Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki międzynarodowe w basenie Morza Śródziemnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SEM-LIC-ARA Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stosunki międzynarodowe w basenie Morza Śródziemnego
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium licencjackie dla studentów trzeciego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni dysponować odpowiednią wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych, geografia świata i Europy, historii powszechnej i Europy oraz systemów politycznych państw europejskich.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie najważniejszych problemów politycznych w regionie basenu Morza Śródziemnego i przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Celem zajęć przedstawienie najważniejszych procesów politycznych zlokalizowanych w basenie Morza Śródziemnego:

- Konflikty i spory międzynarodowe w tym regionie (w tym konflikt bliskowschodni oraz konflikty bałkańskie);

- Polityka Unii Europejskiej wobec państw śródziemnomorskich;

- Polityka mocarstw w regionie śródziemnomorskim;

- stosunki między państwami regionu;

- Najważniejsze problemy występujące w tym regionie: nielegalna migracja, terroryzm, bezpieczeństwo energetyczne.

Głównym elementem zajęć będzie przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej w zakresie tej problematyki.

Nakład pracy studenta:

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 40 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów - 60 h

przygotowanie konspektu pracy - 60 h

przygotowanie tekstu pracy - 200 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 40 h

razem - 420 h

Literatura:

- L. Aggestam, European Foreign Policy and the Quest for a Global Role: Britain, France and Germany, London 2013

- E.Cziomer, L.W. Zyblikiewicz (red.), Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2000

- Cyprus Foreign Policy and Government Guide, Upd Rep Edition, USA 2014

- P. Domejko-Kozera, Polityka zagraniczna Hiszpanii, Warszawa 2011

- A.Hadfield, I. Manners & R. Whitman (eds.), Foreign Policies of EU Member States, London 2016

- E.Haliżak, R.Kuźniar, Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2000

- D. Kavakas, Greece and Spain in European Foreign Policy: The Influence of Southern Member States in Common Foreign and Security Policy, London 2001

- K. Knio, The European Union's Mediterranean Policy: Model or Muddle?: A New Institutionalist Perspective, London 2013

- J.Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000

- J. Matuszewska, Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji, Warszawa 2010

- L. Marchi, R. Whitman, G. Edwards (eds.), Italy's Foreign Policy in the Twenty-first Century: A Contested Nature?, London 2014

- T.Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe: teorie, systemy, uczestnicy; Wrocław 2000

- W.Malendowski, Cz Mojsiewicz., (red.), Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2004

- S. Nye Joseph, Soft Power. The Means To Success In World Politics, New York 2005

- R. Wong& C. Hill (eds.), National and European Foreign Policies: Towards Europeanization, London 2012.

- S. Wolff, The Mediterranean Dimension of the European Union's Internal Security, London 2012

- M.Pietraś (red.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Lublin 2007

- M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008;

- A. Gałganek, E Haliżak, M. Pietraś (red.), Wielo- i intedyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2012;

- R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe – vademecum, Wrocław 2006

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY:

- zna problematykę i stan wiedzy w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną studiów,

- docenia wartość różnorodnych perspektyw i opinii wyrażanych w różnych tradycjach naukowych,

- zna zasady metodologiczne pisania rozpraw naukowych,

- zna zasady techniczne pisania tekstu akademickiego,

- rozumie konieczność rzetelnego dokumentowania wypowiedzi naukowej (przypisy, bibliografia)

- zna podstawowe zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej,

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zorganizować warsztat pracy oraz zaplanować etapy pracy,

- potrafi zbierać, selekcjonować i analizować materiały źródłowe,

- potrafi wykorzystać źródła obcojęzyczne,

- umie zastosować metodologię prowadzenia badania naukowego,

- umie samodzielnie opracować i przeprowadzić badanie,

- umie zaprezentować wyniki badania i sformułować wnioski,

- umie zredagować tekst pracy dyplomowej oraz go starannie edytować,

- rozumie na czym polega etyka w pracy badawczej i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników badań,

- potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- ceni wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- potrafi identyfikować własne błędy i zaakceptować konstruktywną krytykę,

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- wie, że wartość samodzielnej pracy zależy od jej zrozumiałego zaprezentowania innym,

- rozumie odpowiedzialność związaną z użyciem różnorodnych przekazów i formułowaniem wniosków na ich podstawie,

- szanuje dorobek innych i zaznacza, że z niego korzysta,

- docenia wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- rozumie konieczność pracy pod kierunkiem opiekuna,

- rozumie, że efekty własnej pracy muszą być jasno komunikowane innym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- wygenerowanie tez badawczych,

- określenie problemu (a w efekcie tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały, zebranie literatury przedmiotu i zbudowanie poprawnej bibliografii, krytyczna analiza materiału (stan badań), wybranie słów kluczowych koniecznych do efektywnego wyszukiwania materiału, dokonanie opisu źródłowego przy wykorzystywaniu i omawianiu części tekstów źródłowych (przypisy) oraz budowie tabeli, wykresów i innych elementów przedstawianych graficznie, budowa glosariuszy i aneksów (jeśli to konieczne),

- świadome podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

Semestr II:

- przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium dyplomowego jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.