Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SEM-LIC-BGW Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium licencjackie dla studentów trzeciego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do zredagowania tekstu pracy licencjackiej z zakresu bezpieczeństwa europejskiego.

Pełny opis:

Seminarium ma charakter indywidualnej pracy studenta z promotorem. Zadaniem studenta jest wybór tematu pracy i metody jego opracowania. Następnym etapem pracy jest zgromadzenie literatury i jej analiza, która powinna doprowadzić do sporządzenia konspektu pracy dyplomowej. Następnie są przygotowywane kolejne rozdziały pracy. Seminarium kończy się przygotowaniem całości pracy dyplomowej i jej akceptacją przez promotora.

Tematyka seminarium:

1. Aktualne problemy europejskiego systemu bezpieczeństwa;

2. Europejski Fundusz Obronny - geneza, cele założenia;

3. Sojusz francusko-niemiecki w sferze bezpieczeństwa - szansa na przyśpieszenie integracji UE w dziedzinie obrony?

4. Europejska armia - mit czy realny projekt?

5. Konsekwencje Brexitu dla integracji UE w sferze bezpieczeństwa;

6. Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich (Polska, Francja, Niemcy etc.);

7. Operacje pokojowe UE.

Nakład pracy studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 40 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów - 60 h

przygotowanie konspektu pracy - 50 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 40 h

razem - 420 h

Literatura:

1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1997.

2. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

3. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967.

4. Pioterek P., Zielenicka B., Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 2004.

5. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. 4, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student:

W ZAKRESIE WIEDZY:

- zna problematykę i stan wiedzy w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną studiów,

- docenia wartość różnorodnych perspektyw i opinii wyrażanych w różnych tradycjach naukowych,

- zna zasady metodologiczne pisania rozpraw naukowych,

- zna zasady techniczne pisania tekstu akademickiego,

- rozumie konieczność rzetelnego dokumentowania wypowiedzi naukowej (przypisy, bibliografia)

- zna podstawowe zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej,

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zorganizować warsztat pracy oraz zaplanować etapy pracy,

- potrafi zbierać, selekcjonować i analizować materiały źródłowe,

- potrafi wykorzystać źródła obcojęzyczne,

- umie zastosować metodologię badaniu naukowym,

- umie samodzielnie opracować i przeprowadzić badanie,

- umie zaprezentować wyniki badania i sformułować wnioski,

- umie zredagować tekst pracy dyplomowej,

- rozumie, na czym polega etyka w pracy badawczej i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników badań,

- potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- ceni wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- potrafi identyfikować własne błędy i zaakceptować konstruktywną krytykę,

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- wie, że wartość samodzielnej pracy zależy od jej zrozumiałego zaprezentowania innym,

- rozumie odpowiedzialność związaną z użyciem różnorodnych przekazów i formułowaniem wniosków na ich podstawie,

- szanuje dorobek innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- sformułowanie tez badawczych,

- określenie problemu (tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały,

- zebranie literatury przedmiotu i zbudowanie poprawnej bibliografii,

- krytyczna analiza materiału

- podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

Semestr II:

Przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.