Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura w stosunkach międzynarodowych i w polityce Unii Europejskiej i jej państw członkowskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SEM-LIC-DJE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura w stosunkach międzynarodowych i w polityce Unii Europejskiej i jej państw członkowskich
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: seminarium licencjackie dla studentów trzeciego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Seminarium jest skierowane do studentów 3 roku studiów licencjackich szczególnie zainteresowanych kulturą europejską i polityką kulturalną UE i międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium jest skierowane do studentów, którzy są zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy o kulturze europejskiej, a także polityką kulturalną UE i międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi, w tym dyplomacją kulturalną.

Seminarium opiera się na indywidualnej pracy studenta, który powinien pozostawać w ciągłym kontakcie z promotorką i stosować się do ustalonych w ramach seminarium zasad aktywności na zajęciach, a także zasad przygotowywania i przedkładania kolejnych części pracy. Seminarium kończy się przedłożeniem w wyznaczonym terminie całości pracy i jej akceptacją przez promotorkę.

Z uwagi na specyfikę przedmiotu badań, wskazana jest dobra znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury i źródeł obcojęzycznych.

Pełny opis:

Przedmiotem proponowanych badań jest wieloaspektowe funkcjonowanie kultury w polityce Unii Europejskiej, a także zagadnienia związane z polityką zagraniczną państw członkowskich w dziedzinie kultury, dyplomacją kulturalną i dyplomacją publiczną w Europie, a także instytucjonalizacją międzynarodowych stosunków kulturalnych ramach organizacji międzynarodowych.

Tematyka prac obejmuje:

-europejskie programy kulturalne i finansowanie kultury w Europie

-rolę sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju społecznym i gospodarczym Europy

-problematykę partycypacji w kulturze i roli NGO’s w przekształcaniu europejskiej przestrzeni kulturowej

-działanie i programy UNESCO i Rady Europy w dziedzinie kultury

-wykorzystania kultury jako zasobu ‘soft power” w stosunkach międzynarodowych

-dyplomację kulturalną i kulturalną politykę zagraniczną państw europejskich

Nakład pracy studenta:

seminarium - 60 h

wybór tematu - 20 h

zgromadzenie literatury - 40 h

krytyczna analiza zgromadzonych materiałów - 60 h

przygotowanie konspektu pracy - 50 h

przygotowanie tekstu pracy - 150 h

zredagowanie tekstu pracy w edytorze tekstu - 40 h

razem - 420 h

Literatura:

- Boć J.: Jak pisać pracę magisterską. Wyd. 6 popr. Wrocław , 2006

- A.Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2007.

- K.Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu seminarium student:

W ZAKRESIE WIEDZY:

- zna problematykę i stan wiedzy w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną studiów,

- docenia wartość różnorodnych perspektyw i opinii wyrażanych w różnych tradycjach naukowych,

- zna zasady metodologiczne pisania rozpraw naukowych,

- zna zasady techniczne pisania tekstu akademickiego,

- rozumie konieczność rzetelnego dokumentowania wypowiedzi naukowej (przypisy, bibliografia)

- zna podstawowe zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej,

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zorganizować warsztat pracy oraz zaplanować etapy pracy,

- potrafi zbierać, selekcjonować i analizować materiały źródłowe,

- potrafi wykorzystać źródła obcojęzyczne,

- umie zastosować metodologię prowadzenia badania naukowego,

- umie samodzielnie opracować i przeprowadzić badanie,

- umie zaprezentować wyniki badania i sformułować wnioski,

- umie zredagować tekst pracy dyplomowej oraz go starannie edytować,

- rozumie na czym polega etyka w pracy badawczej i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników badań,

- potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- ceni wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- potrafi identyfikować własne błędy i zaakceptować konstruktywną krytykę,

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- wie, że wartość samodzielnej pracy zależy od jej zrozumiałego zaprezentowania innym,

- rozumie odpowiedzialność związaną z użyciem różnorodnych przekazów i formułowaniem wniosków na ich podstawie,

- szanuje dorobek innych i zaznacza, że z niego korzysta,

- docenia wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- rozumie konieczność pracy pod kierunkiem opiekuna,

- rozumie, że efekty własnej pracy muszą być jasno komunikowane innym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium:

Semestr I:

- obecność na zajęciach,

- wygenerowanie tez badawczych,

- określenie problemu (a w efekcie tematu) pracy, planu pracy z podziałem na rozdziały, zebranie literatury przedmiotu i zbudowanie poprawnej bibliografii, krytyczna analiza materiału (stan badań), wybranie słów kluczowych koniecznych do efektywnego wyszukiwania materiału, dokonanie opisu źródłowego przy wykorzystywaniu i omawianiu części tekstów źródłowych (przypisy) oraz budowie tabeli, wykresów i innych elementów przedstawianych graficznie, budowa glosariuszy i aneksów (jeśli to konieczne),

- świadome podnoszenie kompetencji językowej, gramatycznej i ortograficznej, rozwijanie umiejętności redakcyjnych i edycyjnych.

Semestr II:

- przedstawianie na spotkaniach seminaryjnych kolejnych rozdziałów pracy w kolejności ich pisania i regularne konsultowanie ich treści.

Promotor ocenia: systematyczność pracy, klarowność planu i narracji, kompletność tez, język i styl, poprawność warsztatu naukowego (bibliografia, przypisy), autorski charakter pracy, staranność edycji.

Warunkiem zaliczenia całości seminarium dyplomowego jest dopuszczenie seminarzysty do obrony na podstawie zaakceptowanej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium licencjackie - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.