie powrócili z zachodnich stref okupacyjnych (żołnierzy Władysława Andersa, wychodźców cywilnych z 1939 roku, cywilów ewakuowanych z ZSRR w 1942 roku). Utworzyli oni nową polską diasporę na Zachodzie. Z kolei z Polski wysiedlono około pół miliona osób na Ukrainę, Białoruś i Litwę, zaś z terenów niemieckich objętych przez Polaków wysiedlono około 2,5 miliona osób. Wskutek represji państw – okupantów została wyniszczona warstwa ziemiaństwa (wywłaszczenia, nacjonalizacja, represje). Do zniknięcia tej warstwy przyczyniła się reforma rolna, przeprowadzona przez PKWN. Zniknęła niemal całkowicie burżuazja, słaba pozostała świadomie niszczona w czasie wojny polska inteligencja.

Przewodnia rola PZPR. Sytuacja i działalność innych partii.

Sytuacja społeczno-polityczna do 1989 r.

Powody odejście od ustroju socjalistycznego. Walka o wolną Polskę. Rok 2004 – wejście Polski do Unii Europejskiej.

Stosunki polsko-tureckie, rozwój po 1989 r.

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

lektura tekstów w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 45 h

przygotowanie do zaliczenia 60 h

razem - 180 h

Literatura:

Norman Davis, God's Playground. A History of Poland, vol. 1-2, Oxford University Press 1981,

Heart of Europe. A Short History of Poland, Oxforg University Press 1984.

Chmielowska Danuta, Polsko-tureckie stosunki dyplomatyczne w okresie międzywojennym, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

Ma pogłębioną wiedzę na temat politycznych i cywilizacyjnych uwarunkowań życia społecznego w przestrzeni bliskowschodniej.

Analizuje, rozpoznaje i potrafi wyjaśniać zachodzące przemiany w relacjach z UE

Ma specjalistyczną wiedzę na temat uwarunkowań religijnych i kulturowych w regionie Bliskiego Wschodu, Europy

Potrafi samodzielnie badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych i politycznych we współczesnym państwie i świecie.

Umie krytycznie ocenić działalność i dorobek człowieka..

Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów, różnych autorów w kontekście różnorodnych nurtów teoretycznych.

Potrafi samodzielnie i krytycznie analizować i oceniać treści przekazu medialnego.

Posiada rozbudowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.